Blog

Podpory fundamentalne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia drogowe - asfalt porowaty

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia drogowe - asfalt porowaty


Nawierzchnie drogowe - uprawnienia budowlane
Nawierzchnie drogowe - uprawnienia budowlane

Otwarta struktura. Objętość nie wypełniona lepiszczem waha się w granicach 16-25% v/v. Stosowana do górnych warstw konstrukcji nawierzchni (warstwy ścieralnej i czasem do w-y wiążącej. Duża zawartości grubego kruszywa oraz niska zawartości frakcji piaskowej i wypełniacza. Trwałość asfaltu drenażowego wynosi 8-9 lat:


• odprowadzania wody z nawierzchni- zmniejsza się zatem zjawisko akwaplanacji, a więc możliwość poślizgu;
• zmniejszania hałaśliwości;
• zmniejszania oślepiania przez odbijanie świateł reflektorów pojazdów od powierzchni warstwy ścieralnej.
• odpornością na deformacje;
• zwiększona szorstość


Wady


W pory nawierzchni wnikają wszelkie zanieczyszczenia – pyły, drobne kruszywo, itp., które powodują z czasem zapychanie się wewnętrznej sieci kanalików, na co potwierdzeniem są liczne badania zmian zawartości wolnej przestrzeni w mieszance w czasie. Powoduje to stopniowe pogarszanie się drenażu (wnikania wody i jej odprowadzania), a więc podstawowa zaleta nawierzchni porowatej ulega osłabieniu.

 

Mieszankę układamy na warstwę skropioną emulsją asfaltową. Ilość emulsji zależy od rodzaju podłoża.. Należy odczekać aż emulsja ulegnie rozpadowi, czas rozpadu zależy od rodzaju emulsji (wynosi od 2 do 12 godz.). Grubość warstwy nie mniejsza niż 2,5 krotność max ziarna. Oszacować grubość układanej warstwy, ponieważ przy zagęszczaniu mieszanka siądzie o ok. 15-20 % im grubsza warstwa tym bardziej osiada.


Należy pamiętać aby układając bitumiczną warstwę górną przesunąć spoinę pionową o min. 15 cm (najlepiej 20cm).


Spoiny prostoliniowe, równoległe do osi jezdni


Prędkość rozkładarki dostosowana do wydajności WMB, transportu – nie dopuszczać do przestojów w trakcie układania.


Temperatura rozkładania mieszanki 150-180 C


Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).


Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Podpory fundamentalne zdjęcie nr 15 Podpory fundamentalne zdjęcie nr 16 Podpory fundamentalne zdjęcie nr 17
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 18
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 19 Podpory fundamentalne zdjęcie nr 20 Podpory fundamentalne zdjęcie nr 21
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 31 Podpory fundamentalne zdjęcie nr 32 Podpory fundamentalne zdjęcie nr 33
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 34
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 35 Podpory fundamentalne zdjęcie nr 36 Podpory fundamentalne zdjęcie nr 37
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Podpory fundamentalne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami