Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego


Uprawnienia Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Do najważniejszych organów nadzorczych, sprawujących kontrolę nad procesami budowlanymi, zalicza się Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Pomniejsze organy to przede wszystkim inspektoraty powiatowe oraz inspektor wojewódzki. Do funkcji Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zalicza się:


• kontrolę niższych organów nadzorczych, np., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
• prowadzenie rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz uprawnienia rzeczoznawców budowlanych, w tym również osób, którym uprawnienia zostały odebrane,
• prowadzenie postępowań, których celem jest wyjaśnienie przyczyn katastrof budowlanych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego posiada uprawnienia określone w ustawie Prawo Budowlane. Jednym z najważniejszych uprawnień jest możliwość wstępu na plac budowy, teren zakłady pracy lub teren obiektu budowlanego. Czynności kontrolne muszą być przeprowadzane przy obecności inwestora, kierownika zakładu pracy, kierownika budowy lub wyznaczonego pracownika. Co ważne, inspektor może tez przeprowadzić kontrolę podmiotu niebędącego przedsiębiorcą w obecności powołanego, pełnoletniego świadka.


W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor może zażądać udostępnienia lub przedstawienia dokumentacji związanej z:


• prowadzeniem robót,
• przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania,
• utrzymaniem obiektu budowlanego,
• użytkowaniem obiektu budowlanego.


Może też zażądać dokumentacji poświadczającej, iż stosowane na budowie wyroby budowlane zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na krajowym rynku w zgodzie z odrębnymi przepisami. Inspektor budowlany podczas kontroli budynku może zażądać okazania dodatkowych ocen technicznych i ekspertyz. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do jakości przeprowadzanych robót budowlanych, stanu technicznego budynku czy wyrobów budowlanych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !