Wpływ sił poziomych

Wpływ sił poziomych

Wymienione ciężary i siły przyjmuje się dla określonych suwnic i ich rozpiętości z katalogów suwnic. Są to statyczne wartości sił.
Ponieważ przy ruchu suwnicy występują obciążenia dynamiczne, w obliczeniach torów należy siły pionowe (P, i P2) pomnożyć przez współczynnik dynamiczny cp, uwzględniający intensywność pracy suwnicy, jej masę, prędkość wózka i suwnicy oraz inne wpływy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wpływ sił poziomych równoległych do toru nie ma jednak dla samych belek podsuwnicowych większego znaczenia i na ogół przy ich obliczaniu może być pominięty. Natomiast przy obliczaniu słupów podpierających belki podsuwnicowe siły te należy uwzględnić, gdyż wywołują one dość duże momenty zginające, z uwagi na zaczepienie ich na znacznej wysokości od podstawy słupów.
Przy obliczaniu w słupach momentów, działających w pionowej płaszczyźnie równoległej do belki podsuwnicowej, przyjmuje się, że omawiana łączna siła pozioma (//" + Hc) rozkłada się równomiernie na wszystkie słupy (ew. proporcjonalnie do ich sztywności) w danym szeregu, na długości ich związania i usztywnienia belką podsuwnicową między dylatacjami.
Występujące wartości oznaczają sumy sił pionowych wywieranych na tor przez hamowane koła suwnicy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zaczepienie tych sił należy przyjmować w punktach zaczepienia sił pionowych, z jednoczesnym zgodnym zwrotem sił na obydwu szynach.
Praca suwnic w jednej nawie. Elementy konstrukcyjne, na które przekazują się obciążenia suwnicami (belki podsuwnicowe, słupy, ramy, stopy fundamentowe), należy obciążać najniekorzystniejszymi dla danego elementu układami obciążeń.

Jeżeli w jednej nawie pracuje kilka suwnic na jednym lub więcej poziomach, to uwzględnia się działanie tylko dwóch suwnic najniekorzystniej działających na dany element konstrukcyjny, sumując ich wpływy i przyjmując dla obciążeń pionowych właściwe danym suwnicom współczynniki dynamiczne (uprawnienia budowlane).

Praca suwnic

Praca suwnic w kilku połączonych nawach. Do obliczeń elementów nośnych, stężeń poziomych itp. należy przyjmować najniekorzystniejsze układy obciążeń od wybranych suwnic, według następujących wytycznych (program egzamin ustny).
Gdy oddziaływania poszczególnych torów przenoszą się na całość konstrukcji hali w kierunku poprzecznym, to należy uwzględniać:
a) siły pionowe nie więcej niż od dwóch suwnic w każdej nawie i nie więcej niż od sześciu w całej konstrukcji poprzecznej,
b) siły poziome poprzeczne najwyżej od czterech suwnic dla całej konstrukcji poprzecznej, w tym najwyżej od dwóch suwnic w jednej nawie.

Siły poziome poprzeczne przyjmuje się tylko dla tych suwnic, dla których uwzględnia się oddziaływania pionowe. Za siłę działającą wzdłuż toru należy przyjąć sumę zgodnie skierowanych sił poziomych podłużnych dwóch suwnic każdej nawy, wywierających najniekorzystniejsze oddziaływanie na daną część budowli (opinie o programie).
Dla suwnic o mniejszym udźwigu (3 T < Q < 30 T) belki podsuwnicowe żelbetowe i z betonu sprężonego są na ogół ekonomiczniejsze od stalowych. Mają one zwykle przekrój teowy niesymetryczny, a ich półki, zwymiarowane na siły poziome, przejmują oddziaływania poprzeczne suwnicy na jej tor.

Potrzebny przekrój belki wyznacza się z warunku ścinania i zginania, przy czym w belkach o dużej rozpiętości i małym udźwigu suwnic decydujący jest zwykle moment zginający, a przy mniejszych rozpiętościach i większych udźwigach wymiary przekroju poprzecznego belki zależą głównie od jej wytrzymałości na ścinanie (segregator aktów prawnych).
W zależności od obciążenia, otrzymuje się zwykle wysokość belki od 1/6 do 1/10 jej rozpiętości, a szerokość od 1/2 do 1/4 wysokości przekroju.

Grubość płyty (tzw. półek) przyjmuje się od 1/6 do 1/10 wysokości belki, jednak nie mniej niż 12 cm (wyjątkowo 10 cm) i zwykle nie więcej niż 16 do 20 cm. Belki podsuwnicowe z zasady wykonuje się bez skosów, a ich rozpiętości, w zależności od rozstawu słupów hali, wynoszą najczęściej 6 m, rzadziej 9 i 12 m. Beton w monolitycznych belkach podsuwnicowych powinien być wibrowany, a jego marka nie niższa od 170 (raczej od 200) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !