Uprawnienia robotnika

Uprawnienia robotnika

Po wykonaniu przez brygadę zleconych robót, kierownik budowy powołuje komisję w celu stwierdzenia należytego wykonania zadań i spełnienia warunków przewidzianych w zawiadomieniu. Podstawą do wypłacenia premii jest protokół przyznania premii. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach (program uprawnienia budowlane na komputer). Oryginał protokołu przekazuje się wraz ze zleceniem roboczym do rachuba sprawdza uprawnienia robotnika do pobrania zaliczki przez porównanie zapisów w karcie pracowniczej z dokumentami dotyczącymi rozliczenia zarobków robotnika z budowy, na której robotnik poprzednio pracował. Przekazując do wypłaty zatwierdzoną listę zaliczkową, bądź listę płacy, rachuba zwraca również otrzymane z budowy karty pracownicze.

W przypadku gdy robotnik w okresie obrachunkowym otrzymał kilka zleceń roboczych, sporządza się na budowie imienną kartę zarobkową, do której wpisuje się zarobki podane w poszczególnych zleceniach, w miarę ich napływu. Kartę zarobkową przesyła się ze zleceniami roboczymi, protokółami przestojów, protokółami braków itp. do rachuby sporządzającej listy płacy. Przy wypłacaniu zaliczki rachuba wpisuje do karty zarobkowej kwoty zaliczek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia (spawanie w zbiornikach zamkniętych, praca w pyle, gazach i wyziewach szkodliwych dla zdrowia, malowanie w zbiornikach zamkniętych, praca w wodzie, w kesonach, prace z użyciem promieni jonizujących itp.) pracownicy otrzymują dodatkową zapłatę za każdą godzinę pracy w tych warunkach, w wysokości ustalonej w tabeli dodatków, stanowiącej załącznik do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dn. 15. III. 1958 r (uprawnienia budowlane).

Dodatkowa zapłata za każdą godzinę przysługuje również za pracę w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych (prace przy rozbiórkach, prace na dużej wysokości, prace na rusztowaniach wiszących, nad wodą itp.) (program egzamin ustny).

Składniki zarobków pracownika

Za pracę w czynnych zakładach, w których produkcja nie została przerwana oraz za prace wykonywane wewnątrz pomieszczeń użytkowych w czasie remontu, w budynkach zamieszkanych lub biurowych, szkolnych itp. może być stosowany dodatek do wynagrodzenia akordowego w wysokości do 25% - na podstawie szczegółowego protokołu konieczności, sporządzonego przez komisję w składzie: kierownik budowy, majster, przedstawiciel komórki bhp, związku zawodowego i inwestora. W oparciu o protokół komisji sporządza się kartę kontrolną dodatków i premii, która stanowi załącznik do zlecenia roboczego i jest podstawą do wypłaty dodatków (opinie o programie).

Lista płacy obejmuje wszystkie składniki zarobków pracownika za dany okres (zwykle miesięczny), potrącenia oraz ogólne wynagrodzenie brutto i netto. Podstawą do sporządzenia listy płacy są zaakceptowane zlecenia robocze lub korty zarobkowe i karty kontroli dodatków i premii.

Listę płacy sporządza rachuba. Po sprawdzeniu i podpisaniu składa się ją do podpisu kierownikowi kadr wzgl. upoważnionemu przez niego pracownikowi, który bada czy nie ma rozbieżności ze stanem zatrudnienia, następnie kierownikowi zatrudnienia i płac, który sprawdza zgodność z planem funduszu płac. Po podpisaniu listy płacy przez głównego księgowego i zaakceptowaniu przez kierownika przedsiębiorstwa (dyrektora) dokonuje się wypłaty (segregator aktów prawnych).

Lisię płacy sporządza się w trzech egzemplarzach, z których oryginał pokwitowany przez robotników i podpisany przez płatnika przeznaczony jest dla księgowości. Na odwrocie oryginału listy płacy umieszcza się zestawienie pozycji nie wypłaconych. Drugi egzemplarz zostaje w rachubie, a trzeci, perforowany, przeznaczony jest dla robotników, którzy otrzymują odcinki listy płacy zawierające obliczenia całego wynagrodzenia.

Na poczet zarobku, za pierwszą połowę miesiąca wypłaca się robotnikom zaliczkę. Listę zaliczkową sporządza rachmistrz na podstawie liczby przepracowanych godzin oraz stawki osobistego zaszeregowania robotnika (godzinowej łub akordowej) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami