Ustawa o odpadach - przykładowe pytania


Kogo musi powiadomić Główny Inspektor Ochrony Środowiska kopią decyzji o zgodzie na przywóz z zagranicy odpadów innych niż niebezpieczne?


Ministra właściwego d/s finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce odzysku.


Kto opiniuje plany gospodarki odpadami wojewódzkie i powiatowe?


Plan wojewódzki opiniuje minister właściwy do spraw środowiska oraz odpowiednio organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu danego województwa.


Kto opracowuje wojewódzkie, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami?


Organy wykonawcze odpowiednio: województwa, powiatu lub gminy.


Jakie przepisy obowiązują przy transporcie odpadów niebezpiecznych?


Obowiązują przepisy przy transporcie towarów niebezpiecznych.


Czy recykling organiczny można traktować jako termiczne przekształcenie odpadów?


Nie, recyklingu organicznego nie można traktować jako termiczne przekształcanie odpadów.


Jakie przedsięwzięcia z Krajowego Planu gospodarki odpadami mogą być finansowane ze środków publicznych?


Są to przedsięwzięcia priorytetowe dla kraju w zakresie gospodarki odpadami.


Czy na zbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości przez władającego tą nieruchomością potrzebne jest zezwolenie?


Nie, na taką działalność nie potrzeba zezwolenia.


Czy powiatowy inspektor sanitarny musi opiniować zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów?


Nie, nie musi, wystarczy zezwolenie starosty oraz opinia właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (dla miasta na prawach powiatu prezydent tego miasta nie musi opiniować w/w spraw).


Kto może być kierownikiem spalarni odpadów?


Wyłącznie osoba, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Jakich odpadów medycznych i weterynaryjnych nie można składować?


Odpadów medycznych i weterynaryjnych zakaźnych.

 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !