Blog

Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 10
30.05.2018

Ustawa o odpadach - przykładowe pytania

W artykule znajdziesz:

Ustawa o odpadach - przykładowe pytania


Kogo musi powiadomić Główny Inspektor Ochrony Środowiska kopią decyzji o zgodzie na przywóz z zagranicy odpadów innych niż niebezpieczne?


Ministra właściwego d/s finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce odzysku.


Kto opiniuje plany gospodarki odpadami wojewódzkie i powiatowe?


Plan wojewódzki opiniuje minister właściwy do spraw środowiska oraz odpowiednio organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu danego województwa.


Kto opracowuje wojewódzkie, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami?


Organy wykonawcze odpowiednio: województwa, powiatu lub gminy.


Jakie przepisy obowiązują przy transporcie odpadów niebezpiecznych?


Obowiązują przepisy przy transporcie towarów niebezpiecznych.


Czy recykling organiczny można traktować jako termiczne przekształcenie odpadów?


Nie, recyklingu organicznego nie można traktować jako termiczne przekształcanie odpadów.


Jakie przedsięwzięcia z Krajowego Planu gospodarki odpadami mogą być finansowane ze środków publicznych?


Są to przedsięwzięcia priorytetowe dla kraju w zakresie gospodarki odpadami.


Czy na zbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości przez władającego tą nieruchomością potrzebne jest zezwolenie?


Nie, na taką działalność nie potrzeba zezwolenia.


Czy powiatowy inspektor sanitarny musi opiniować zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów?


Nie, nie musi, wystarczy zezwolenie starosty oraz opinia właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (dla miasta na prawach powiatu prezydent tego miasta nie musi opiniować w/w spraw).


Kto może być kierownikiem spalarni odpadów?


Wyłącznie osoba, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Jakich odpadów medycznych i weterynaryjnych nie można składować?


Odpadów medycznych i weterynaryjnych zakaźnych.

 

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 15 Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 16 Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 17
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 18
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 19 Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 20 Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 21
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 31 Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 32 Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 33
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 34
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 35 Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 36 Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 37
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mosty belkowo-płytowe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami