Blog

30.05.2018

Ustawa o odpadach - przykładowe pytania

W artykule znajdziesz:

Ustawa o odpadach - przykładowe pytania


Kogo musi powiadomić Główny Inspektor Ochrony Środowiska kopią decyzji o zgodzie na przywóz z zagranicy odpadów innych niż niebezpieczne?


Ministra właściwego d/s finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce odzysku.


Kto opiniuje plany gospodarki odpadami wojewódzkie i powiatowe?


Plan wojewódzki opiniuje minister właściwy do spraw środowiska oraz odpowiednio organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu danego województwa.


Kto opracowuje wojewódzkie, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami?


Organy wykonawcze odpowiednio: województwa, powiatu lub gminy.


Jakie przepisy obowiązują przy transporcie odpadów niebezpiecznych?


Obowiązują przepisy przy transporcie towarów niebezpiecznych.


Czy recykling organiczny można traktować jako termiczne przekształcenie odpadów?


Nie, recyklingu organicznego nie można traktować jako termiczne przekształcanie odpadów.


Jakie przedsięwzięcia z Krajowego Planu gospodarki odpadami mogą być finansowane ze środków publicznych?


Są to przedsięwzięcia priorytetowe dla kraju w zakresie gospodarki odpadami.


Czy na zbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości przez władającego tą nieruchomością potrzebne jest zezwolenie?


Nie, na taką działalność nie potrzeba zezwolenia.


Czy powiatowy inspektor sanitarny musi opiniować zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów?


Nie, nie musi, wystarczy zezwolenie starosty oraz opinia właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (dla miasta na prawach powiatu prezydent tego miasta nie musi opiniować w/w spraw).


Kto może być kierownikiem spalarni odpadów?


Wyłącznie osoba, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Jakich odpadów medycznych i weterynaryjnych nie można składować?


Odpadów medycznych i weterynaryjnych zakaźnych.

 

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami