Uszkodzenia przy usuwaniu deskowania

Uszkodzenia przy usuwaniu deskowania

K. Flaga zaobserwował podobnego typu rysy podłużne w słupach żelbetowych o przekroju 65×55 cm, betonowanych w okresie zimowym przy temepraturze zewnętrznej l 1°C i silnym wietrze (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po zabetonowaniu (ti, = 5-P10cC) deskowanie ocieplono matami słomianymi, przy czym temperatura spadła w nocy do - 19DC. Po rozdeskowaniu konstrukcji zauważono pionowe pęknięcia o rozwarciu do 6 mm, sięgające na głębokość do 10 cm od powierzchni. W omawianym przypadku sytuację pogarszał fakt, że do betonu użyto kruszywa piaskowcowego, które ma duży współczynnik rozszerzalności cieplnej, a czynniki natury mechanicznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Do czynników szkodliwych natury mechanicznej zaliczamy:
- wstrząsy, drgania i uderzenia przekazywane z zewnątrz w czasie wiązania betonu,
- ruchy form i deskowań,
- przedwczesne obciążenie konstrukcji,
- uszkodzenia przy usuwaniu deskowania (uprawnienia budowlane).

Wstrząsy, drgania i uderzenia przekazywane z zewnątrz w czasie wiązania betonu. Podczas wykonywania robót betonowych i żelbetowych źródłem szkodliwych wstrząsów i drgań mogą być:

1) środki transportu betonu,

2) urządzenia do zagęszczania betonu,

3) procesy technologiczne w przyległych zakładach przemysłowych,

4) oddziaływanie ruchu ulicznego i kolejowego,

5) prace minerskie w kamieniołomach i kopalniach oraz przy robotach wyburzeniowych (program egzamin ustny).
Przypadek pierwszy zdarza się najczęściej przy betonowaniu dużych powierzchni, gdy transport świeżej masy odbywa się po powierzchni betonu już wiążącego. Na skutek nierówności torów jezdnych powstają przy transporcie taczkami lub japonkami wstrząsy i uderzenia, naruszające strukturę wiążącego betonu.

Podobne oddziaływania wywołują wibratory, zwłaszcza przyczepne o nadmiernej mocy, nie dostosowanej do sztywności deskowania. Bardzo szkodliwe jest bezpośrednie przekazanie drgań od wibratorów powierzchniowych czy też wgłębnych na zbrojenie tkwiące w wiążącym betonie. Drgania te wskutek niskiej wartości współczynnika tłumienia w stali przekazują się na dość znaczne odległości, powodując rozluźnienie strefy kontaktowej, a tym samym obniżenie przyczepności betonu do stali.

Masa betonowa

Masa betonowa ułożona w deskowaniu posiada przed procesem wiązania własności cieczy lepkiej (tzw. ciało Binghama), dla której wstrząsy, drgania i uderzenia nie są szkodliwe. Czynniki te stają się szkodliwe wówczas, jeżeli przypadają w okresie wiązania i początkowym stadium twardnienia betonu, gdyż naruszają podstawowe wiązania strukturalne, decydujące o wytrzymałości tężejącego betonu. Ponadto prowadzi to do uzyskania betonu o strukturze porowatej.

Zaznaczyć należy, że świeży beton charakteryzuje się wysokim współczynnikiem tłumienia drgań, tak że drgania i wstrząsy przekazywane z dalszej odległości mogą być w ogóle dla tężejącego betonu nieszkodliwe. Stąd też szkodliwość oddziaływania wstrząsów i drgań wywołanych przez procesy technologiczne w przyległych zakładach przemysłowych czy też przez ruch uliczny i kolejowy jest funkcją odległości betonowanej konstrukcji od źródła wstrząsów (opinie o programie).
Znane są przypadki, że wstrząsy turbin, miotów itp. w fabrykach nie obniżały w niczym jakości betonu w budowlach wykonanych w bezpośredniej z nimi styczności. Natomiast prace minerskie wywołują drgania i wstrząsy - dużych amplitudach i dużym zasięgu działania, przez co z reguły wpływają niekorzystnie na wiążący beton.

Ruchy form i deskowań. Ruchy form i deskowań powstają najczęściej na skutek miejscowego przeciążenia, np. pod ciężarem japonki z ładunkiem świeżego betonu, lub też w wyniku wstrząsów. Wywołuje to okresowe deformacje deskowań i pociąga za sobą przemieszczanie się cząstek stałych zagęszczonego betonu, co może doprowadzić do zniekształcenia elementu i powstania w betonie jam i kawern lub też pęknięć (segregator aktów prawnych).

Często ruchy deskowań i rusztowań powstają na skutek zmiany wilgotności drewna w wyniku wysychania bądź też pęcznienia. Szczególnie to ostatnie powoduje często pęknięcia betonu. Tak np. często powstają rysy na płytach stropów skrzynkowych w wyniku pęcznienia suchych skrzynek, odciągających wodę z betonu. Podobnie powodem pionowych ruchów deskowania staje się często pęcznienie klinów pod stemplami, zalanymi np. przez wodę deszczową, lub też wysychanie początkowo wilgotnych klinów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami