Uwagi PIIB do projektu ustawy o inżynierach budownictwa i architektów

W konsultowanym projekcie ustawy o architektach i inżynierach budownictwa znajduje się zapis, iż inżynier, który ma studia I stopnia odpowiednie dla wybranej specjalności, może otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia te może uzyskać w dwóch różnych postępowaniach, toczących się w okręgowej komisji kwalifikacyjne (program na komputer).

Uwagi PIIB do projektu ustawy o inżynierach budownictwa i architektów

Konieczne są wówczas dwie kwalifikacje, dwa egzaminy oraz dwie odrębne decyzje w sprawie nadania uprawnień budowlanych, a tym samym podwójne opłaty (program na telefon). Z tego właśnie względu PIIB uważa, że zapis projektu jest „krzywdzący dla inżyniera, w porównaniu z magistrem inżynierem, który ukończył studia drugiego stopnia odpowiednie dla danej specjalności i w jednym postępowaniu kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym może uzyskać uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń” (program egzamin ustny).

Zgodnie z przepisami, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, trzeba należeć do izby samorządu zawodowego. PIIB postuluje więc, aby poprowadzić przepisy w ten sposób, by osoby, które jednocześnie mają uprawnienia budowlane i w zawodzie architekta, nie musiały należeć jednocześnie do obu izb (opinie o programie). Oznacza to wyższe koszty przynależności, czyli m.in. podwójne składki członkowskie oraz podwójne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przynależności według zawodu

Warto wspomnieć, że w całej Unii Europejskiej tylko w Polsce taka zasada obowiązuję (segregator aktów prawnych). Stad też według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie nowych zasad przynależności według zawodu. Oznacza to, iż wszyscy architekci bez względu na zakres posiadanych uprawnień byliby członkami izby architektów, natomiast wszyscy inżynierowie, również bez względu na zakres posiadanych uprawnień, byliby członkami izby inżynierów budownictwa. Takie czytelne rozgraniczenie ułatwiłoby określenie zasad członkostwa w izbach samorządu zawodowego oraz zwolniłoby członków izb z obowiązku podwójnej przynależności do izb samorządu zawodowego” (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !