Uzgadnianie uprawnienia budowlane

Uzgadnianie uprawnienia budowlane

Uzgadnianie i opiniowanie oraz zatwierdzanie dokumentacji remontowej dokonywane jest zgodnie z przepisami obowiązującymi dla działań inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy, remontu i modernizacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przez pojęcie uzgodnień należy rozumieć formalnie obowiązujący zakres czynności związanych z uzgodnieniami i opiniowaniem poszczególnych opracowań branżowych wchodzących w skład założeń techniczno-ekonomicznych przez interesowane instytucje.

Ponadto dla fazy założeń techniczno-ekonomicznych obowiązuje:
- zatwierdzenie planu realizacyjnego zagospodarowania terenu przez organa władzy architektoniczno-budowlanej,
- zatwierdzenie założeń remontu (modernizacji) przez właściwą instancję inwestora.

Dokumenty i ustalenia wyjściowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do rozpoczęcia projektowania remontów niezbędne są następujące materiały, których dostarczenie leży w obowiązku inwestora:
- wytyczne programowe remontu (modernizacji) dla obiektu lub zespołu budynków, wydane przez właściwą komisję planowania,
- opinia oraz wytyczne urbanistyczne lub w wypadku modernizacji z rozbudową, decyzja o ustaleniu miejsca i warunków realizacji, wydawana przez właściwy Wydział Urbanistyki i Architektury,
- wskazanie użytkowników, a w przypadku budynków mieszkalnych również listy lokatorów z podaniem liczby osób zamieszkujących lokale, liczby izb, powierzchnie użytkowe i struktura rodzin,
- stan formalno-prawny obiektu (posesji) oraz poszczególnych mieszkań,
- ewentualnie ustalenia dotyczące obrony cywilnej, wydane przez właściwy inspektorat obrony cywilnej (gdy w obiekcie jest lub ma być np. schron);
- decyzje jednostek gospodarki miejskiej,
- zgoda i kompletne warunki techniczne podłączenia budynków do miejskiej sieci cieplnej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej,
- przydział mocy i kompletne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej,
- zgoda na podłączenie obiektu do sieci telefonicznej (jeśli jest),
- wskazanie wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych (uprawnienia budowlane),
- inwentaryzacje, opinie, ekspertyzy dostosowane do konkretnych potrzeb oraz inne opracowania merytoryczne,
- wtórnik mapy terenu z naniesionym uzbrojeniem podziemnym, w skali dostosowanej do potrzeb projektu planu realizacyjnego lub planu zagospodarowania terenu w skali 1: 500 lub 1:1000,
- wtórnik mapy ulic z uzbrojeniem w skali 1 : 250 dla potrzeb projektów drogowych i instalacyjnych,
- inwentaryzacja kominiarska,
- inne dane, wynikające ze specyfiki obiektu, ustalane indywidualnie.

Materiały pomocnicze

Na materiały tego typu składają się wskaźniki kosztów oraz katalogi i opracowania powtarzalne, wykonywane na ogół przez biura projektów na potrzeby własne (program egzamin ustny).

Do opracowań, którymi posługują się projektanci z biur projektów dla remontów i modernizacji, należą:
- katalog budownictwa remontowego
- album stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa remontowego,
- poradnik remontowca (opracowania ciągłe Centrum Techniki Komunalnej),
- zestaw przykładowych rozwiązań elementów budynków remontowanych i modernizowanych,
- projekt schodów prefabrykowanych dostosowany do budownictwa remontowego
- projekty drobnowymiarowych elementów (suche podłoża, elementy wentylacyjne i spalinowe)
- projekty prefabrykowanej płyty W-PS
- wskaźniki techniczno-ekonomiczne 

Katalogi te i projekty, sporządzane na potrzeby własne, nie stwarzają możliwości stosowania rozwiązań powtarzalnych, a jedynie ułatwiają stosowanie rozwiązania, każdorazowo wymagającego adaptacji do konkretnych warunków obiektu (opinie o programie). Należy również mieć na uwadze, że wiele z proponowanych rozwiązań, np. zawartych w katalogach, jest praktycznie mało przydatnych z powodu wycofania z produkcji użytych w tych rozwiązaniach materiałów lub rozbieżności z aktualnymi możliwościami technicznymi wykonawstwa remontowego.

Projektowanie remontów i modernizacji, szczególnie w ujęciu urbanistycznym i kompleksowym, jest zagadnieniem trudnym i wysoce skomplikowanym, ponieważ zbiór materiałów wyjściowych do projektowania jest bardzo rozległy, a czas potrzebny na jego przygotowanie zawsze wydłuża okres projektowania wstępnego (segregator aktów prawnych). Wskazane jest, by opracowanie projektu modernizacji i materiałów przedprojektowych było wykonywane w tej samej jednostce projektowej.

Specjalistyczne biura miejskie powinny być tu preferowane, gdyż mają odpowiednio przygotowanych zawodowo projektantów i pracowników naukowych (specjalizacje) oraz pomocniczych i mogą łączyć przygotowanie prac przedprojektowych, jak opinie, analizy, inwentaryzacje, z projektowaniem jako fazą następną lub zazębiającą się.

Jest to o tyle istotne, że prace przedprojektowe są ściśle uzależnione od potrzeb projektowych i powinny obejmować zakres niezbędny, ale i wystarczający do podejmowania decyzji projektowych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !