Wartość współczynnika oświetlenia

Wartość współczynnika oświetlenia

Różnica rezultatów daje szukaną wartość współczynnika oświetlenia dziennego e0. Do odczytów na wykresie II trzeba tu jednak specjalnie wykonać przekrój w płaszczyźnie przechodzącej przez punkt P i oś poziomą świetlika; na przekroju tym uwidacznia się wszelkie przeszkody światła, a więc kołnierz świetlika i belki podsuwnicowe w skośnym przekroju (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wpływ światła odbitego od powierzchni znajdujących się na zewnątrz pomieszczenia jest trudniejszy do uwzględnienia, toteż obliczenie to należy jak najbardziej uprościć. Należy jednak być ostrożnym w ocenie wpływu odbicia zewnętrznego i raczej nie uwzględniać go wcale, niż przesadzić jego wielkość. Odbicia od powierzchni, których współczynnik odbicia jest mniejszy od 0,5, nie należałoby w ogóle uwzględniać; jeśli będzie ono dawało pewną minimalną nadwyżkę natężenia oświetlenia w stosunku do obliczonego, to rekompensuje ona nieprzewidziane straty światła. Przy ścianach i powierzchniach, których współczynnik odbicia jest wyższy od 0,5 (jasny tynk) i które są dobrze oświetlone (brak zasłon bocznych) można by przyjąć, że są one wtórnym źródłem światła 5-10 razy słabszym niż powierzchnia półkuli niebieskiej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Praktycznie wpływ tego światła uwzględnić można przy obliczaniu wykonując odczyty tak, jakby powierzchnia odbijająca była powierzchnią nieboskłonu, lecz mnożąc odczyt Oj przez 0,2, jeśli powierzchnia jest silnie oświetlona (znajduje się na otwartej przestrzeni) lub przez 0,1 przy powierzchniach słabiej oświetlonych (częściowo osłoniętych).
Współczynniki oświetlenia dziennego charakteryzujące natężenie oświetlenia określa się w przekroju charakterystycznym pomieszczenia, tj. w przekroju pionowym w płaszczyźnie symetrii otworów świetlnych.

Przy oświetleniu oddzielnym i otworami świetlnymi (a nic ciągłym pasem) przekrój charakterystyczny przyjmuje się na osi otworu najbliższego osi pomieszczenia.
Jeśli mamy oświetlenie mieszane, przy czym świetliki są prostopadłe do ściany okiennej, powinniśmy określić w dwóch przekrojach: prostopadłym do ściany i prostopadłym do osi świetlików (uprawnienia budowlane).
Przy oświetleniu bocznym wystarczy dla sprawdzenia wymaganego natężenia określić w przekroju charakterystycznym wartość, natomiast przy pozostałych systemach oświetlenia należy określić, do czego potrzeba obliczyć wartości e przynajmniej w pięciu równoodległych od siebie punktach przekroju charakterystycznego (program egzamin ustny).

Zestawienia obliczeń oświetleniowych

Dla zilustrowania rozkładu natężenia oświetlenia w pomieszczeniu można sporządzić wykres wartości współczynnika oświetlenia dziennego w przekroju charakterystycznym pomieszczenia (opinie o programie).
Korzystne jest wrysować krzywe wartości c od każdego otworu świetlnego, gdyż wskazują one wpływ każdego z otworów świetlnych i pomagają do skorygowania ich wymiarów.
Przez sumowanie wartości w poszczególnych punktach wyznaczamy krzywą ogólną, po czym możemy wyznaczyć ostatecznie wartość e w poszczególnych punktach.

Przykłady zestawienia obliczeń oświetleniowych i wykresu wartości współczynnika oświetlenia dziennego podane są na końcu rozdziału. W przykładach tych obliczono wartość e’ tylko od jednej płaszczyzny pojedynczego świetlika latarniowego względnie od jednego rzędu szedów - wartości od pozostałych otworów są takie same, tylko należy odpowiednio je przestawić w zestawieniu (segregator aktów prawnych).

Wyjaśnia to dostatecznie wykres, na którym krzywe od poszczególnych otworów oznaczone są cienką linią.
Najczęściej stosowanym przez projektantów wskaźnikiem wielkości otworów oświetleniowych był stosunek powierzchni oszklonej do powierzchni rzutu poziomego pomieszczenia (promocja 3 w 1).

Jest to oczywiście wskaźnik całkowicie niewystarczający, jeśli go stosować bez uwzględnienia takich czynników, jak położenie otworu w stosunku do płaszczyzny roboczej i straty światła. Toteż właściwym i decydującym kryterium oświetlenia dziennego jest wartość współczynnika oświetlenia dziennego i równomierność oświetlenia.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !