Warunek konieczny

Warunek konieczny

Warunek konieczny: średnia arytmetyczna - obliczeniowa - wszystkich częstotliwości nie może odchylać się od skrajnych więcej, niż o +10% (program uprawnienia budowlane na komputer). Gdy warunek powyższy nie jest spełniony, wówczas należy obliczać budynek dla każdej z grup oddzielnie; ciężary pozostałych maszyn brane są wówczas pod uwagę jedynie jako obciążenie statyczne stropu. Po wykonaniu obliczeń dla każdej z grup maszyn, należy otrzymane amplitudy zsumować dla każdego kierunku (X lub Y) oddzielnie; wartości największe nie powinny przekraczać dopuszczalnych dla danego typu budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W ten sposób ograniczamy świadomie liczbę stopni swobody budynków; nie stanowi to żadnego niebezpieczeństwa, bowiem drgania wymuszone leżą zazwyczaj blisko jednej z najniższych częstotliwości drgań własnych budynku.
Niniejsze zalecenia opracowane zostały wg pracy. Dotyczą one budynków, w których maszyny ustawiane są na stropach (uprawnienia budowlane). Założenia projektowe powinny zawierać:
a) liczby obrotów nQ maszyn, ich klasyfikację,
b) schemat działania maszyny z podanymi wymiarami jej części podporowych, siłami bezwładności, punktami przyłożenia tych sił, kierunkami działania itp.,
c) plan i przekroje budynku,
d) rozmieszczenie obciążeń trwałych i użytkowych (rzeczywistych), plan rozstawienia maszyn,
e) opis i rozmieszczenie aparatów lub urządzeń wrażliwych na drgania ze wskazaniem stopnia ich wrażliwości.

Jeśli nie dysponujemy charakterystykami maszyn, należy uzyskać od dostawcy dane o schemacie kinematycznym maszyny, ciężarach części ruchomych i ich mimośrodach, po czym obliczenia nizbędnych danych można dokonać na podstawie rozważań. Dopuszczalne amplitudy drgań ustalamy w zależności od wrażliwości ustawianej aparatury a także w myśl niniejszego rozdziału. Wytrzymałość materiału (betonu) na wspólne działanie obciążeń statycznych i dynamicznych ustalamy wg wzoru (program egzamin ustny).

Urządzenia wrażliwe na drgania

W przypadku konieczności ustawiania maszyn wywołujących obciążenia dynamiczne, należy stosować konstrukcje monolityczne stropów. Można stosować stropy prefabrykowane wielkopłytowe, pod warunkiem jednak dokładnego i monolitycznego wykonania styków i połączeń (opinie o programie).
Maszyna może być związana ze stropem sztywno (połączona ze stropem lub tylko ustawiona bez przekładek) lub podatnie (pod podstawą maszyny umieszczone są przekładki podatne, jak elementy gumowe, korkowe, sprężyny itp.). Maszyna może być ustawiana bądź bezpośrednio, bądź też poprzez płytę podstawy, wykonaną z betonu lub żelbetu i opartą o strop albo bezpośrednio (sztywno) albo za pomocą przekładek (podatnie).

Urządzenia wrażliwe na drgania należy grupować w jednej części budynku, możliwie daleko od wywołujących drgania maszyn i urządzeń. Maszyny, umieszczane na własnych fundamentach lub odrębnych podestach, nie złączonych z resztą budynku, należy ustawiać możliwie daleko od miejsc ustawienia czułej aparatury (segregator aktów prawnych).

Celem obliczeń dynamicznych konstrukcji budynku jest:
a) zabezpieczenie nośności konstrukcji poddanej obciążeniom statycznym i dynamicznym,
b) ograniczenie dynamicznych przemieszczeń elementów konstrukcji i konstrukcji jako całości, w celu maksymalnego zmniejszenia szkodliwego wpływu drgań na ludzi i proces technologiczny.
Nośność konstrukcji obliczamy dowolnymi metodami statyki budowli.

Do momentów zginających belki dodajemy momenty wywołane obciążeniem dynamicznym. Do sił osiowych i momentów zginających w słupach dodajemy odpowiednie momenty od obciążeń dynamicznych i siły wynikłe z reakcji podporowych belek drgających (promocja 3 w 1).. Ponadto dodajemy siły w słupach i momenty powstałe wskutek drgań budynku jako całości. Wyjątki i uproszczenia omówiono poniżej.

W stropach żelbetowych pod maszyny IV kategorii dynamiczności może okazać się konieczne wykonanie zbrojenia dla przejęcia momentów i sił dynamicznych odwrotnego niż obciążenie statyczne znaku.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !