Blog

30.05.2018

Warunki bezpieczeństwa obiektu budowlanego

W artykule znajdziesz:

Warunki bezpieczeństwa obiektu budowlanego


Warunki bezpieczeństwa obiektu budowlanego - przykładowy opis na uprawnienia budowlane
Warunki bezpieczeństwa obiektu budowlanego - przykładowy opis na uprawnienia budowlane

W artykule został przedstawiony przykładowy opis warunków bezpieczeństwa obiektu budowlanego (na przykładzie stadionu)

 

 

Na wstępie chcieliśmy przypomnieć ofertę naszego oprogramowania, który służy do nauki na uprawnienia budowlane. Zobacz i sprawdź nasz program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017, który dostępny jest w wersji na komputer oraz w wersji na telefon/tablet. Wszystkie opinie użytkowników (którzy już są po egzaminie na uprawnienia budowlane) na temat powyżsezgo oprogramowania możesz przeczytać w zakładce Opinie. 


Stadion wyposażyć w elementy infrastruktury i urządzenia pozwalające na kierowanie przepływem i kontrole osób uczestniczących w zawodach, w szczególności zorganizowano ciągi komunikacyjne umożliwiające osobom uczestniczącym w spotkaniach przemieszczanie sie na obszarze stadionu, w tym od miejsca weryfikacji biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu na mecz.


Ciągi komunikacyjne na stadionie wyposażyć w znaki i tablice informacyjne, w tym w znaki bezpieczeństwa, które ułatwiają osobom uczestniczącym w meczu sprawne przemieszczanie się przed rozpoczęciem meczu do miejsca siedzącego, którego numer umieszczony jest na dokumencie wstępu, a po zakończeniu meczu niezakłócone opuszczenie stadionu.


Ciągi komunikacyjne na stadionie zorganizowano w taki sposób, aby w oparciu o analizę przewidywanych zagrożen, zminimalizować możliwość wywołania przez osoby uczestniczące w meczu zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaplanowano rozmieszczenie przedstawicieli służby informacyjnej, tak aby w szczególności wskazali oni osobom uczestniczącym w meczu droge do odpowiedniego sektora trybuny lub do wyjścia ze stadionu lub też podali informacje o lokalizacji najbliżej położonych obiektach gastronomicznych, handlowych oraz sanitariatach – wykonać oznakowanie.

 

Ewakuacja osób uczestniczących w meczu odbywa sie drogami ewakuacyjnymi, które spełniają wymagania określone w przepisach oraz umożliwiają sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne zapewniają swobodny, niezakłócony przepływ osób uczestniczacych w meczu. W miejscu krzyżowania ciągów komunikacyjnych umieścić odpowiednie do infrastruktury stadionu oznakowanie miejsc skrzyżowań oraz zastosowano odpowiednie metody kierowania ruchem osób uczestniczących w meczu oraz pojazdów użytkowanych w obrębie stadionu.


Obiekty gastronomiczne, handlowe, sanitariaty oraz inne obiekty tymczasowe rozmieszczono w taki sposób, aby osoby z nich korzystające nie stwarzały utrudnień dla ruchu pozostałych osób uczestniczących w meczu oraz pojazdów użytkowanych w obrębie stadionu. Stadion wyposażono w system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, stosowany w miejscach dostępnych dla osób uczestniczących w meczu, drogach ewakuacyjnych oraz pomieszczeniach dla służb kierujących zabezpieczaniem meczu. Stadion wyposażono również w system umożliwiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych wszystkim osobom uczestniczącym w meczu. Nagłośnienie systemu zapewnia słyszalność podawanych komunikatów w każdych warunkach. System przekazywania komunikatów dźwiekowych wyposażono ponadto w awaryjne zasilanie w energię elektryczną.

 

Elektroniczny system identyfikacji osób umożliwia sprzedaż dokumentów wstępu, kontrole przebywania osób uczestniczących w meczu w miejscu i w czasie trwania meczu oraz kontrole dostępu do określonych miejsc. Identyfikacja, umożliwia weryfikacje uprawnień osób uczestniczących w meczu do przebywania na stadionie podczas meczu. Urządzenia techniczne wspomagające kontrole dostępu do określonych miejsc, w szczególnosci bramki lub kołowrotki, zainstalowano w taki sposób, aby nie powodowały zatorów i gwarantowały płynny przepływ osób uczestniczących w meczu. Zintegrowane stanowisko dowodzenia zorganizowano w wyodrębnionym pomieszczeniu dostępnym dla służb kierujących zabezpieczeniem meczu, a szczególnosci dla kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz służb ratowniczych i Policji.

 

Zintegrowane stanowisko dowodzenia zapewnia: koordynacje działań prowadzonych w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa meczu; monitorowanie i rejestracje zachowań osób uczestniczących w meczu na stadionie oraz wokół niego. Konstrukcja tego pomieszczenia charakteryzuje sie odpornościa ogniowa 60-120 minut. Rozmieszczenie osób uczestniczących w meczu na stadionie odbywa się zgodnie ze wskazaniem miejsca siedzącego, którego numer umieszczony jest na dokumencie wstępu. Miejsca na trybunach przeznaczone dla osób uczestniczących w meczu wyodrebniono w odpowiednio oznaczone sektory. Sektory wyposażono w wejścia i wyjścia gwarantujace odpowiednia przepustowość osób uczestniczących w meczu, w szczególnosci gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia ewakuacji tych osób.

 

Zaplecze parkingowe stadionu, obejmuje parkingi i drogi dojazdowe niekolidujące z przebiegiem dróg dojścia i wyjścia osób uczestniczących w meczu oraz przebiegiem dróg ewakuacyjnych. Parkingi przydzielono do poszczególnych sektorów na trybunach oraz rozmieszczono w taki sposób, aby dojście od parkingu do właściwego sektora odbywało sie w możliwie najkrótszym czasie. Poszczególne parkingi wyposażyc w znaki i tablice informacyjne wskazujące dojście do poszczególnych wejść na stadion oraz do poszczególnych sektorów. W ramach zaplecza parkingowego wydzielono parkingi dla służb ratowniczych. Wszystkie systemy bezpieczeństwa powinny zapewniać odpowiednią niezawodność i odznaczać sie odpornościa na uszkodzenia, w tym celowe zniszczenie. Nie należy dopuścić do rozpoczęcia jakiejkolwiek imprezy na stadionie w przypadku awarii jednego z systemów bezpieczeństwa.


Całkowita ewakuacja stadionu nie przekracza 15min.


Warunki bezpieczeństwa dotyczące infrastruktury wejścia i wyjścia na obiektach
widowiskowych:


- Stadion wyposażono na wejściach do obiektu w system kontroli wejść i wyjść.
- System kontroli wejść i wyjść zaprojektowano, wykonano tak, aby:
- bezpiecznie powstrzymywać napór tłumu,
- minimalizować problem tworzenia się zatorów przed wejściami i wyjściami z obiektu sportowego,
- umożliwiać swobodne wykonywanie swoich obowiązków przez służby porządkowe,


Elementy systemu kontroli wejścia i wyjścia takie jak:
- Ogrodzenia systemu uniemożliwiają wspinanie lub przekazywanie przedmiotów
niebezpiecznych takich jak race świetlne, noże, broń.
- Bramy i furtki przeznaczone jako przejście techniczne dla odpowiednich służb nie stanowia wejścia dla widzów lub wyjścia ewakuacyjnego.

- Kołowrotki (bramki obrotowe) zabezpieczają wejście na obiekt przy współpracy z elektronicznym systemem identyfikacji w taki sposób aby umożliwić wejście na obiekt tylko osobie legitymującej sie ważnym upoważnieniem.
- Konstrukcja kołowrotka (bramki obrotowej) uniemożliwia przeskoczenie lub
przedostanie sie osoby nieupoważnionej przez elementy zablokowanego urządzenia.
- Barierki ukierunkowujące ruch osobowy przed i za bramkami obrotowymi i
kołowrotkami sterują ruchem osobowym na wejściach do obiektu w taki sposób aby nie dochodziło do nadmiernego zatłoczenia w miejscach weryfikacji osób.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami