Węgiel wsadowy

Węgiel wsadowy

Przygotowany w węglowni węgiel wsadowy (mieszanka wsadowa) zostaje przetransportowany do wieży węglowej. Wieża węglowa jest to zbiornik o dużej pojemności, służący do magazynowania odpowiedniego zapasu węgla wsadowego na wypadek przerw w dostawie węgla do koksowni lub przerw w przygotowaniu wsadu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do głównych obciążeń omawianej wieży węglowej należą:
a) ciężar własny, wynoszący dla części zbiornikowej ok. 3500-M000 T,
b) ciężar magazynowanego w zbiornikach węgla wsadowego ok. 3600 T oraz jego parcie boczne na ściany,
c) obciążenie urządzeniami mechanicznymi, głównie z mostu przesuwnego mieszczącego się nad zbiornikami,
d) obciążenia użytkowe na stropach i podestach o wartości 500 kG’m2,
e) obciążenia parciem wiatru (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ściany-tarcze zbiorników wieży wymiarowane są na momenty i siły pochodzące od parcia poziomego węgla wsadowego, obliczone według teorii parcia materiałów sypkich. Przenoszą one również momenty i siły od obciążeń pionowych, głównie ciężaru własnego i ciężaru zmagazynowanego węgla. Z uwagi na bardzo duże obciążenia i rozmiary poszczególnych ścian-tarcz, obliczenie występujących w nich sił wewnętrznych należy wykonywać według zasad teorii sprężystości. Stosowanie obliczeń uproszczonych, zwłaszcza tablicowych metod prowadzi najczęściej do nadmiernego zbrojenia niektórych elementów konstrukcji, pomijając fakt, że rozmieszczenie zbrojenia nie jest przy tym często zgodne z rzeczywistym rozkładem sił wewnętrznych (uprawnienia budowlane). Dotyczy to w szczególności uzbrojenia tarcz na rozciągające naprężenia główne.

Układ głównego zbrojenia dwuprzęsłowej ściany-tarczy zbiornika wieży węglowej. Przy rozpatrywaniu pracy statycznej całego układu konstrukcyjnego wieży węglowej należy uwzględnić sprężyste posadowienie ław fundamentowych, jak też wpływ nierównomierności osiadań podpór. Przyjęcie idealnie sztywnych ław fundamentowych odbiega tu zbyt daleko od warunków rzeczywistych (program egzamin ustny). Niesymetryczny układ konstrukcyjny wieży dla systemu ubijanego utrudnia stosowanie przy jej budowie metod uprzemysłowionych.

Magazynowany w zbiornikach

Dlatego dotychczas zbudowane wieże wykonywane były jako konstrukcje monolityczne, betonowane na miejscu budowy przy stosowaniu skomplikowanego i materiałochłonnego rusztowania i deskowania (opinie o programie).
Magazynowany w zbiornikach wieży węgiel wsadowy ma uziarnienie do 3 mm (92%) oraz wilgotność ok. 8%. Przy magazynowaniu dużych ilości tego rodzaju węgla występują trudności w swobodnym zsypywaniu się węgla przez wyloty. Powoduje to zakłócenia w procesie produkcyjnym, a bieżące usuwanie zawisów, np. przez ostukiwanie lub przebijanie wylotów, wymaga znacznych nakładów robocizny. Dlatego dla usprawnienia opróżniania zbiorników stosuje się często urządzenia wibracyjne.

Urządzenia takie instaluje się na stałe na ścianach zbiorników, mniej więcej na wysokości przekroju, w którym powstają zawisy (segregator aktów prawnych).
Biorąc pod uwagę konieczność takiego ukształtowania zbiorników, aby wymienione trudności ograniczyć do minimum, przy projektowaniu należy przestrzegać m.in. następujących zasad:
a) komory zbiorników’ węgla powinny być stosunkowo szerokie, tzn. stosunek wysokości komór do ich szerokości powinien być możliwie mały,
b) wyloty zbiorników powinny mieć odpowiednio duże wymiary przekroju, a tym samym stosunek powierzchni poszczególnych komór do powierzchni wylotów powinien być mały,
c) ściany ukośne komór oraz wylotów powinny mieć nachylenie nie mniejsze niż 65-ł-70°C; ponadto wszystkie powierzchnie ścian pionowych i ukośnych powinny być odpowiednio odporne na ścieranie, gładkie i mało nasiąkliwe; w tym celu powierzchnie wewnętrzne zbiorników wykłada się płytkami szklanymi, bazaltowymi lub pokrywa ok. 3 cm warstwą zaprawy cementowej na grysiku bazaltowym; nie zaleca się stosować tu zaprawy cementowej z opiłkami stalowymi, z uwagi na korozję opiłek, ich wypadanie i następującą przez to utratę gładkości powierzchni; również ze względu na korozję i znaczną ścieralność należy unikać wykładania zbiorników blachami stalowymi,
d) dla usprawnienia zsypywania się węgla przez wyloty zbiorników zaleca się stosować wyloty „podwójne” (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami