Blog

09.01.2021

Wiejskie budownictwo

Wiejskie budownictwo

Wiejskie budownictwo

Z uwagi na zarysowujący się w coraz większym stopniu kwalifikowanej rzemieślniczej, w zestawieniu z oczekującymi rosnącymi zadaniami inwestycyjnymi budownictwa wiejskiego, staje się oczywiste, iż zadania te na przestrzeni planu perspektywicznego do roku 1980, mogą być wykonane jedynie przy zastosowaniu metod uprzemysłowionych (program uprawnienia budowlane na komputer).

W związku z tym należy wysunąć trzecią tezę - konieczności pełnego przejścia na uprzemysłowione metody budownictwa. Rozwiniecie przemysłowej produkcji budowlanej przystosowanej do wymagań budownictwa wiejskiego, rozproszonego i kubaturowo stosunkowo małego, a jednocześnie tak masowego, wymaga odmiennych form zarówno technicznych jak i organizacyjnych, niż ma to na przykład miejsce w budownictwie miejskim lub przemysłowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podane powyżej w dużym skrócie i uproszczeniu główne kierunki postępu technicznego odnoszą się w przeważającej większości do budownictwa inwentarskiego, gospodarczego i składowego, stanowiącego główny ciężar gatunkowy w przyszłościowym planie perspektywicznym tak z uwagi na przewidywaną ilość realizacji jak i ważność zagadnienia. Pozostałe grupy tematyczne, tzn. budownictwo mieszkaniowe i socjalne, korzystać będą w dużej mierze z rozwiązań i elementów produkowanych masowo dla przeważającej grupy budownictwa produkcyjnego, przy zastosowaniu innych niezbędnych elementów uzupełniających. Główny jednak nacisk postępu technicznego zostanie położony na rozwiązania funkcjonalne, wyposażenie w niezbędne instalacje, jak elektryczność, woda lub kanalizacja, celem podniesienia standardu higienicznego i kulturalnego mieszkań wiejskich.

Przy występującym deficycie materiałów konstrukcyjnych w budownictwie wiejskim, w szczególności drewna, steli i cementu, zachodzi konieczność poszukiwania nowych materiałów konstrukcyjnych. Zastosowanie żelbetu jako materiału konstrukcyjnego w budynkach wiejskich, jak wykazały liczne badania i realizacje, nie jest najbardziej trafne i słuszne (uprawnienia budowlane).

Zestawy projektowe

Stosowanie elementów żelbetowych ciężkich, w warunkach rozproszonego budownictwa wiejskiego nie jest celowe i pożądane, wymaga bowiem odpowiedniego i kosztownego sprzętu transportowego i montażowego. Maksymalny ciężar elementów w warunkach budownictwa wiejskiego nie powinien przekraczać 750 kG zarówno ze względu na transport jak i przeładunek lub montaż, przy czym pożądane jest zmniejszenie tego ciężaru do 350-400 kG. Wydaje się, iż nowoczesnym materiałem konstrukcyjnym umożliwiającym spełnienie wszelkich wymagań stawianych nowoczesnemu budownictwu wiejskiemu w naszych warunkach jest strunobeton (program egzamin ustny).

Jest to materiał o wysokich wskaźnikach eksploatacyjnych charakteryzujący się jednocześnie stosunkowo niewielkim zużyciem stali i betonu. Wpływa to decydująco na obniżkę ciężarów poszczególnych elementów jak również całych konstrukcji (opinie o programie). Reasumując powyższe, dla umożliwienia szybkiego wprowadzenia na wieś budownictwa prefabrykowanego, jako najwłaściwszej odmiany budownictwa uprzemysłowionego, przynoszącego w efekcie pożądaną obniżkę kosztów, konieczne jest zachowanie następujących warunków. Należy zastosować rozwiązania projektowe o charakterze kompleksowym dla wszystkich możliwie rodzajów budynków wiejskich. Kompleksowość ta powinna polegać na opracowaniu typowych zestawów lub sekcji poszczególnych obiektów, przy zastosowaniu jak najbardziej uniwersalnych elementów konstrukcyjno-budowlanych (segregator aktów prawnych).

Zestawy projektowe poszczególnych sekcji obiektów nie powinny ograniczać architekta w tworzeniu kompozycji przestrzennych, wynikających z konkretnych warunków i potrzeb terenowych lub użytkowych. Ze względu na prefabrykację dążyć należy do typizacji i unifikacji elementów konstrukcyjnych. Unifikacja umożliwi znaczne zmniejszenie kosztu produkcji każdego typu prefabrykatu.

W niektórych przypadkach może okazać się racjonalniejsze nawet zwiększenie zużycia materiałów w poszczególnych elementach, wynikającego z potrzeb unifikacji, jeśli będzie to prowadzić w sumie do zmniejszenia kosztów budowy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami