Większe ubytki w elementach

Większe ubytki w elementach
Większe ubytki w elementach

W razie konieczności wymiany obróbek blacharskich należy w ramach prac przygotowawczych zdemontować te obróbki. Szczegóły dotyczące bolców kotwiących i rusztowań (program uprawnienia budowlane na komputer). Przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do robót zabezpieczających należy sprawdzić stan techniczny podłoża. W przypadku łuszczenia lub pylenia należy powierzchnie zabezpieczanych ścian dokładnie oczyścić szczotkami. Należy również usunąć odspojone fragmenty istniejącej wyprawy elewacyjnej, co może mieć miejsce np. przy zabezpieczaniu ścian uprzednio otynkowanych. Większe ubytki w elementach ściennych w postaci obtłuczonych obrzeży lub narożników należy wyreperować (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Spoiny między prefabrykatami w miejscach występowania przecieków należy uszczelnić kitem trwale plastycznym.

Końcowym etapem prac przygotowawczych jest dokładne oczyszczenie zabezpieczanych ścian z zapylenia, a w razie zaoliwienia odtłuszczenie zaoliwionych fragmentów przy użyciu takich preparatów, jak solwentnafta lub benzyna lakowa. Do usztywnienia siatki podtynkowej stosuje się poziome pręty 0 10 mm, układane na bolcach kotwiących i powiązane z nimi drutem wiązałkowym (uprawnienia budowlane). Poszczególne odcinki prętów łączy się drutem wiązałkowym na zakład wynoszący ok. 20 cm. Zakłady powinny być wykonywane wyłącznie w miejscach połączenia prętów z bolcami kotwiącymi.

Siatkę podtynkową należy mocować do poziomych prętów usztywniających drutem wiązałkowym. Sąsiednie pasma siatki powinny być układane na zakład szerokości 3-h5 cm. Niezależnie od powiązania z prętami poziomymi należy siatkę podtynkową mocować dodatkowo do kołków stalowych usytuowanych w polach 0,50X0,50 m (program egzamin ustny). W miejscach mocowania siatki do kołków należy stosować podkładki dystansowe grubości ok. 10 mm oddzielające siatkę od podłoża. Kołki stalowe nierdzewne lub zabezpieczone antykorozyjnie należy osadzać w ścianie przez wstrzeliwanie lub wbijanie. W ścianach z betonu komórkowego zamiast kołków wbijanych dopuszcza się stosowanie gwoździ ocynkowanych długości 2-3″ (opinie o programie).

Pasmo ścianki attykowe

Przy otworach okiennych należy siatkę podtynkową wiązać do prętów 0 8 mm (usytuowanych wokół tych otworów), mocowanych do stalowych kołków wstrzeliwanych lub haków. Przy pracach związanych z osiatkowaniem ścian należy zwrócić szczególną uwagę, aby siatka podtynkową była dobrze napięta, nie wykazywała sfałdowań lub wybrzuszeń i pokrywała całą powierzchnię ścian. Nie dopuszcza się przerw w osiatkowaniu ścian (segregator aktów prawnych).

Pasmo ścianki attykowej przy jej górnej krawędzi szerokości ok. 10 cm należy zryflować, a następnie dokładnie oczyścić z zapylenia. Górny brzeg siatki należy powiązać z prętem poziomym 0 8 mm, usytuowanym w odległości 3-4 cm od górnej krawędzi zabezpieczanej ścianki attykowej. Pręt powinien być połączony w odstępach ok. 0,50 m z kołkami stalowymi osadzonymi w ścianie. W podobny sposób należy zabezpieczyć fragmenty ścian przy gzymsach.

Bolce kotwiące powinny być osadzone w odległości ok. 15 cm powyżej cokołu. Dolny brzeg siatki podtynkowej należy powiązać z prętem 0 8 mm zamocowanym w płaszczyźnie cokołu za pomocą kołków stalowych rozmieszczonych w odstępach co 0,50 m. W celu zapewnienia odstępu między siatką i zabezpieczanym podłożem należy umieścić wzdłuż krawędzi załamania cokołu dodatkowy pręt dystansowy 0 10 mm (promocja 3 w 1).

W ościeżach bocznych i w ościeżu górnym należy osadzić kołki stalowe w odstępach ok. 0,50 m i dowiązać do nich pręty 0 8 mm, przeznaczone do zamocowania siatki podtynkowej. Przy krawędziach otworów okiennych i balkonowych należy stosować pręty dystansowe 0 8 mm, oddzielające siatkę od zabezpieczanej powierzchni ściany. Brzeg siatki pod parapetami okiennymi należy mocować do prętów poziomych 0 10 mm, zawieszonych na bolcach kotwiących, jak omówiono uprzednio. Na szerokości okna punkty mocowania tych prętów poziomych należy zagęścić do 0,50 m przez osadzenie kołków stalowych między bolcami i powiązanie ich z prętem drutem wiązałkowym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami