Blog

Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 10
29.09.2022

Wietrzenie chemiczne

W artykule znajdziesz:

Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 11
Wietrzenie chemiczne

Wietrzenie fizyczne. Jest ono wywoływane głównie wahaniami temperatury, zamarzaniem wody w porach, a także działaniem rozsadzającym roślin (program uprawnienia budowlane na komputer). Wymienione przyczyny działają w następujących okolicznościach:

  1. skały są złymi przewodnikami ciepła, co przy nagrzewaniu przez słońce powierzchni odsłoniętej, powoduje rozszerzanie się tylko nagrzanej warstwy, głębsze zaś warstwy zachowują swoją objętość pierwotną. W wyniku tego zjawiska następuje odspajanie się górnej warstwy. Przy obniżeniu się temperatury, górne warstwy ochładzają się prędzej i przy ich kurczeniu następują pęknięcia prostopadłe do nagrzewanej powierzchni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

b Poszczególne materiały wchodzące w skład skał mają różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. Na przykład współczynnik rozszerzalności kwarcu równa się 0,00031, ortoklazu 0,00017. Wskutek tego w skałach złożonych z różnych minerałów powstają dodatkowe naprężenia dążące do rozłączenia poszczególnych składników.

  1. Obniżenie się temperatury poniżej zera powoduje zamarzanie wody znajdującej się w drobnych szczelinach, przy czym przy zamarzaniu woda powiększa swoją objętość o 9,1%, co przy zupełnym wypełnieniu szczelin może spowodować naprężenia dochodzące do 150 kG/cm2 i poszerzenie szczelin (uprawnienia budowlane).
  2. Kośliny porastające powierzchnię skały wprowadzają swoje korzenie w szczeliny, rozklinowując już pękniętą skałę. Siły wywoływane na powierzchni szczelin na skutek rozrostu korzeni roślin są dostatecznie duże, aby pokonać siły wiążące i spowodować zwiększenie wymiarów szczelin (program egzamin ustny).

Głównymi czynnikami, wywołującymi wietrzenie chemiczne, jest woda wsiąkająca w grunt, oraz roślinność. Woda w czasie przejścia przez atmosferę w formie opadów pochłania z powietrza gazy takie jak tlen, dwutlenek węgla, azot itp. i krążąc w szczelinach skał wywołuje przemiany polegające na: a) utlenianiu, b) uwadnianiu, c) redukcji i d) uwęglanowieniu [4]. Destrukcyjne działanie roślin przejawia się w wyniku większego zawilgocenia powierzchni skalnych, porośniętych mchami, porostami itp., a także wskutek wytwarzania się C02 i kwasów organicznych (opinie o programie).

Utlenianie

Utlenianie polega na łączeniu się z tlenem lub przechodzeniu związków o niższej wartościowości pierwiastków utlenianych w związki o wyższej wartościowości. Jako przykład może służyć czarny magnetyt Fe304 = Fe203 Fe0, który przechodzi w czerwony hematyt Fe203 i często przez przyłączenie wody przeobraża się w limonit 2Fe203-3H20.

Proces utleniania sięga w skorupie ziemskiej do poziomu zwierciadła wód gruntowych (strefa aeracji) (segregator aktów prawnych).

  • Uwadnianie zwykle łączy się z działaniem tlenu i kwasu węglowego. Jako przykład może służyć podana wyżej reakcja uwadniania siarczanu żelazowego i przejście jego w limonit. Następnie jako przykład może służyć przejście anhydrytu CaS04 w gips CaS04-2H20.
  • Redukcja następuje prawie zawsze przy udziale bakterii, które są zdolne odebrać tlen potrzebny im dla egzystencji. Typowym przykładem procesu redukcji jest przejście połączeń żelazowych w żelazawe, np. Fe203 przechodzi w FeO i dalej, jako rozpuszczalny w wodzie zawierającej kwas węglowy, przechodzi w kwaśny węglan żelazawy Fe[HC03]2. Przy odłączeniu się C02, zużywanego przez rośliny, w roztworze strąca się jako nierozpuszczalny syde- ryt FeC03.
  • Działanie kwasu węglowego stanowi jeden z najpoważniejszych czynników wietrzenia chemicznego. Wody zawierające dwutlenek węgla rozpuszczają węglany Ca, Mg i Fe. Sole te przechodzą pod działaniem kwasu węglowego w roztwory jako Ca (HC30)2 i Fe(HC03)2 i Mg(HC03)2.

Reakcja powyższa jest przykładem kaolinizacji. Produktem tego procesu wietrzenia jest kaolin, jeden z licznych minerałów iłowych oraz krzemionka. Węglan potasu natomiast przechodzi całkowicie do roztworu. Poza wietrzeniem rozdrabnianie okruchów występujących w skorupie ziemskiej oraz zmiany w podłożu macierzystym powodują procesy erozyjne (żłobiące). Polegają one na niszczącym działaniu na podłoże, przesuwającego się po nim materiału skalnego (rumoszu, głazów, piasku) a także wymywaniu, wypłukiwaniu czy wyrywaniu z podłoża kawałków skał przez lód, wodę czy wiatr (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 16 Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 17 Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 18
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 19
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 20 Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 21 Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 22
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 32 Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 33 Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 34
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 35
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 36 Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 37 Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 38
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tłumik mikrofalowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami