Blog

14.08.2019

Wniosek o nadanie uprawnień – co trzeba do niego dołączyć?

W artykule znajdziesz:

Wniosek o nadanie uprawnień – co trzeba do niego dołączyć?


Złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych to zwieńczenie wieloletniego procesu, podczas którego przyszły inżynier uzyskał odpowiednie wykształcenie i odbył niezbędną praktykę przygotowującą do zawodu. Wniosek składa się w izbie właściwej miejscowo do miejsca zamieszkania kandydata (program na komputer).

Wniosek o nadanie uprawnień – co trzeba do niego dołączyć?

Oznacza to dosłownie miejsce zamieszkania, a nie zameldowania – niekiedy izby wymagają tylko meldunku tymczasowego. Wnioski są przyjmowane w terminach ustalanych indywidualnie przez każdą Okręgową Komisję Kwalifikacyjną, ale przyjmuje się, że termin ten powinien upływać na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu. Każda izba ma własny wzór wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek należy złożyć razem z odpowiednimi załącznikami (program na telefon). Jednym z nich jest oczywiście odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu, który stanowić będzie potwierdzenie posiadania tytułu zawodowego mistrza lub technika bądź kwalifikacji zawodowych w odpowiednim zawodzie na poziomie technika. Zawody oraz kierunki studiów pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych znajdują się w ustawie Prawo budowlane. Jeśli wymaga tego komisja należy do wniosku dołączyć suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, który powinien być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (program egzamin ustny). Wymóg ten dotyczy tych osób, które ukończyły studia na kierunku niepokrywającym się z nazewnictwem kierunków pokrewnych oraz odpowiednich, które znajduje się w przepisach (opinie o programie).

Prawo o szkolnictwie wyższym


Jeśli studia były prowadzone na podstawie umowy określone w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) to do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdza fakt ukończenia takich studiów (segregator aktów prawnych). Niezbędnym załącznikiem jest również oświadczenie, stanowiące potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej. Do oświadczenia należy dołączyć zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej oraz zaświadczenie potwierdzające, że osoba kierująca praktyką zawodową posiada odpowiednie uprawnienia oraz jest wpisana na listę członków odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami