Blog

06.04.2019

Wniosek o uprawnienia budowlane – co trzeba do niego dołączyć?

W artykule znajdziesz:

Wniosek o uprawnienia budowlane – co trzeba do niego dołączyć?

Po ukończeniu praktyki zawodowej pozwalającej na przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane, należy złożyć wniosek do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego (program na komputer). Wzór takiego wniosku jest określony w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego, który opracowuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty, do których zalicza się m.in.:
• odpis dyplomu np. magistra inżyniera, inżyniera, mistrza, technika lub innego dyplomu, który stanowi potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika,
• suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów – jeśli nazwa kierunku nie znajduje się w spisie zawartym w rozporządzeniu dot. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej,
• kserokopię uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (program na telefon),
• formularz osobowy.

Oświadczenie o zgodności

Wniosek o uprawnienia budowlane – co trzeba do niego dołączyć?

Osoby, które chcą rozszerzyć lub uzupełnić posiadane obecnie uprawnienia budowlane, muszą przedstawić posiadane już uprawnienia (program na egzamin ustny). Ponadto w niektórych izbach wymagane jest zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, iż studia odbyły się zgodnie z umową, jaką uczelnia zawarła z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (promocja 3 w 1). Co więcej, niektóre izby wymagają również przedstawienia życiorysu zawodowego, kserokopii dowodu osobistego, zaświadczenia o przynależności opiekuna praktyki do właściwej izby samorządu zawodowego oraz potwierdzenia umowy lub zatrudnienia, na podstawie którego odbywała się praktyka zawodowa. Najlepiej przed złożeniem dokumentów upewnić się telefonicznie lub osobiście w swojej izbie, co jest dokładnie wymagane (segregator).
Dodatkowo może być wymagane dołączenie do dokumentów oświadczenia o zgodności z oryginałami przedstawionych dokumentów (opinie). Zgodnie z Kodeksem Postępowania Kwalifikacyjnego w postępowaniu administracyjnym, do którego zalicza się kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnienia budowlane, konieczne jest składanie dokumentów w formie oryginału lecz dopuszcza się też możliwość złożenia kopii poświadczonej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami