Wpływ pory ścinki

Wpływ pory ścinki

Z punktu widzenia naturalnej trwałości na wolnym powietrzu można drewno podzielić na trzy grupy:
- Drewno bardzo trwałe: modrzew, dąb, wiąz, cedr, cis, cyprys, daglezja, grochodrzew, kasztan, orzech czarny, heban, eukaliptus.
- Drewno o średniej trwałości: jodła, sosna, świerk, buk, jesion (program uprawnienia budowlane na komputer).
- Drewno o małej trwałości: brzoza, jawor, kasztanowiec, lipa, olcha, osika, przeorzech (caria, hikory), topola, wierzba.

Naturalna trwałość drewna zanurzonego w wodzie przedstawia się następująco:
a) Drewno bardzo trwałe (ponad 500 lat): modrzew, sosna, dąb, grab, grochodrzew, kasztan, wiąz.
b) Drewno o średniej trwałości (50-100 lat): świerk, jodła, buk, olcha.
c) Drewno o małej trwałości (poniżej 20 lat): brzoza, jawor, jesion, kasztanowiec, lipa, topola, wierzba.
Trwałość drewna jest w morskiej wodzie mniejsza niż w słodkiej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wpływ pory ścinki na techniczne własności i trwałość drewna.
Zagadnienie wpływu pory ścinki na techniczne własności drewna było aktualne od bardzo dawna. Wzmianki i wypowiedzi na ten temat znajdują się w starożytnej literaturze, np. u Pliniusza, który drewnu ze ścinki zimowej przypisuje jakość wyższą od jakości drewna ze ścinki letniej. Ten punkt widzenia utrzymuje się w praktyce bez zmian, od starożytności przez wieki średnie do chwili obecnej, znajdując niejednokrotnie potwierdzenie w oficjalnych zarządzeniach dotyczących pory ścinki (uprawnienia budowlane).

Począwszy od wieku XVI zagadnienie było często rozważane z praktycznego i naukowego punktu widzenia, dzięki czemu ma ono obszerną, niejednokrotnie sprzeczną w poglądach literaturę. Zagadnieniem tym zajmował się w wieku XVIII Duhamel du Monceau, a w wieku XIX szereg uczonych, wśród nich Nórdlinger. W wyniku przeprowadzonych badań i doświadczeń nauka doszła do wniosku, że nie ma różnic w technicznych własnościach i w trwałości drewna ze ścinki zimowej i ze ścinki letniej, wobec czego pora ścinki nie ma istotnego znaczenia i może być obierana w sposób dowolny (program egzamin ustny).

Ciężar właściwy drewna

Mimo dużego autorytetu zaangażowanych w zagadnieniu uczonych praktyka nie odstąpiła od swojego punktu widzenia i w dalszym ciągu uporczywie wypowiadała się za drewnem ze ścinki zimowej, twierdząc że: 1) drewno ze ścinki letniej lub, jak się wyrażano, „cięte w soku” zawiera więcej soków i wskutek tego ma większą wilgotność niż drewno ze ścinki zimowej; 2) drewno ze ścinki zimowej ma wyższe własności mechaniczne niż drewno z cięcia letniego (opinie o programie).

Ostateczne rozwiązanie zagadnienia dały szeroko zakrojone terenowe i laboratoryjne prace doświadczalne Knuchela1 i Gaumanna-, które wykazały, że poglądy te są niesłuszne, a istotny stan rzeczy przedstawia się następująco:
- Ciężar właściwy drewna całkowicie suchego ze ścinki zimowej i letniej jest taki sam. Różnice w ciężarze drewna powietrznosuchego są związane z innym poziomem równowagi higroskopijnej w okresie zimowym i letnim.
- Wilgotność drewna ciętego zimą jest większa niż wilgotność drewna ciętego w porze letniej (segregator aktów prawnych).
- Drewno ścięte w zimie wysycha powoli i równomiernie.
- Drewno ze ścinki letniej wysycha w krótkim okresie czasu. Szybko przebiegający okres wysychania pociąga za sobą powstawanie nierównomiernych naprężeń, wskutek czego drewno ze ścinki letniej wykazuje liczniejsze i silniej zarysowane pęknięcia niż drewno ze ścinki zimowej; dotyczy to zwłaszcza twardych gatunków liściastych.
- Pora ścinki nie wywiera wyraźnego wpływu na mechaniczne własności drewna.
- Istotę zagadnienia należy rozpatrywać nie pod kątem własności mechanicznych, lecz pod kątem trwałości drewna. Drewno ze ścinki zimowej jest bardziej odporne na działanie grzybów i trudniej ulega rozkładowi.

W ten sposób potwierdzony został punkt widzenia praktyki, że drewno ze ścinki zimowej ma większą wartość niż drewno ze ścinki letniej (promocja 3 w 1).
Większą odporność drewna ze ścinki zimowej tłumaczy się tym, że w czasie zimy nie może zaistnieć rozwój wywoływanych przez grzyby procesów rozkładowych ze względu na zbyt niską temperaturę.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami