Blog

Krąglak zdjęcie nr 10
15.04.2021

Wybór optymalnego rozwiązania

W artykule znajdziesz:

Wybór optymalnego rozwiązania

Krąglak zdjęcie nr 11
Wybór optymalnego rozwiązania

Omawiany etap „krytycznej oceny dotychczasowych rozwiązań i opracowanie propozycji nowych rozwiązań”, charakteryzuje działalność twórcza, stąd członków zespołu analizy wartości cechować musi zarówno fantazja i pomysłowość jak i doświadczenie, realizm i krytycyzm (program uprawnienia budowlane na komputer).
Z zarejestrowanych i opracowanych rozwiązań przedmiotu w tym etapie należy wybrać wariant najkorzystniejszy.

Pamiętać przy tym należy nie tylko o efektach uzyskiwanych dzięki obniżce kosztów wyrobu oraz spełnianiu funkcji wyrobu na wyższym poziomie, ale również o kosztach wprowadzenia zmian i możliwościach technicznych zakładu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ocenę i wybór najkorzystniejszego rozwiązania przeprowadzamy zaczynając od indywidualnego wypunktowania kosztów realizacji każdego wariantu (np. przyjmując aktualny koszt za 100 i oceniając punktowo wszystkie rozwiązania poniżej 100) i wyraźnego sprecyzowania argumentów przemawiających „za” i „przeciw” każdemu rozwiązaniu.

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny przeprowadzamy ostateczną weryfikację i wybór wariantu rozwiązania wg następującej kolejności:
- Ustalamy kryteria wyboru (zależne od przedmiotu badania)
- Przyjmujemy wskaźnik ważności dla poszczególnych kryteriów (uprawnienia budowlane).

Sumę 100 lub 10 pkt. dzielimy na poszczególne kryteria wg ich znaczenia,
- Ustalamy ocenę punktową każdego wariantu (np. 1-10 pkt.),
- Mnożymy ilość punktów oceny wariantu przez wskaźnik ważności i wpisujemy do odpowiedniej rubryki
- Sumujemy liczbę punktów każdego wariantu.

Przy posługiwaniu się opisaną techniką należy zwrócić szczególną uwagę na:
- właściwe ustalenie kryteriów wg których będzie przeprowadzana ocena,
- ocenę punktową każdego wariantu oraz na ustalenie właściwego współczynnika ważności poszczególnych kryteriów oceny (program egzamin ustny).

Opracowanie projektu rozwiązania

Rozwiązanie powinno być przedstawione w formie kompletnej dokumentacji, zawierającej tablice rysunki techniczne wykresy itp.
Po wybraniu wariantu rozwiązania przez zespół przeprowadzający analizę wartości i po wstępnym zaakceptowaniu przez kierownictwo zakładu należy przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej wybranej propozycji.
Dokumentacja ta nie może powstać bez współpracy specjalistów różnych branż stąd dla dopracowania konstrukcji, technologii czy wykonawstwa koniecznym jest zabezpieczenie przez kierownictwo przedsiębiorstwa możliwości przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych i zabezpieczenie udziału w pracach właściwych jednostek projektowych.

Po ostatecznym opracowaniu projektu i jego akceptacji przez kierownictwo przedsiębiorstwa przystępuje się do jego wdrożenia (opinie o programie).
Wdrożenie powinno być przeprowadzone przez właściwe, kompetentne działy przedsiębiorstwa przy współudziale i konsultacji członków zespołu analizy wartości - współautorów opracowania.
W procesie wdrażania nowego rozwiązania mogą powstać spory i trudności wynikające z tego że:
- proponowane zmiany i korzyści z nich wynikające nie są jasno przedstawione
- zmiany naruszają istniejące zwyczaje
- twórcy zbyt mocno i agresywnie nalegają na wprowadzenie zmian.

Aby te trudności ominąć w etapie wdrożenia należy stworzyć w przedsiębiorstwie właściwą, przychylną wprowadzeniu nowości atmosferę.
Metodę analizy wartości można stosować nie tylko w odniesieniu do wyrobów już produkowanych lecz również w fazie projektowania przedmiotu czy inwestycji. Stosować metodę analizy wartości możemy w równej mierze do usprawnień konstrukcji, procesów technologicznych jak i organizacji, poprzez analizę funkcjonalności prac administracyjno-murowych (segregator aktów prawnych).
Każde z tych zastosowań nie zmieniając istoty analizy wartości musi być adaptacją technik tej metody do innych zadań.

Ze względu na znaczenie i możliwości uzyskania efektów omówimy zastosowanie analizy wartości w projektowaniu oraz główne elementy analizy wartości procesu technologicznego.
Analizie wartości poddaje się zarówno wyrób w fazie projektowania jak i same procesy projektowania.

W czasie projektowania wyrobu należy zwrócić uwagę na podstawowe problemy: przygotowanie odpowiednio obszernej i reprezentatywnej bazy informacji • uprzednio produkowanych i konstruowanych w kraju i zagranicą wyrobach, o tych tamtych lub podobnych funkcjach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Krąglak zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Krąglak zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Krąglak zdjęcie nr 16 Krąglak zdjęcie nr 17 Krąglak zdjęcie nr 18
Krąglak zdjęcie nr 19
Krąglak zdjęcie nr 20 Krąglak zdjęcie nr 21 Krąglak zdjęcie nr 22
Krąglak zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krąglak zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krąglak zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Krąglak zdjęcie nr 32 Krąglak zdjęcie nr 33 Krąglak zdjęcie nr 34
Krąglak zdjęcie nr 35
Krąglak zdjęcie nr 36 Krąglak zdjęcie nr 37 Krąglak zdjęcie nr 38
Krąglak zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krąglak zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krąglak zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami