Blog

26.01.2021

Wybór rodzaju zabudowy

Wybór rodzaju zabudowy

Wybór rodzaju zabudowy

W zakładach przemysłowych odróżniamy trzy rodzaje zabudowy:
a) parterową pawilonową,
b) parterową jednolitą (pod jednym dachem),
c) wielokondygnacjową (program uprawnienia budowlane na komputer).

Oprócz wymienionych trzech rodzajów zabudowy istnieją inne, stanowiące bądź pewne odmiany, bądź połączenia podanych rodzajów zabudowy w jednolitą całość (na przykład hale z przybudowanymi warsztatami, wielokondygnacjową częścią usługową lub produkcyjną).
O wyborze rodzaju zabudowy decydują wymagania technologiczne i przebieg procesu produkcji. W zasadzie każdy proces produkcji (z wyjątkiem górnictwa) przebiega w następującej kolejności:
- przyjęcie do zakładu surowców, ew. półfabrykatów oraz ich składowanie,
- przygotowanie, obróbka lub przeróbka i wykończenie w poszczególnych oddziałach produkcyjnych surowców i półfabrykatów,
- magazynowanie gotowych wryrobów (produktów) i ich ekspedycja (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Schematy przebiegu produkcji w planie generalnym mogą być różne. Zależne są one od położenia budynków w stosunku do dróg transportowych.
schemacie o podłużnym przebiegu produkcji charakterystyczne jest to, że proces produkcji przebiega równolegle do dróg transportowych - w jednym lub kilku ciągach. Przy tym schemacie przyjmuje się często zabudowę parterową pawilonową.
W schemacie o poprzecznym przebiegu produkcji charakterystyczne jest to, że proces produkcji przebiega prostopadle do dróg transportu (kolei) leżących po przeciwnych stronach zakładu przemysłowego. Przy tym schemacie odpowiednia jest zabudowa parterowa jednolita.

W schemacie o kombinowanym przebiegu produkcji charakterystyczne jest to, że proces produkcji przebiega prostopadle do dróg transportowych, lecz w kilku ciągach, albo załamuje się i wraca do tej samej linii transportowej (uprawnienia budowlane).

Obiekty zbiorowego żywienia

Przy tym schemacie bywa stosowana zarówno zabudowa pawilonowa, jak i jednolita.
Schemat o pionowym przebiegu produkcji przyjmuje się tam, gdzie przy użyciu w produkcji materiałów sypkich lub płynów możliwe jest wyzyskanie grawitacji. Przy tym schemacie stosuje się głównie zabudowę wielokondygnacjową.
Wybór schematu przebiegu produkcji powinien być dokonany wspólnie przez technologa, architekta i konstruktora (program egzamin ustny). Powinien on zapewniać jednokierunkowy przebieg materiałów i półfabrykatów bez nawrotów i skrzyżowań, ekonomiczną konstrukcję i prawidłowe rozwiązanie architektoniczne.

Dążyć należy do zamknięcia rzutów budynków w regularne prostokąty, gdyż daje to największą powierzchnię podłogi przy najmniejszym obwodzie ścian, wymaga mniejszej powierzchni terenu, skraca drogi transportowe oraz daje większe możliwości wykonywania budowy metodami przemysłowymi.

Obiekty zbiorowego żywienia przewidziane są dwóch rodzajów. Centralna przygotowalnia i zaopatrywane przez nią jadalnie i bufety oraz stołówki samodzielne (opinie o programie). Szczegółowe wymagania podaje rozdział o obiektach usługowych, przy czym o wyborze rodzaju jednego z tych obiektów’ i jego użytkowaniu w planie generalnym decyduje wielkość zakładu, charakter produkcji i organizacja pracy (ilość zmian załogi, czas trwania przerwy obiadowej itp.)

Ambulatoria umieszcza się w pobliżu wejścia, jednak od strony zakładu. W dużych halach zależnie od niebezpieczeństwa, jakie istnieje przy produkcji, i liczby zatrudnionych należy przewidzieć pomieszczenia dla pomocy doraźnej lub posterunki pierwszej pomocy (segregator aktów prawnych).

Strażnica straży pożarnej powinna być umieszczona w pobliżu miejsc najbardziej zagrożonych pod względem pożarowym, jednak w takiej odległości, aby w przypadku pożaru znajdowała się poza jego zasięgiem. Straż pożarna powinna posiadać swój własny plac do ćwiczeń z wieżę, która może być również włączona w zabudowę strażnicy. Wieża może stanowić akcent architektoniczny zabudowy zakładu; stąd dobrym miejscem na usytuowanie straży pożarnej jest rejon niedaleko wejścia do zakładu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami