Wykonanie złącza pętlowego

Wykonanie złącza pętlowego

Wykonanie złącza pętlowego obejmuje następujące czynności: a) zmontowanie obydwu elementów tak, aby ustawione obok siebie na zakład pętle utworzyły zamknięte okręgi, b) ułożenie wewnątrz okręgu poprzecznych prętów stalowych 3 i ułożenie strzemion zamkniętych 4 obejmujących od strony zewnętrznej szkielet zbrojenia złącza, c) zabetonowanie złącza po uprzednim przytwierdzeniu deskowania do obydwu łączonych elementów (program uprawnienia budowlane na komputer). Pręty poprzeczne 3 ułożone wzdłuż okręgu zamkniętych pętli mają za zadanie bardziej równomierne rozłożenie sił (rozciągających) przenoszonych przez stal pętli 1 i 2 poprzez pręty 3 na beton rdzenia 5 (zamkniętego w okręgu pętli) oraz podwyższenie wytrzymałości betonu tego rdzenia.

Beton rdzenia dzięki prętom poprzecznym 3 nie może się odkształcić poprzecznie w takim stopniu, w jakim mógłby się odkształcić beton niezbrojony i wskutek tego może przenieść znacznie większe naprężenia ściskające (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Złącze pętlowe poziome dwóch elementów łączonych ze sobą nad podporą oraz złącze pętlowe pionowe belki ciągłej poza podporą. W tym ostatnim rozwiązaniu zastosowano dwa złącza pętlowe, jedno górne dla połączenia pętlami prętów górnego zbrojenia, drugie dolne dla złączenia prętów w dolnych częściach obydwu elementów. Obydwa złącza są tu przesunięte o pewną długość a w celu umożliwienia oparcia na wsporniku belki przewieszonej  belki z nią łączonej. Wykonanie tego złącza obejmuje: montaż obydwu belek, ułożenie prętów poprzecznych 3, wygięcie strzemion 4 wystających z belek wokół pętli i zabetonowanie złącza (uprawnienia budowlane).
W złączach tych beton może przenosić tylko siły ściskające występujące przy osiowym ściskaniu lub przy ściskaniu z małym mimośrodem. W tym rodzaju złącza, siły z płaszczyzny czołowej jednego elementu przenoszą się na drugi przez bezpośredni docisk lub za pośrednictwem cienkiej warstewki wyrównującej, wykonanej z zaprawy cementowej lub betonu. Grubość warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej nie powinna przekraczać 2 cm. W przypadku, gdy grubość spoiny jest większa niż 2 cm, do wypełnienia należy stosować beton dobrze zagęszczony.
Końce obydwu elementów w złączu betonowym wymagają odpowiedniego uzbrojenia (program egzamin ustny).

Uzbrojenie

Uzbrojenie to może być wykonane w dwojaki sposób:
a) przez uzbrojenie końców elementów gęsto rozmieszczonymi strzemionami lub siatkami rozstawionymi w odstępach 3-5 cm,
b) przez okucie końców łączonych elementów kątownikami z przyspawanymi do nich blachami.
Uzbrojenie strzemionami lub siatkami stosuje się w prefabrykatach średniowymiarowych oraz w prefabrykatach o tak wykształconych końcach, że boczny ich przesuw jest niemożliwy (opinie o programie). Uzbrojenie przez okucie stosuje się w dużych lub bardzo ciężkich elementach oraz w elementach, w złączach których może wystąpić przesuw boczny (segregator aktów prawnych).

W przypadku stosowania uzbrojenia w postaci okucia, kątowniki przesuwa się do zbrojeniowych prętów stalowych prefabrykatu. Zagęszczenie strzemion o przekroju obliczonym na silę P  2N jak przy zbrojeniu strzemioruaa. M siatkami. Do okuć stosuje się kątowniki o szerokości równej co najmniej 0.2: kości czy wysokości przekroju prefabrykatu łączonego.
Złącza stalowe przygotowuje się w ten sposób, że do zbrojenia łączony; - prefabrykatów żelbetowych w czasie ich produkcji przyspawa się wystające z czoła prefabrykatów specjalne stalowe elementy łącznikowe takie, jak blachy, kątówki i in., które przy montażu łączy się ze sobą śrubami lub spoinarr. Złącza stalowe nadają się specjalnie do połączeń sztywnych, dużych i ciężkie elementów (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !