Wykształcenie i przygotowanie zawodowe – jakie dokumenty są potrzebne?

 

Wykształcenie i przygotowanie zawodowe – jakie dokumenty są potrzebne?

Do zdobycia uprawnień budowlanych niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz przygotowania zawodowego (program na komputer). Podstawowym dokumentem, który jest niezbędny w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, jest odpis dyplomu ukończenia studiów lub dokument stanowiący potwierdzenie posiadania tytułu technika bądź mistrza w jednym z zawodów związanych z budownictwem (program na telefon).

Potwierdzeniem odpowiedniego wykształcenia może być również suplement do dyplomu bądź zaświadczenie o przebiegu studiów. Ponadto w niektórych przypadkach wymagane jest zaświadczenie, które potwierdza, że studia prowadzone były zgodnie z umową zawartą z izbą. Niezbędnym dokumentem jest także wykaz prac projektowych, które zostały wykonane w ramach praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

Komisja kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji i kwalifikowani wykształcenia kandydata poprzez sprawdzenie, czy zakres ukończonego kierunku studiów odpowiada zakresowi kierunków studiów pokrewnych bądź odpowiednich dla danej specjalności uprawnień budowlanych (opinie o programie). Spis kierunków odpowiednich i pokrewnych dla poszczególnych specjalności znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeśli chodzi o weryfikację oraz kwalifikację zawodów, które związane są z budownictwem, to czynność ta polega na stwierdzeniu zgodności zawodu lub tytułu zawodowego kandydata z wykazem zawodów znajdujących się w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia (segregator aktów prawnych).

Wiedza i umiejętności


Stwierdzenie czy dany kierunek studiów jest odpowiedni lub pokrewny dla danej specjalności następuje wtedy, gdy nazwa kierunku ukończonych przez kandydata studiów jest zgodna z zakresem studiów określonych w załączniku (promocja 3  w 1). Zgodność stwierdzana jest także wtedy, gdy z suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów wynika, że przynajmniej jedna trzecia programu lub liczba godzin zajęć obejmowała zajęcia, które kształtują wiedzę i umiejętności wymagane dla zakresu kierunku studiów dla wybranej specjalności.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !