Wyniki korozji żelaza

Wyniki korozji żelaza

Znany już z korozji betonu wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2 jest najbardziej cennym elementem w zabezpieczeniu stali od korozji, lecz tylko w postaci środka powodującego pasywność stali przez wytworzenie na niej warstewki ochronnej (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy zetknięciu się dwu wartościowych jonów żelaza, które przeszły w roztwór z jonami OH“ u katody, powstaje wodorotlenek żelazawy według reakcji
Związek ten jest koloru białego.
W dalszym ciągu mogą zachodzić przemiany wodorotlenku na tlenki uwodnione zwane rdzą.

Związki te są źle rozpuszczalne w czystej wodzie, lecz w ośrodku kwaśnym rozpuszczają się łatwo (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Natomiast w ośrodkach zasadowych rozpuszczalność produktów korozji żelaza maleje, a nawet może spaść do zera.
Wyniki korozji żelaza w roztworze Ca(OH)2 podane są w tabl. 25-3. Jak widać z podanej tablicy, zawartość 0,67 CaO w 1 litrze roztworu powoduje pełną pasywność żelaza. Należy jednak przyjąć pod uwagę, że woda stykająca się z żelbetem w warunkach atmosferycznych, przemysłowych i w gruncie nie jest czysta, lecz zawiera co najmniej pewną ilość soli mogących dysocjować na jony.
A zatem zagadnienie pasywności żelaza w roztworze wodorotlenku wapniowego może mieć praktyczne znaczenie w przypadkach, kiedy ilość wodorotlenku wapniowego jest wystarczająca dla spasywowania żelaza aktywowanego wymienionymi solami (uprawnienia budowlane).

Szczególnie jony Cl- aktywują energicznie żelazo i ich obecność obniża własność pasywującą Ca(OH)2. Z tego wynika, że pełne zabezpieczenie przed korozją zbrojenia w ośrodku agresywnym przenikającym przez beton wymaga odpowiedniego stężenia roztworu Ca(OH)2. Oczywiście, że takie warunki nie zawsze są możliwe. W przypadku gdy przez beton przenika woda, stężenie roztworu Ca(OIi)2 znacznie spada i pasywność żelaza maleje. Jeżeli nawet mamy do czynienia z betonem szczelnym w swojej masie, który jednak ma szczeliny powstałe wskutek skurczu, zmian termicznych lub innych przyczyn, a woda do zbrojenia dochodzi tylko przez te szczeliny, to również przy bardziej agresywnych ośrodkach ilość rozpuszczonego Ca(OH)2 może szybko zmaleć i nastąpi korozja zbrojenia (program egzamin ustny).

Pęcznienie rdzy na zbrojeniu

Przy dostępie powietrza i wilgoci zbrojenie ulega korozji, której produkty ulegają znacznemu pęcznieniu. Powstanie nadmiernych ilości produktów korozji może powodować powiększenie naprężeń na ścianki porów i szczelin włoskowatych powodując niszczenie struktury betonu.

Proces taki powoduje osłabienie przyczepności stali do betonu, obniżenie wytrzymałości żelbetu i ułatwienie przenikania roztworów agresywnych w głąb betonu. Procesy korozji żelbetu mogą powstawać również w betonach szczelnych, które z jakichkolwiek względów mają rysy i pęknięcia dochodzące do zbrojenia.
Prądy błądzące w zbrojeniu. Prądy elektryczne przechodzące przez betony suche czy wilgotne nie wpływają na ich strukturę i wytrzymałość. Natomiast żelbet pod wpływem przepływu prądu stałego może ulegać w pewnych warunkach korozji elektrochemicznej (opinie o programie).

Ważne jest tutaj ustalenie, kiedy i w jakich warunkach występują prądy elektryczne, które powodują korozję żelbetu. Prądy elektryczne zmienne są prawie nieszkodliwe, natomiast aktywnie działają prądy stałe. Jeżeli przez beton przechodzi prąd stały przez jeden pręt stalowy umieszczony w masie
betonu, to nie następuje korozja pręta nawet pomimo agresywnego ośrodka wodnego. Zachodzi tu bowiem jeden z przypadków ochrony katodowej (segregator aktów prawnych). Jeżeli natomiast przepuścić prąd stały przez siatkę stalową zbrojeniową w konstrukcji żelbetowej, wtedy potencjały elektrodowe poszczególnych prętów mogą być różne.

Wskutek różnicy potencjałów części zbrojenia o niższym potencjale staną się anodami, a części zbrojenia o wyższym potencjale - katodami. Powstanie wtedy typowa korozja stali przy anodzie.
Prądy wtórne mogące powodować powstanie ogniwa galwanicznego nazywają się prądami błądzącymi (promocja 3 w 1). Korozja wskutek takich prądów może być bardzo duża. Prąd o natężeniu 1 A niszczy w ciągu doby wskutek prądów błądzących około 10 kg żelaza o odpowiednio dużej powierzchni korozji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !