Blog

Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 10
20.05.2022

Wysoka jakość wyrobów żelbetowych

W artykule znajdziesz:

Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 11
Wysoka jakość wyrobów żelbetowych

Wysoka jakość wyrobów żelbetowych może być osiągnięta pod warunkiem sprawnej organizacji nieustannie działającej kontroli produkcyjnej, która powinna obejmować wszystkie fazy produkcji podstawowej i pomocniczej i stanowić nieodłączną część procesu technologicznego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowe czynności kontroli produkcyjnej są następujące:

  • kontrola jakości nadchodzących materiałów i półfabrykatów, polegająca na pobieraniu próbek i przeprowadzeniu badań laboratoryjnych;
  • kontrola ścisłości przestrzegania wszystkich operacji technologicznych procesu produkcyjnego zgodnie z ustalonymi reżymami, instrukcjami i kartami technologicznymi;
  • kontrola zgodności jakości produkowanych wyrobów z wymaganiami rysunków roboczych, norm i warunków technicznych;
  • kontrola prawidłowości składowania gotowych wyrobów i ich znakowania, jak również analiza przyczyn i wydanie ostatecznej decyzji w odniesieniu do produkcji wybrakowanej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W wytwórniach wyrobów żelbetowych są przeprowadzane kontrole różnego rodzaju: wstępna, międzyoperacyjna (pośrednia) i odbiorcza (końcowa). Oprócz tego, w razie potrzeby może być zastosowana kontrola zapobiegawcza. Przeprowadza się ją na podstawowych etapach procesu technologicznego w celu sprawdzenia prawidłowości wyposażenia stanowisk technologicznych i doprowadzenia stosowanego urządzenia do należytego stanu. Kontrola taka jest nieodzowna przy przestawianiu się na nowe reżymy technologiczne, po doprowadzeniu urządzeń do należytego stanu i wymianie przyrządów kontrolno-pomiarowych (uprawnienia budowlane).

Kontrola odbiorcza

Kontrolę międzyoperacyjną przeprowadza się w celu sprawdzenia jakości wykonania poszczególnych operacji w procesie wytwarzania wyrobów również na wszystkich podstawowych etapach procesu technologicznego. Kontrola ta polega na sprawdzeniu wilgotności i temperatury kruszyw, dokładności dozowania składników mieszanek betonowych, czasu mieszania, ciekłości mieszanki betonowej, jakości form i wyposażenia, parametrów spawania elementów zbrojenia, wielkości naciągu zbrojenia przy naprężaniu, reżymu obróbki wibracyjnej mieszanki i jakości zagęszczania, temperatury i czasu trwania obróbki uformowanych wyrobów, jakości wykonania fabrycznego wykończenia wyrobów. Kontrolę międzyoperacyjną wykonuje zakładowy personel techniczny przy udziale pracowników laboratoriów i oddziału technicznej kontroli (program egzamin ustny).

Kontrola odbiorcza jest końcową i przeprowadza się ją po wyprodukowaniu wyrobów, a przed wydaniem ich na skład gotowych wyrobów. Przy odbiorze wyrobów ustala się zgodność zewnętrznego wyglądu, kształtu i wymiarów wyrobów z wymaganiami rysunków roboczych, norm i warunków technicznych. Oprócz tego należy sprawdzić prawidłowość zbrojenia wyrobów, rozmieszczenia wkładek łącznikowych i grubość otuliny betonowej, jak również wytrzymałość betonu w gotowych wyrobach (opinie o programie).

Do obowiązków oddziałowej kontroli technicznej należy sprawdzenie jakości wyrobów, organizacja nieustannie funkcjonującej kontroli technicznej na wszystkich etapach procesu technologicznego oraz usuwanie przyczyn zakłócających ten proces i powodujących powstawanie braków. Kontrolerzy OKT nadzorują na swoich stanowiskach prawidłowość przestrzegania technologicznych reżymów wytwarzania i jakości produkcji przekazywanej z oddziału do oddziału (segregator aktów prawnych). Z oddziałem kontroli technicznej współdziała laboratorium zakładowe, w którym przeprowadzane są badania wyrobów. OKT obowiązana jest wydawać orzeczenia i metryki na wszystkie rodzaje wyrobów wypuszczanych przez zakład.

Obecnie, w związku ze znaczną specjalizacją wytwarzania prefabrykowanych elementów żelbetowych i przestawieniem się na produkcję ograniczonego asortymentu wyrobów, stwarza się w dużych zakładach wszystkie niezbędne warunki do zorganizowania precyzyjnego systemu nieustannie funkcjonującej kontroli miedzy operacyjnej (promocja 3 w 1). W takich zakładach kontrolę tę można dokładnie i szybko przeprowadzać za pomocą zmechanizowanych środków półautomatycznych i automatycznych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych, znacznie upraszczających i ułatwiających pracę OKT.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 16 Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 17 Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 18
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 19
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 20 Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 21 Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 22
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 32 Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 33 Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 34
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 35
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 36 Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 37 Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 38
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Efekt ograniczenia odkształceń zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami