Wysokie wartości

Wysokie wartości

Na skutek kontrakcji (zmniejszenia objętości wody w submikroskopowych kapilarach drewna) ilość wody wypartej przez substancję drzewną ulega zmniejszeniu, wskutek czego liczby określające objętość substancji drzewnej są mniejsze od wartości rzeczywistych (program uprawnienia budowlane na komputer).

W konsekwencji otrzymuje się za wysokie wartości dla ciężaru właściwego substancji drzewnej. Dlatego w miejsce wody stosuje się benzynę, która w bardzo nieznacznym stopniu wiąże się z celulozą i nie powoduje jej pęcznienia. Benzyna jednak nie wnika we wszystkie submikroskopowe przestrzenie, wskutek czego otrzymuje się za wysokie liczby dla objętości, a za niskie liczby dla ciężaru właściwego drewna.
Dokładne wartości dla ciężaru właściwego substancji drzewnej otrzymuje się określając jej objętość za pomocą wypierania helu, który nie wiąże się i nie ulega adsorpcji przez celulozę, a dzięki niskiemu ciężarowi cząsteczkowemu wypełnia wszystkie wolne przestrzenie w drewnie.

Liczby określające ciężar właściwy substancji drzewnej, ustalone na podstawie pomiarów przeprowadzonych w helu, leżą między wartościami ustalonymi za pomocą wody (za wysokie) a wartościami ustalonymi za pomocą benzyny (za niskie).
Z liczb widać, że ciężar właściwy substancji celulozowej (1,59-1,61 G/cm:l) jest wyższy niż ligniny (1,38-1,41 G/cm8). Wynika z tego, że ciężar właściwy substancji drzewnej jest wyższy w drewnie ubogim w ligninę, a niższy w drewnie, które zawiera dużo ligniny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na skutek wysokiego ciężaru właściwego substancji drzewnej, wynoszącego około 1,50 G/cm3, każde drewno tonie, jeśli usunie się z niego powietrze, np. przez gotowanie w wodzie. Drewmo utrzymuje się na powierzchni wody tylko dzięki temu, że powietrze występujące w porach nie dopuszcza wody do wnętrza drewna. Gdy pory drewna są wypełnione wodą. co ma miejsce w świeżo ściętym drewnie bielastym lub w drewnie długo przebywającym w wodzie - drewno tonie, gdyż substancja drzewma jest cięższa od wody (uprawnienia budowlane).

Określanie ciężaru właściwego drewna

Określanie ciężaru właściwego przy zastosowaniu objętościomierza rtęciowego. Do określania ciężaru właściwego drewna stosuje się próbki w postaci dokładnie i gładko obrobionych prostopadłościanów o wymiarach HO X 20X30 mm, przy czym wymiar 30 mm liczony jest wzdłuż włókien. Odchylenia wymiarów nie powinny przekraczać wartości ± 1 mm.
Chcąc zastosować powyższe wzory należy określić ciężar i objętość badanej próbki(program egzamin ustny).

Przy określaniu ciężaru właściwego drewna wilgotnego należy pobrać dwie bezpośrednio obok siebie położone próbki, z których jedna przeznaczona jest do określenia ciężaru właściwego, druga do określenia wilgotności. Wilgotności nie należy określać na próbce użytej do badania ciężaru właściwego, gdyż w czasie pomiaru objętości może w próbkę wniknąć rtęć, co powoduje błędne oznaczenie wilgotności (opinie o programie).
Celem określenia ciężaru waży się próbki na wadze technicznej z dokładnością do 0,01 G; w razie potrzeby można dokonywać odczytów przybliżonych z dokładnością do 0,005 G. Przy dokładnym określaniu ciężaru właściwego stosować należy - zgodnie z normą PN/D-04101 - ważenie próbek w naczyńkach Wagowych, na wadze półanalitycznej.

Objętościomierz rtęciowy z dokładnością 0,001 G oraz suszenie, studzenie w eksikatorze i ponowne ważenie próbek w naczyńkach wagowych. Jest to metoda żmudna, wymagająca stosunkowo dużej dokładności i wskutek tego pracochłonna (segregator aktów prawnych).
Objętość próbek można określać różnymi sposobami; najlepiej nadaje się do tego celu skonstruowany przez Breuil’a objętościomierz rtęciowy.

Jest to precyzyjnie wykonane, stalowe naczynie składające się z dwóch połączonych z sobą cylindrów: pionowego i poziomego (promocja 3 w 1).
Wypełniony rtęcią cylinder pionowy zamyka się szczelnie dokręcaną nakrywą, w której otworze umocowana jest rurka szklana, zakończona bańką z otworem umożliwiającym odpływ powietrza z rurki. W cylindrze poziomym przesuwa się po dokładnie wykonanym gwincie mikrometrycznym o skoku 1 mm tłok, który wypiera rtęć i podnosi jej poziom w cylindrze pionowym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami