Wytrzymałość cegły pełnej

Wytrzymałość cegły pełnej

Dokładna znajomość wymagań technicznych ujętych w normach i instrukcjach oraz w fachowej literaturze umożliwia jednolite zakwalifikowanie wartości dostarczanego wyrobu (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementy z tworzyw cementowo-glinianych wyprodukowane na budowie czy też w zakładzie powinny - podobnie jak wyroby betonowe - odpowiadać ściśle sprecyzowanym warunkom podanym w normach. Dotyczy to również zakresu i metod badań przeprowadzonych w celu kontroli wartości dostarczanego wyrobu. Oczywistą jest rzeczą, że wymagania co do jakości materiałów nie są sztywne i tak np. materiał na budynki parterowe, wiejskie, inwentarskie nie musi być tak wyborowy jak na budynki przemysłowe i wielopiętrowe miejskie.

Niemniej jednak materiał dostarczany dla budownictwa drobnego powinien być odpowiednio trwały, o jakości zapewniającej zdrowotne warunki użytkownikowi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W rozdziale niniejszym ograniczymy się do podania wyłącznie warunków technicznych odbioru wyrobu, gdyż warunki dotyczące surowców.
Zasady i warunki techniczne odbioru wyrobu obejmują następujące cechy techniczne: wygląd, kształt, wytrzymałość, własności fizyczne oraz warunki przewożenia i magazynowania transportu. Spis norm i instrukcji obejmujących wymienione cechy techniczne.

W dalszym ciągu omówimy warunki techniczne ważniejszych wyrobów z tworzywa cementowo-glinianego, stosowanych w budownictwie (uprawnienia budowlane).
Zakładamy, że cegła produkowana będzie w dwóch gatunkach, odpowiadających II i III klasie cegły cementowej. Cegła cementowo-gliniana powinna mieć kształt prostopadłościanu o prostych wyraźnych krawędziach i możliwie płaskich powierzchniach. Przełam powinien być jednolity, jednobarwny, drobnoziarnisty, bez dziur, kamieni, gniazd piasku, cementu lub gliny (co wskazuje na niedokładne wymieszanie masy), bez rys i pęknięć uwydatniających się w postaci cienkich linii po zwilżeniu cegły wodą. Dla zmniejszenia ciężaru oraz dla lepszego wiązania w murze cegły mogą mieć wgłębienia sięgające 2/3 ich grubości. Wymiary cegieł powinny odpowiadać przyjętym normalnym wymiarom cegieł ceramicznych, tj. 250 x 120 x 6,5 mm (program egzamin ustny). W wymiarach dopuszcza się następujące tolerancje: dla cegły gatunku I na długości ±3 mm, a na szerokości i wysokości i2 mm; dla gatunku II na długości ±4 mm na szerokości i wysokości ±3 mm.

Cegła marek pośrednich

Wytrzymałość cegły pełnej na ściskanie w stanie powietrzno- suchym wynosi dla cegły II klasy - 80 kG/cm2, a dla III klasy - 40 kG/cm2 (opinie o programie).
Wytrzymałość cegły pełnej na zginanie w stanie powietrzno- suchym wynosi dla II klasy - 15 kG/cm2, a dla klasy III -10 kG/cm2.
Wyżej podane wytrzymałości odpowiadają normom na cegłę cementową. Norma cegły cementowo-glinianej nie została jeszcze opracowana.

Mogą zaistnieć okoliczności, że marki cegieł będą niższe, będzie to dotyczyć np. budynków parterowych. Niższa marka cegły, o wytrzymałości np. 20-30 kG/cm2, nie wskazuje wcale na małą jej trwałość, gdyż jak wykazały obserwacje, cegły te w ścianach zewnętrznych po 5 latach zachowały się bez zmian. Wpłynęła na to ich mniejsza nasiąkliwość od nasiąkliwości cegieł cementowych tej samej marki; tym samym cegły te są odporniejsze na działanie niskich temperatur (segregator aktów prawnych). Cegła marek pośrednich lub niższych od marek przewidzianych w normach dla cegieł cementowo-piaskowych odpowiadać powinna specjalnym warunkom ustalonym przy składaniu zamówienia (np. do ścian wewnętrznych mogą być użyte cegły innych marek o mniejszej mrozoodporności), a ujętym w umowie między zamawiającym- użytkownikiem i zakładem-producentem.

Cegły przeznaczone do badania rozpiłowuje się na połówki i skleja się zaprawą cementową 1 : 1 tak, aby stworzyć bryłę zbliżoną kształtem do sześcianu. Powierzchnie przełamu powinny być skierowane w przeciwne strony (promocja 3 w 1).. Jeżeli podstawy otrzymanej w ten sposób bryły są nierówne lub nierównoległe, należy je wyrównać i wygładzić zaprawą w sposób wyżej podany.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !