Wytrzymałość cegły pełnej

Wytrzymałość cegły pełnej

Dokładna znajomość wymagań technicznych ujętych w normach i instrukcjach oraz w fachowej literaturze umożliwia jednolite zakwalifikowanie wartości dostarczanego wyrobu (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementy z tworzyw cementowo-glinianych wyprodukowane na budowie czy też w zakładzie powinny - podobnie jak wyroby betonowe - odpowiadać ściśle sprecyzowanym warunkom podanym w normach. Dotyczy to również zakresu i metod badań przeprowadzonych w celu kontroli wartości dostarczanego wyrobu. Oczywistą jest rzeczą, że wymagania co do jakości materiałów nie są sztywne i tak np. materiał na budynki parterowe, wiejskie, inwentarskie nie musi być tak wyborowy jak na budynki przemysłowe i wielopiętrowe miejskie.

Niemniej jednak materiał dostarczany dla budownictwa drobnego powinien być odpowiednio trwały, o jakości zapewniającej zdrowotne warunki użytkownikowi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W rozdziale niniejszym ograniczymy się do podania wyłącznie warunków technicznych odbioru wyrobu, gdyż warunki dotyczące surowców.
Zasady i warunki techniczne odbioru wyrobu obejmują następujące cechy techniczne: wygląd, kształt, wytrzymałość, własności fizyczne oraz warunki przewożenia i magazynowania transportu. Spis norm i instrukcji obejmujących wymienione cechy techniczne.

W dalszym ciągu omówimy warunki techniczne ważniejszych wyrobów z tworzywa cementowo-glinianego, stosowanych w budownictwie (uprawnienia budowlane).
Zakładamy, że cegła produkowana będzie w dwóch gatunkach, odpowiadających II i III klasie cegły cementowej. Cegła cementowo-gliniana powinna mieć kształt prostopadłościanu o prostych wyraźnych krawędziach i możliwie płaskich powierzchniach. Przełam powinien być jednolity, jednobarwny, drobnoziarnisty, bez dziur, kamieni, gniazd piasku, cementu lub gliny (co wskazuje na niedokładne wymieszanie masy), bez rys i pęknięć uwydatniających się w postaci cienkich linii po zwilżeniu cegły wodą. Dla zmniejszenia ciężaru oraz dla lepszego wiązania w murze cegły mogą mieć wgłębienia sięgające 2/3 ich grubości. Wymiary cegieł powinny odpowiadać przyjętym normalnym wymiarom cegieł ceramicznych, tj. 250 x 120 x 6,5 mm (program egzamin ustny). W wymiarach dopuszcza się następujące tolerancje: dla cegły gatunku I na długości ±3 mm, a na szerokości i wysokości i2 mm; dla gatunku II na długości ±4 mm na szerokości i wysokości ±3 mm.

Cegła marek pośrednich

Wytrzymałość cegły pełnej na ściskanie w stanie powietrzno- suchym wynosi dla cegły II klasy - 80 kG/cm2, a dla III klasy - 40 kG/cm2 (opinie o programie).
Wytrzymałość cegły pełnej na zginanie w stanie powietrzno- suchym wynosi dla II klasy - 15 kG/cm2, a dla klasy III -10 kG/cm2.
Wyżej podane wytrzymałości odpowiadają normom na cegłę cementową. Norma cegły cementowo-glinianej nie została jeszcze opracowana.

Mogą zaistnieć okoliczności, że marki cegieł będą niższe, będzie to dotyczyć np. budynków parterowych. Niższa marka cegły, o wytrzymałości np. 20-30 kG/cm2, nie wskazuje wcale na małą jej trwałość, gdyż jak wykazały obserwacje, cegły te w ścianach zewnętrznych po 5 latach zachowały się bez zmian. Wpłynęła na to ich mniejsza nasiąkliwość od nasiąkliwości cegieł cementowych tej samej marki; tym samym cegły te są odporniejsze na działanie niskich temperatur (segregator aktów prawnych). Cegła marek pośrednich lub niższych od marek przewidzianych w normach dla cegieł cementowo-piaskowych odpowiadać powinna specjalnym warunkom ustalonym przy składaniu zamówienia (np. do ścian wewnętrznych mogą być użyte cegły innych marek o mniejszej mrozoodporności), a ujętym w umowie między zamawiającym- użytkownikiem i zakładem-producentem.

Cegły przeznaczone do badania rozpiłowuje się na połówki i skleja się zaprawą cementową 1 : 1 tak, aby stworzyć bryłę zbliżoną kształtem do sześcianu. Powierzchnie przełamu powinny być skierowane w przeciwne strony (promocja 3 w 1).. Jeżeli podstawy otrzymanej w ten sposób bryły są nierówne lub nierównoległe, należy je wyrównać i wygładzić zaprawą w sposób wyżej podany.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami