Blog

07.01.2021

Zabezpieczenie spękań

Zabezpieczenie spękań

Zabezpieczenie spękań

Zabezpieczenie spękań można, w razie potrzeby, wykonać przez ich uszczelnienie zastrzykami z zaczynu lub zaprawy cementowej 1:1, wtłoczonej w szczeliny pod ciśnieniem (program uprawnienia budowlane na komputer). Jako ewentualne zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentu wystarczy nieraz obłożenie go warstwą dobrze ubitej gliny plastycznej, o grubości co najmniej 30 cm. Również przy zamierzonym zwiększeniu obciążeń istniejącego fundamentu, powodujących przekroczenie dopuszczalnych naprężeń na grunt, nie zawsze jest konieczne wzmacnianie fundamentów. Jeśli ich stan jest zadowalający, to przy dokładnym zestawieniu przypadających na fundament obciążeń (np. z uwzględnieniem normowych redukcji obciążeń zmiennych) i wzięciu pod uwagę podwyższonej nośności gruntu pod wpływem długotrwałego obciążenia, może się okazać, że istniejące fundamenty są w stanie bezpiecznie przenieść zwiększone obciążenia. Wzmocnienie podłoża gruntowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na ogół wszystkie roboty związane ze wzmacnianiem fundamentów są trudne, kłopotliwe i pracochłonne, więc jeśli nie można ich uniknąć, to przynajmniej należy wybrać - z kilku zwykle możliwych wariantów - rozwiązanie w danych warunkach najwłaściwsze (uprawnienia budowlane).
Nieraz, przy lokalnym osłabieniu podłoża gruntowego lub wskutek zwiększenia obciążeń fundamentów istniejących, powstaje potrzeba ich wzmocnienia, mającego na celu takie powiększenie podstawy fundamentu, aby naprężenia na grunt nie przekraczały dopuszczalnych (program egzamin ustny).

W gruntach piaszczystych można tego uniknąć, stosując zamiast trudnej podbudowy fundamentów znacznie prostsze w realizacji wzmocnienie podłoża gruntowego na drodze chemiczno-fizycznej. Polega ono na wtłaczaniu do gruntu odpowiednich roztworów cementu lub iłu, w wyniku czego następuje wiązanie ze sobą oddzielnych ziarn gruntu bądź też wypełnienie przestrzeni między ziarnami.
Do tych celów bywają również stosowane emulsje asfaltowe, a także reagujące na siebie w gruncie: mleko wapienne i szkło wodne bądź też chlorek wapniowy i szkło wodne.

Udoskonaleniem zastrzyków pod ciśnieniem z tych ostatnio wymienionych preparatów jest ich ułatwione i przyśpieszone rozprowadzenie w gruncie za pomocą prądu elektrycznego. Ta elektrokinetyczna metoda zeskalania gruntu, zwana elektropetryfikacją, daje w różnych rodzajach gruntów duże, korzystne dla celów budowlanych zmiany ich właściwości fizykomechanicznych (opinie o programie).

Substancje koloidalne

Substancje koloidalne wprowadzone w pory gruntowe zwiększają wytrzymałość i spoistość gruntów, zmniejszając równocześnie porowatość, przesiąkliwość i ściśliwość. Po takim zabiegu grunty sypkie uzyskują kohezję, spoiste tracą ściśliwość i plastyczność, torfy stają się zwarte i mniej ściśliwe.
Opisane wzmocnienie podłoża gruntowego należy poprzedzić dokładnym sprawdzeniem istniejących warunków hydrogeologicznych za pomocą wierceń, aby ustalić celowość takiego wzmocnienia oraz potrzebne rozmieszczenie i zagłębienie elektrod rurowych, dobrać odpowiednie stężenia roztworów chemicznych itp.

Podbijanie fundamentów (segregator aktów prawnych). Jeśli konieczne jest pogłębienie ław fundamentowych, a także w przypadkach potrzeby poszerzania ich podstawy, stosuje się zwykle tzw. podbijanie fundamentów. Polega ono na odkopaniu i podkopaniu kolejnych odcinków ław nr 1 na długościach od 1 do 1,5 m, aby łącznie co najwyżej 20% podstawy fundamentu było jednocześnie pozbawione oparcia na gruncie. Następnie podbetonowuje się nowy fundament w odkopanych odcinkach i po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości przystępuje do odkopania kolejnych dalszych odcinków law nr 2 i ich zbetonowania.

Analogicznie postępuje się z odcinkami ław nr 3, 4 i 5. Istotne znaczenie przy tego rodzaju wzmacnianiu fundamentów ma mocne podbicie poszczególnych odcinków nowego fundamentu pod istniejący. Można to osiągnąć w ten sposób, że nowego fundamentu nie podbetonowuje się od razu na pełną wysokość aż do istniejącego, a zostawia się pomiędzy nimi luz ok. 5 cm (promocja 3 w 1).

Gdy beton nowego fundamentu osiągnie odpowiednią wytrzymałość, w pozostawioną szczelinę wbija się stalowe kliny, które przez obciążenie odcinków nowej ławy powodują jej wstępne osiadanie.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami