Zagęszczanie mechaniczne masy betonowej

Zagęszczanie mechaniczne masy betonowej

Mechaniczne ubijanie (wibroubijanie) masy betonowej wywołuje w niej następujące zjawiska:
- poszczególne składniki mieszanki betonowej przez działanie ubijaka znajdują się w stanie trwałego ugniatania i na skutek tego zbliżają się do siebie wypełniając przestrzenie wolne,
- duża częstotliwość impulsów ubijaka wywołuje zjawiska zbliżone do skutków wibrowania. Siły tarcia, kapilarne, a częściowo spójności ulegają zmniejszeniu, na skutek czego ruch ziaren jest znacznie ułatwiony (program uprawnienia budowlane na komputer).

W wyniku opisanych zjawisk mleko cementowe i woda, będące w nadmiarze w stosunku do przestrzeni między ziarnami, wyciekają na powierzchnię i sygnalizują o dostatecznym stopniu zagęszczenia.
Napęd ubijaków mechanicznych może być elektryczny, pneumatyczny i spalinowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wytwarzane obecnie ubijaki dają 500H-1000 impulsów na minutę i są stosowane na budowach i w zakładach stacjonarnych. Ubijaki do betonu są stosunkowo lekkie, o ciężarze w granicach 8-25 kG. Ubijaki o większym ciężarze używane są do zagęszczania podłoża gruntowego; można je również stosować do większych robót betonowych.

Napęd elektryczny, liczba impulsów 530/min. Ma on zastosowanie w zakładach prefabrykacji do ubijania betonu w formach, jak i do robót budowlanych.
Na skuteczność ubijania ma wpływ wiele czynników, a mianowicie: konsystencja mieszanki, grubość warstwy ubijanej, ciężar i częstotliwość ubijaka, liczba wykonanych uderzeń, tzn. czas trwania ubijania, oraz rodzaj podłoża pod warstwą ubijaną. Grubość warstwy ubijanej powinna leżeć w granicach 15-25 cm.

Do ubijania nadaje się beton suchy i wilgotny o współczynniku
Beton od momentu ułożenia i zagęszczenia aż do chwili uzyskania odpowiedniego stopnia stwardnienia wymaga szczególnej opieki. W okresie tym, z ciała wykazującego początkowo cechy cieczy lepkiej, przechodzi on w czasie wiązania przez stan przejściowy pomiędzy cieczą a ciałem stałym, aby następnie w okresie twardnienia nabrać wyraźnych cech ciała stałego (uprawnienia budowlane).

Pielęgnowanie świeżego betonu

Pielęgnowanie świeżego betonu ma na celu taką jego ochronę, aby zachodzące w nim procesy fizykochemiczne mogły rozwijać się w sposób prawidłowy i aby uzyskany beton stanowił pełnowartościowy materiał budowlany. Decydujący wpływ na przebieg tych procesów mają dwa parametry, a mianowicie ilość wody będącej do dyspozycji uwadnianego cementu oraz temperatura tężenia; dlatego też zabezpieczenie świeżego betonu przed utratą wilgoci i ciepła nabiera pierwszorzędnego znaczenia (program egzamin ustny). Ponadto świeży beton, jako masa o małej wytrzymałości, może być łatwo uszkodzony mechanicznie przez wstrząsy, ruchy form, nadmierne obciążenie itp., co dodatkowo uzasadnia konieczność jego ochrony w tym okresie.

Większość procesów decydujących o jakości stwardniałego betonu rozwija się i zachodzi w początkowym okresie jego tężenia, zatem właściwe pielęgnowanie betonu w tym okresie jest zagadnieniem dużej wagi, nie mniejszym niż odpowiedni dobór jego składników, właściwy projekt mieszanki czy też należyte mieszanie, układanie i zagęszczanie masy betonowej (opinie o programie).
W wielu przypadkach niewłaściwe pielęgnowanie lub też brak pielęgnacji świeżego betonu niweczą cały trud włożony w uzyskanie masy betonowej o optymalnych parametrach; w efekcie otrzymuje się beton o niskiej wytrzymałości, posiadający często technologiczne rysy i pęknięcia (segregator aktów prawnych).

Długość koniecznego okresu pielęgnacji świeżego betonu zależy od składu betonu, od celu któremu ma służyć oraz od warunków hydrotermicznych, w których tężeje. Im wyższa jest jakość świeżego betonu, tym krótszy może być okres jego pielęgnacji i ewentualnej ochrony. W złych warunkach wykonania należy dbać przede wszystkim o dobrą jakość świeżego betonu, gdyż źle rozumiana oszczędność może doprowadzić do awarii konstrukcji z betonu i związanych z nimi dużych strat gospodarczych.

W rozdziale niniejszym podano zarys wiadomości o roli wytrzymałościowej wody w betonie, omówiono czynniki zewnętrzne działające szkodliwie na świeży beton, zanalizowano ich wpływ oraz opisano odpowiednie środki zabezpieczające (promocja 3 w 1). Na końcu rozdziału podano zasady rozdeskowania konstrukcji z betonu ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych temperatur tężenia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami