Zanieczyszczenia kruszywa

Zanieczyszczenia kruszywa

Zanieczyszczenia kruszywa ciałami obcymi nie powinny przekraczać l%, a siarką (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kruszywo to stosuje się do betonów lekkich zbrojonych i niezbrojonych. Keramzyt jest to sztuczne, lekkie kruszywo otrzymywane przez wypalenie w piecach surowców ilastych.
Kształt ziarn keramzytu powinien być owalny, zbliżony do kształtu kuli, powierzchnia ziarna spieczona do głębokości 2 mm, struktura porowata, barwa ciemnoszara. Rozróżnia się dwa sortymenty keramzytu jednofrakcyjny oznaczony symbolem II- i wielofrakcyjny oznaczony symbolem WF.

Keramzyt stosuje się do lekkich betonów zbrojonych i niezbrojonych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do betonów nadają się wody pitne z wodociągów lub studzien oraz wody czyste z rzek i jezior (PN-75/C-04630). Wody mineralne mogą być stosowane do betonów po uprzednim stwierdzeniu, czy nie mają szkodliwych dla wiązania cementu związków chemicznych.
Nie należy stosować do betonów:
- wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych,
- wód bagiennych, ponieważ na ogól są one zanieczyszczone kwasami organicznymi i tłuszczami roślinnymi.
- wód morskich oraz innych zawierających glony i mul. wód z kotłów parowych, jeżeli woda ta była zmiękczona,
- wód wydzielających zapachy.
Niektóre związki chemiczne rozpuszczone w wodzie osłabiają proces wiązania cementu lub przerywają go całkowicie (uprawnienia budowlane).
Zawartość związków chemicznych lub organicznych w wodzie określają laboratoria badania betonów. Cement zarobiony wodą przyjmuje postać masy mniej lub bardziej plastycznej, w zależności od ilości wody. Otrzymaną w ten sposób masę nazywamy zaczynem cementowym (program egzamin ustny).

Mieszanka, w której zaczyn cementowy otula ziarnka piasku, nazywa się zaprawą cementową. Otulone i zespolone zaprawą cementową kruszywo grube przyjmuje postać masy. którą z kolei nazywamy mieszanką betonową. Mieszankę betonową po stwardnieniu nazywamy betonem. Podstawowym warunkiem stawianym mieszankom betonowym jest dobór właściwych składników pod względem jakości i ilości (opinie o programie).

Wytyczne doboru składników betonu

Poza tym mieszanka betonowa powinna mieć:
- odpowiednią konsystencję dla zamierzonych robót betonowych,
- dobrą urabialność i szczelność.
Cement. Do betonów stosuje się cementy różnych rodzajów i marek w zależności od rodzaju konstrukcji i klasy betonu oznaczonej liczbą, np. B250. określającą wytrzymałość gwarantowaną betonu.
Żwiry i kruszywa łamane (segregator aktów prawnych).

Do betonu zwykłego poza piaskiem stosuje się kruszywo mineralne: pospółkę, żwiry, kruszywo łamane, mieszanki piaskowo-żwirowe oraz żwirowo-piaskowe.
Kruszywa, których ziarna są oblepione gliną lub iłem, przed użyciem do betonu powinny być przepłukane. W przeciwnym razie beton otrzymany okaże się słaby, gdyż ziarna kruszywa nie będą miały przyczepności do zaprawy w betonie. Wielkość ziarn kruszywa.

Ogólnie biorąc, największe ziarna kruszywa stosowanego do betonów nie powinny przekraczać 80 mm w ich najdłuższym wymiarze. Do betonów zbrojonych należy stosować kruszywo o największym wymiarze do 40 mm. Poza tym, ze względu na rozstaw zbrojenia, w konstrukcjach żelbetowych największe średnice ziarn kruszywa nie powinny przekraczać 2/3 odległości między dwoma prętami zbrojeniowymi leżącymi w jednej płaszczyźnie poziomej oraz dwóch odległości między dwoma sąsiednimi prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie pionowej (promocja 3 w 1).

Dopuszcza się ziarna kruszywa o największym wymiarze 80 mm, gdy najmniejszy wymiar betonowego elementu przekracza 50 cm, a rozstaw prętów zbrojeniowych wynosi nie mniej niż 10 cm.
Do betonowania konstrukcji o małych przekrojach (płyt, żeberek itp.) należy stosować mieszankę betonową na kruszywie, którego największe średnice ziarn nie przekraczają:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, jeżeli wymiar ten jest większy niż 6 cm,
- 1/2 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu oraz 3/4 odległości między prętami zbrojeniowymi, jeżeli najmniejszy wymiar przekroju elementu jest równy lub mniejszy niż 6 cm.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !