Blog

06.05.2019

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane można zdobyć nie tylko po ukończeniu studiów (https://uprawnienia-budowlane.pl). Istnieją również zawody, które pozwalają na zdobycie uprawnień budowlanych, lecz w zakresie ograniczonym. W przypadku specjalności architektonicznej jest to technik architekt (program na komputer).

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

Specjalność konstrukcyjno-budowlaną dostępna jest dla osób, które mają następujące zawody:
• murarz,
• murarz-tynkarz,
• technik budownictwa,
• cieśla (program na telefon).

Specjalność inżynieryjną mostową lub inżynieryjną drogową mogą zdobyć osoby, które posiadają tytuł technika drogownictwa, dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa (opinie o programie). O uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych mogą wystąpić osoby mające tytuł technika budownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych (segregator aktów prawnych). W przypadku specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym wymagane zawody to:
• technik transportu kolejowego,
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
• technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Jeszcze inne są wymagania w przypadku specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. O tą specjalność mogą się starać osoby, które posiadają tytuł technika budownictwa, inżynierii środowiska i melioracji, budownictwa wodnego, melioracji wodnych oraz budownictwa wodnomelioracyjnego.

Monter i technik

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych można otrzymać po zdobyciu tytułu technika telekomunikacji. Zdecydowanie najwięcej jest zawodów, które dają możliwość zdobycia uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (promocja 3 w 1).

Uprawnienia te mogą otrzymać osoby, które posiadają tytuł:
• montera sieci i instalacji urządzeń sanitarnych,
• montera sieci cieplnych,
• montera sieci wodnych i kanalizacyjnych,
• montera instalacji i urządzeń sanitarnych,
• montera instalacji gazowych,
• montera sieci gazowych,
• technika gazownictwa,
• technika energetyka,
• technika urządzeń sanitarnych,
• technika inżynierii środowiska i melioracji (program egzamin ustny).

Uprawnienia elektryczne może zdobyć technik elektryk, technika elektroenergetyk transportu szynowego, elektryk oraz technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami