Blog

20.04.2022

Zładownik

Zładownik

Zładownik - urządzenie w dowolnym miejscu ciągu przenośnika transportowego, umożliwiające skierowanie urobku w bok od osi przenośnika, np. do wozów kopalnianych złam - sposób składania zadrukowanego arkusza złamywanie, falcowanie - składanie czystego lub zadrukowanego arkusza papieru do wymaganego formatu składki oraz prasowanie miejsca złożenia w celu uzyskania trwałego odkształcenia materiału (program uprawnienia budowlane na komputer).

Złamywarka, falcarka, falcówka - maszyna introligatorska do złamywania zadrukowanych lub czystych arkuszy papieru na określony format składki złazisko - powolne zsuwanie się po zboczu mas skalnych, najczęściej zwietrzelinowych, wywołane siłą ciężkości złącze - część konstrukcji obejmująca obszar połączenia konstrukcyjnego (zwykle spoczynkowego) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Złącze - zespól części przewodzących wykazujący dostatecznie dużą przewodność elektryczną między tymi częściami i dostateczną spoistość mechaniczną złącze - miejsce połączeń między odrębnymi układami przełączającymi komputera do przetwarzania danych, np. między pamięcią operacyjną a arytmometrem, między jednostką centralną a urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi (uprawnienia budowlane).

Złącze ciesielskie - złącze elementów drewnianych wykonane przez odpowiednie ich zazębienie bez użycia pomocniczych łączników stalowych lub klejów złącze doczołowe - złącze wykonane spawaniem lub zgrzewaniem dwóch stykających się ze sobą części, leżących w przybliżeniu w tej samej płaszczyźnie złącze dyfuzyjne - złącze powstałe wskutek dyfuzji złącze elektryczne międzywagonowe - urządzenie stosowane do łączenia obwodów elektrycznych dwóch sprzęgniętych ze sobą pojazdów (program egzamin ustny).

Złącze emiterowe

Złącze emiterowe, dioda emiterowa - złącze p-n między obszarem emitera a obszarem bazy złącze epitaksjalne - elektron, złącze p-n powstałe w wyniku epitaksjalnego naniesienia półprzewodnika innego rodzaju na półprzewodnik podłoża złącze implantowane - elektron, złącze powstałe w wyniku implantacji pod powierzchnią półprzewodnika jonów pierwiastków domieszkowych przyspieszanych polem elektrycznym do dużych energii (rzędu 100-350 KeV) złącze kolektorowe, dioda kolektorowa - złącze p-n między obszarem kolektora a obszarem bazy (opinie o programie).

Złącze konstrukcyjne - konstrukcja łącząca ze sobą poszczególne elementy budowlane w sposób trwały lub prowizoryczny /łącze krzyżowe - złącze, w którym elementy tworzą krzyż i są połączone ze sobą w miejscu skrzyżowania złącze l-h - elektron, złącze utworzone między dwoma obszarami półprzewodnika o jednakowym typie przewodnictwa, lecz o różnym stopniu domieszkowania złącze montażowe - bud. złącze konstrukcyjne rozbieralne służące do podtrzymywania dwóch łączonych ze sobą elementów konstrukcji do czasu wykonania ostatecznego montażu tych elementów (segregator aktów prawnych).

Złącze na pióro i wpust - złącze ciesielskie powstałe przez wprowadzenie pióra jednego elementu drewnianego do wpustu w drugim elemencie złącze na przylgę - złącze elementów drewnianych powstałe przez dosunięcie i połączenie elementów mających jednostronne zacięcia krawędzi podłużnych do połowy ich grubości złącze narożne - spaw. złącze w miejscu styku dwóch elementów ustawionych do siebie w przybliżeniu pod kątem prostym w kształcie litery L; spoina jest ułożona tylko z zewnętrznej strony kąta złącze obrotowe - złącze umożliwiające obrót względem siebie łączonych odcinków złącze p-n - złącze między obszarami półprzewodników typu p i n.

Złącze p-n liniowe - złącze p-n stopniowe złącze p-n skokowe - złącze, w którym zmiana rodzaju domieszek i ich koncentracji wzdłuż osi prostopadłej do powierzchni rozgraniczającej obszary zachodzi w sposób skokowy złącze p-n stopniowe, złącze p-n liniowe - złącze, w którym zmiana rodzaju domieszek i ich koncentracji wzdłuż osi prostopadłej do powierzchni rozgraniczającej obszary o różnym typie przewodnictwa zachodzi w sposób liniowy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami