Zmiana miejsca pracy

Zmiana miejsca pracy

W metodzie potokowej poszczególne formy zmieniają miejsce pracy, natomiast stanowiska pracy i urządzenia technologiczne pozostają na miejscu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Czas pracy i zakres czynności na poszczególnych stanowiskach nie musi być jednakowy.

Metoda potokowa pozwala na pewne zmiany na poszczególnych stanowiskach, a ponadto umożliwia również w większym lub mniejszym zakresie zmiany w asortymencie produkowanych elementów. W metodzie taśmowej poszczególne formy przemieszczane są z jednego na następne stanowisko pracy w stałym i jednakowym rytmie. Czas pracy na każdym stanowisku jest jednakowy i stały w całym cyklu produkcyjnym. Praca na każdym stanowisku ma charakter pracy wymuszonej, ponieważ musi być wykonana w ciągu ściśle określonego czasu. Niedotrzymanie tego warunku przedłuża rytm pracy na wszystkich stanowiskach.

W metodzie taśmowej nie ma zasadniczo możliwości zmiany produkowanych elementów jednego typu bez przebudowy całego zakładu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Agregatami nazywane są w zasadzie specjalne maszyny, wykonujące pojedyncze skomplikowane czynności produkcyjne lub maszyny wieloczynnościowe, zautomatyzowane, przystosowane do produkcji zasadniczo jednego rodzaju prefabrykatów. Agregaty stosowane są w nowoczesnych metodach produkcji stacjonarnej i produkcji potokowej, które określamy wówczas jako metody agregatowo-stacjonarne bądź agregatowo-potokowe.
W zależności od czasu zamierzonej eksploatacji - na wytwórnie:
- stałe, budowane zwykle na okres od 15 do 25 lat; przy czym minimalnym okresem amortyzacji tych inwestycji jest okres 8 lub 10 lat,
- poligonowe, czasowe, budowane na krótki, ograniczony okres produkcji, najczęściej 3 do 5 lat;
- poligonowe stałe, przewidziane na co najmniej 8- lub 10-letni okres produkcji;
- przyobiektowe, uruchamiane bezpośrednio przy budowanym obiekcie i produkujące prefabrykaty dla tego obiektu (uprawnienia budowlane). Czas trwania tych wytwórni związany jest z cyklem realizacji inwestycji i wynosi zwykle od 1 roku do 3 lat.
- W zależności od miejsca produkcji - na wytwórnie:
- stałe, nieprzenośne,

Dla oceny rozwiązań i metod technologii produkcji nie wystarcza samo kryterium kosztów, gdyż wskaźnik ten nie uwzględnia wielu czynników mających wpływ na społeczną użyteczność i efektywność produkcji (program egzamin ustny).

Dlatego też przy ocenie procesu produkcyjnego posługujemy się wskaźnikami cząstkowymi w postaci tzw. wskaźników techniczno-ekonomicznych produkcji.
Do podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych obecnie stosowanych należą: wydajność, pracochłonność, metalochłonność produkcji, zużycie energii elektrycznej, kapitałochłonność, koszt własny oraz ekonomiczna efektywność nakładów.
Wydajność produkcji może być określana jako:
Wydajność roczna produkcji wytwórni, linii technologicznej itp., wyrażona w jednostkach objętości lub w sztukach wyprodukowanych prefabrykatów, bądź w jednostkach powierzchni elementów przekryć itp. jest to wskaźnik maksymalnego wykorzystania mocy produkcyjnej wytwórni, linii technologicznej (opinie o programie).
- Pracochłonność produkcji jest wskaźnikiem zużycia czasu roboczego w procesie głównym produkcyjnym na wykonanie 1 m3 prefabrykatów i określana jest w rob./godz/m3.
- Metalochłonność produkcji jest wskaźnikiem ciężaru maszyn i urządzeń technologicznych, przypadającego na 1 m3 elementów prefabrykowanych wyprodukowanych w ciągu roku i określana jest w kG/m3.
- Zużycie energii elektrycznej na 1 m3 betonu określane jest w kWh/m3 (segregator aktów prawnych).
- Kapitałochłonność jest wskaźnikiem charakteryzującym nakłady inwestycyjne przypadające na 1 m3 elementów wyprodukowanych w ciągu roku i określana jest w zł/m3.
- Koszt własny produkcji jest wskaźnikiem określającym bezpośredni koszt własny wytworzenia 1 m3 prefabrykatów i podawany jest w zł/m3 (promocja 3 w 1).

Ekonomiczna efektywność nakładów jest wskaźnikiem określającym wartość nakładów inwestycyjnych na wybudowanie i uruchomienie wytwórni lub linii technologicznej wraz z kosztami eksploatacyjnymi, przypadającymi na 1 m3 elementów wyprodukowanych w ciągu roku i określana jest w zł/m3.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami