Blog

06.06.2019

Zmiana zakresu uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Zmiana zakresu uprawnień budowlanych

Bardzo częstym pytaniem, kierowanym do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej jest pytania o warunki zaliczenia praktyki zawodowej w przypadku posiadania uprawnień w zakresie ograniczonym przy staraniu się o uprawnienia bez ograniczeń (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zmiana zakresu uprawnień budowlanych

Na pewno warunkiem niezbędnym do zaliczenia praktyki zawodowej jest potwierdzenie tej praktyki przez osobę, która posiada uprawnienia w specjalności i zakresie o jakie stara się kandydat (program na komputer). Wynika to z przepisów prawa budowlanego, dotyczących wymagań w zakresie trwania praktyki przy sporządzaniu projektów lub projektowaniu, która jest niezbędna do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie bez ograniczeń (program na telefon).

Z art. 14 ust. 5 wynika, że osoba, która posiada uprawnienia w zakresie ograniczonym nie ma obowiązku ponownego odbywania praktyki zawodowej (opinie o programie). Należy jednak pamiętać, że według art. 14 ust. 4 tejże ustawy „„warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.”

Praktyka pod nadzorem odpowiedniej osoby

W związku z tym osoba, która chce otrzymać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, musi odbyć praktykę pod nadzorem osoby, która ma taki sam rodzaj oraz zakres uprawnień zawodowych (promocja 3 w 1). Co więcej, według Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień w specjalności architektonicznej, praktyka zawodowa „wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę czynnych członków samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa przez cały okres trwania praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych).

Przez odpowiednie uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia odpowiadające swym rodzajem i zakresem uprawnieniom, o nadanie których ubiega się wnioskodawca w postępowaniu kwalifikacyjnym” (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami