Zmiany siedliska

Zmiany siedliska

U świerka i sosny względny ciężar właściwy wykazuje - w zależności od siedliska różnice wynoszące do 100 kG/m3; u buka różnice nie przekraczają 50 kG/m. Wynika stąd, że sosna i świerk reagują silniej na zmiany siedliska niż buk.
Przy tej samej lub zbliżonej żyzności gleby o intensywności rozwoju drzew i o przebiegu przyrostu decyduje klimat. Klimat tropikalny sprzyja tworzeniu się drewna o bardzo niskim i bardzo wysokim ciężarze właściwym, odgraniczonym wartościami 0,15-1,3 G/cm3 (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przedziale tym zamknięta jest duża liczba drzew o pośrednim ciężarze właściwym (rys. 338). Wartość najczęstszą dla drewna podzwrotnikowego stanowi ciężar właściwy 0,60 G/cm3.
W skład lasów tropikalnych wchodzą gatunki drzew, które produkują w krótkich okresach czasu dużą masę drewna w m3; jako przykład można wymienić Musanga smithii R. Br., który w ciągu 6V2 lat produkuje na 1 ha 229 m3 drewna o wymiarach pozwalających na racjonalne użytkowanie. Jest to na pierwszy rzut oka nieprzeciętna zdolność produkcyjna. Masa powyższa wyrażona w kG wynosi 43472 kG; przy 15,4 takich wyrębów w ciągu 100 lat uzyska się łącznie 670 000 kG suchej masy drzewnej.

Drzewostan świerkowy I klasy zamożności produkuje w tym samym czasie 550 000 kG, a III klasy zamożności 350 000 kG grubizny. A więc rozpatrywany gatunek tropikalny produkuje 2 razy więcej masy drzewnej niż drzewostan świerkowy na średnim siedlisku, a zaledwie o 22 % więcej niż drzewostan świerkowy na najlepszym siedlisku. W tych warunkach nie należy przeceniać istotnych możliwości produkcyjnych lasów tropikalnych; wysokie liczby produkowanej objętości drewna znajdują wytłumaczenie w dużej porowatości odpowiednich gatunków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ogólnie biorąc drzewa wyrosłe na dobrych siedliskach wykazują większy ciężar właściwy niż drewna wyrosłe na glebach ubogich. Natomiast drzewo wyrosłe w nadmiernie korzystnych, dla danego gatunku niewłaściwych warunkach, mają ciężar właściwy niższy niż w normalnych warunkach produkcyjnych
Wpływ środowiska. Warunki wzrostu wywierają duży wpływ na budowę i ciężar właściwy drewna (uprawnienia budowlane). Drzewa przygłuszone mają drewno cięższe od drzew górujących. W myśl danych z literatury największy ciężar właściwy wykazuje drewno drzew średnio rozwiniętych. Dotychczasowe własne badania zdają się wskazywać na to, że najwyższy ciężar właściwy i najwyższe własności mechaniczne ma drewno drzew przygłuszonych.

Przewodzenie

Drewno może być stosowane na trzonki i uchwyty narzędzi, które silnie rozgrzewają się w czasie pracy; przyczynia się do tego niskie przewodnictwo cieplne drewna. Ciepło właściwe drewna wywiera wpływ na izolacyjne własności drewna oraz na jego pojemność cieplną (program egzamin ustny).

Jeżeli w jakimś materiale istnieje różnica temperatur, to jednocześnie istnieje dążność do wyrównania tych różnic. Następstwem tego jest przekazywanie ciepła z miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o niższej temperaturze; trwa ono dopóty, dopóki nie zostaną wyrównane istniejące różnice temperatur i dopóki w rozpatrywanym układzie nie zapanuje stan równowagi. Przekazywanie ciepłą może się odbywać przez przewodzenie, przez unoszenie i przez promieniowanie (opinie o programie).
Przewodzenie (kondukcja) polega na rozchodzeniu się lub przechodzeniu ciepła przez ciało od części o temperaturze wyższej do części o temperaturze niższej, za pomocą przekazywania energii kinetycznej drgających cząsteczek cząsteczkom sąsiednim. Cząsteczki sąsiednie uzyskawszy wyższą temperaturę przekazują dzięki drganiom energię cieplną dalej położonym cząsteczkom (segregator aktów prawnych).

Rozprzestrzenianie się ciepła przez przewodzenie przebiega tym lepiej, im bliżej siebie leżą cząsteczki; wobec tego ciała o skupionej budowie (np. metale) wykazują duże przewodnictwo cieplne.
Rozprzestrzenianie się ciepła w cieczach i w gazach odbywa się przez przewodzenie, które na skutek dużej odległości cząsteczek przebiega mniej intensywnie niż w jednorodnych ciałach stałych unoszenie, czyli konwekcję, która zachodzi dzięki przemieszczaniu się ogrzanych cząsteczek substancji; w ogrzewanej substancji powstają prądy konwekcyjne umożliwiające szybką wymianę ciepła (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami