Znaczenie zjawisk Teologicznych

Znaczenie zjawisk Teologicznych

W ustrojach niesprężonych nie istnieje potrzeba takiego rozszerzenia założeń, gdyż nie występują w nich na ogół trwale narzucone siły o dużej intensywności, podobne do sprężenia wstępnego, wywołujące odkształcenia opóźnione (program uprawnienia budowlane na komputer). W inżynierskich konstrukcjach stalowych zjawiska te w ogóle nie występują, w żelbetowych zaś (niesprężonych) grają one rolę drugorzędną wobec efektów zarysowania i uplastycznienia betonu, prowadzących do oparcia ich teorii na analizie stanu granicznego zniszczenia2) (z wyjątkiem pewnych przypadków, jak słupy, łuki itp., gdy beton pracuje w fazie pierwszej) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W konstrukcjach sprężonych, przy normalnych obciążeniach, beton jest niezarysowany (występuje tzw. „ciągłość” przekroju) i nie wykazuje istotniejszych odkształceń plastycznych; te właśnie okoliczności umożliwiają oparcie analizy na bazie Teologicznej, w szczególności na teoriach liniowych pełzania (uprawnienia budowlane).
Znaczenie zjawisk Teologicznych wypływa z faktu, że zasadniczy wpływ na zachowanie się konstrukcji ma narzucony jej przez konstruktora stan naprężeń wstępnych, ten zaś zmienia się z upływem czasu wskutek zmian naciągu uzbrojenia sprężającego, wywołanych z kolei odkształceniami opóźnionymi betonu. W ustrojach izostatycznych, odkształcenia dowolnego przekroju możemy rozpatrywać oddzielnie, tj. niezależnie od innych przekrojów i pełzanie betonu przejawia się w stratach naprężeń wstępnych. W ustrojach hiperstatycznych pełzanie prowadzi do zmian reakcji nadliczbowych, te zaś do przegrupowania rozkładu sił wewnętrznych w całym ustroju (program egzamin ustny).

Wpływ na dany przekrój wywierają więc w ogólności wszystkie pozostałe przekroje i będzie konieczne sumowanie (całkowanie) tych oddziaływań.
Niedocenianie strat Teologicznych naprężeń wstępnych wywołuje następujące skutki:
- możliwość przekroczenia naprężeń dopuszczalnych,
- zmniejszenie bezpieczeństwa na zarysowanie,
- zmniejszenie bezpieczeństwa na zniszczenie (opinie o programie).

Zasadnicze elementy modeli reologicznych

Przecenienie jednak strat obniża ekonomiczność rozwiązania konstrukcyjnego lub wywołuje te same skutki, tylko że w odniesieniu do stanu początkowego (bezpośrednio po sprężeniu).
Możliwość przekroczenia naprężeń dopuszczalnych występuje w tych włóknach przekroju, w których naprężenia wstępne i naprężenia użytkowe działają w przeciwnym kierunku (np. przekroczenie naprężenia dopuszczalnego na rozciąganie we włóknie dolnym wskutek niedocenienia straty naprężenia wstępnego ściskającego) (segregator aktów prawnych).

Wpływ strat reologicznych na moment niszczący ma charakter drugorzędny. Zmniejszenie naciągu wstępnego uzbrojenia może prowadzić w pewnych okolicznościach do zmniejszonych naprężeń w uzbrojeniu przy zniszczeniu i obniżyć (wprawdzie nieznacznie) wartość momentu niszczącego.
Równocześnie z pełzaniem występują odkształcenia niezależne od wielkości sił w elemencie (skurcz betonu, odkształcenia termiczne), których współdziałanie musi być uwzględnione w obliczeniach.

Ujęcia teoretyczne związku między naprężeniami i odkształceniami prowadzą do teorii opierających się na:
a) modelach reologicznych,
b) funkcjach pełzania (tzw. teorie dziedziczenia).
Zasadnicze elementy modeli reologicznych: sprężynę przedstawiającą odkształcenie sprężyste, tłumik, tj. tłok hydrauliczny porowaty lub perforowany przedstawiający płynięcie lepkie i suwak przedstawiający tarcie suche. Sprężyna przedstawia odkształcenia odwracalne, którym towarzyszy magazynowanie energii potencjalnej, tłumik i suwak - nieodwracalne charakteryzujące się rozpraszaniem energii (promocja 3 w 1).

Opory sprężyny (tzn. naprężenia) są w najprostszym ujęciu proporcjonalne do odkształceń, opory tłumika do szybkości odkształceń, opory suwaka są stałe, niezależne od odkształceń ani ich szybkości. Zestawienie tłumika i suwaka korzystnie jest oznaczyć jednym symbolem, a odpowiednie odkształcenia możemy nazwać umownie odkształceniami ciągliwymi; jeżeli przy tym suwak wykazuje opór tylko w jednym kierunku (więzy jednostronne), możemy zaznaczyć to strzałką.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami