Znajomość reżimu wiatrów

Znajomość reżimu wiatrów

Znajomość reżimu wiatrów pozwala obliczyć odpowiadające mu elementy falowania, które często (z braku środków i wystarczająco długiego czasu obserwacji) trudno jest wyznaczyć bezpośrednim pomiarem (program uprawnienia budowlane na komputer).
Odnośnie do wód powierzchniowych.
Poziomy wody w morzu (bezwzględnie najwyższy i najniższy) oraz najwyższy za okres co najmniej ostatniego dziesięciolecia, wysoki, średni, niski i najniższy za okres ostatniego dziesięciolecia.

Wyznaczanie tych poziomów powinno się odbywać w oparciu o statystykę i rachunek prawdopodobieństwa.
Istnieje możliwość prognozowania sztormowych poziomów wody (tzw. wezbrań sztormowych) na podstawie analizy ruchu niżów barycznych w danym rejonie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Największa wysokość i długość oraz prędkość lub okres fal wiatrowych z zasadniczych kierunków, zaobserwowane bezpośrednio w czasie co najmniej dziesięcioletnim lub wyliczone na podstawie róż kierunków, częstości i prędkości wiatrów z tego samego okresu.

Coraz częściej stosuje się do prognoz falowania analizę statystyczną, mającą na celu określenie przede wszystkim prawdopodobieństwa występowania prędkości i kierunków wiatrów, co do których istnieją najpełniejsze dane z wieloletnich obserwacji, na podstawie której możliwe jest określenie parametrów odpowiadających fal (uprawnienia budowlane). Obserwacje bezpośrednie fal wiatrowych nowoczesnymi środkami dostarczają obrazu ciągów fal w postaci tzw. widm (spektrów) falowania, będących wykresami zmian określającymi procentowo występowanie wartości każdego dowolnie wybranego parametru fali (wysokości, długości, okresu) w dowolnie długim czasie. Możliwe jest na przykład wyznaczenie w ten sposób bezpośrednio wartości ekstremalnych odnośnych parametrów występujących w czasie objętym obserwacjami.

Parametry fal długookresowych

Parametry ewentualnych fal długookresowych (sejsz itp.), mogących w szczególnych wypadkach ukształtowania niektórych akwenów portowych powodować wskutek rezonansu bardzo niekorzystne warunki postoju statków lub inne niepożądane zjawiska (program egzamin ustny).
Kierunki i prędkość prądów morskich występujących w pobliżu miejsca projektowanej budowli oraz czas ich trwania w ciągu roku.
Grubość, zasięg i okres występowania pokrywy lodowej (wyznaczane również najczęściej na drodze analizy statystycznej danych obserwacyjnych); dane co do kierunków i prędkości spływu lodów w pobliżu projektowanej budowli.
Dane co do ruchu rumowiska w sąsiedztwie budowli.

Procentowa zawartość soli, kwasów i zasad rozpuszczonych w wodzie, mogących mieć ujemny wpływ na materiały budowlane. Gdy budowla znajduje się na rzece:
a) Charakterystyczne poziomy wody w rzece (jak poprzednio) (opinie o programie).
b) Objętość przepływu wody odpowiadająca poszczególnym poziomom; średnie i denne prędkości przepływu.
c) Położenie nurtu rzeki i prędkość wody w nurcie przy różnych poziomach, o ile przebiega on w pobliżu miejsca projektowanej budowli.
d) Rodzaj i ilość niesionego przez wodę rumowiska.

Grubość i okres występowania pokrywy lodowej, dane co do kierunków i prędkości spływu lodów w pobliżu miejsca projektowanej budowli, dane co do ewentualnych dawniejszych zatorów w pobliżu miejsca projektowanych budowli.
Zawartość w wodzie szkodliwych związków chemicznych (jak poprzednio) (segregator aktów prawnych).
Gdy budowla znajduje się w obrębie portu, częściowo pod wpływem morza a częściowo rzeki, wówczas z wyżej zestawionych należy wybrać tylko takie dane, które w rozpatrywanym miejscu mogą mieć istotne znaczenie.

Odnośnie do wód gruntowych:
- poziomy wody gruntowej i ich związki z poziomami wody powierzchniowej (jeżeli w miejscu projektowanej budowli występują różne piętra wody gruntowej, należy zebrać dane dotyczące wszystkich pięter, mogących mieć wpływ na budowlę),
- zawartość szkodliwych dla materiałów budowlanych związków chemicznych rozpuszczonych w wodzie gruntowej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami