Bloki pustakowe Alfa

Bloki pustakowe Alfa

Wymieszania spoiwa cementowo-glinianego z wypełniaczem .dokonuje się w betoniarkach lub dla drobnego budownictwa - ręcznie. Bloki wykonuje się przez ubijanie. W celu zmniejszenia pracochłonności można je wykonywać na stołach wibracyjnych, przez co uzyskuje się polepszenie jednorodności, szczelności i spoistości mieszaniny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wiązanie i twardnienie bloków może być naturalne (na powietrzu) lub też przyśpieszone przez naparzanie w zależności od istniejących warunków. Taniość użytego surowca, mała pracochłonność produkcji, zmniejszenie pracochłonności przy robotach murowych i uzyskana oszczędność na zaprawie przemawiają za celowością szerokiego stosowania bloków w budownictwie.
Duże zapotrzebowanie na tanie elementy ścienne dla budownictwa nisko kondygnacjowego i wiejskiego można zaspokoić przez masową produkcję lekkich pustaków, z których najpospolitszy jest pustak Alfa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pustak ten ma trzy rzędy otworów stanowiących system zamkniętych komór (kanałów) wypełnionych powietrzem; komory zajmują ok. 36% całkowitej objętości pustaka, a więc ciężar jego w stosunku, do ciężaru bloku pełnego o tych samych wymiarach jest mniejszy o przeszło jedną trzecią. Komory wypełnione powietrzem zwiększają jeszcze bardziej właściwości termiczne pustaka wykonanego z dodatkiem lekkiego wypełniacza (żużel, sieczka, trociny). Nie znaczy to, że nie można wykonywać pustaków z wypełniaczem grubym, np. z pospółką, grysem ceglanym itp.; mają one wtedy charakter konstrukcyjny (uprawnienia budowlane).

Wymiary pustaków 24x24x49 cm odpowiadają w przybliżeniu wielokrotnym wymiarom cegieł łącznie ze spoinami, co ułatwia użycie ich w murze, do obramienia otworów itd. Jeden pustak o podanych wyżej wymiarach odpowiada ok. 12 sztukom znormalizowanych cegieł (ze spoinami).
Ciężar pustaka jest różny w zależności od użytego wypełniacza (program egzamin ustny).

Proporcje składników

Przy użyciu piasku i pospółki ciężar pustaka wynosi od 10 do 45 kg, żużla - ok. 25 kg, cin - 17 kg i sieczki - jeszcze mniej. Ilość materiałów do wyprodukowania 1 pustaka gliniano- cementowego o stosunku składników 1 : 3 : 5 - 50% sieczki wynosi: cementu 3,15 kg. piasku 0,013 kg, sieczki 0,71 kg i zawiesiny gliny 0,008 kg. Pustaki o ciężarze 25 kg mogą być użyte do ścian nośnych w budynkach jednokondygnacjowych i w ostatniej kondygnacji budynków wielopiętrowych oraz jako elementy wypełniające w konstrukcjach szkieletowych.

Pustaki te wyrabiane są w sposób podobny jak bloki pełne. Pustaki po rozformowaniu najlepsze są formy stalowe) ustawia się bez żadnych podkładek na ziemi wyrównanej i podsypanej piaskiem. Przez pierwsze kilka dni pustaki powinny być z lekka polewane (opinie o programie). Do robót murowych można je używać już po dwóch tygodniach dojrzewania. W wypadku gdy pustaki są wyrabiane w wytwórni i zwożone na plac budowy, można je po 14 dniach transportować (z wyjątkiem pustaków żużlowych i trocinowych, które wymagają 3-tygodniowego wysychania i twardnienia).

Proporcje składników i uzyskane wytrzymałości podane są w odpowiednich tablicach. Wytrzymałość pustaka można przyjąć z pewnym przybliżeniem w wysokości do 90% wytrzymałości badanej próbki mieszaniny, z której pustak wykonano. Sposób wykonywania murów z pustaków Alfa jest podobny do sposobu wykonywania muru z cegieł lub bloków. Należy jednak zwrócić uwagę, aby spoiny były dokładnie wypełnione zaprawą (segregator aktów prawnych). Najlepiej nadają się do robót murowych zaprawy cementowo-gliniane, które dzięki lepkości, przyczepności i urabialności sczepiają dokładnie gładkie* powierzchnie styków, nie wykazując po dłuższym okresie czasu (obserwacje 5-letnie) rys skurczowych.

Oprócz ścian wykonanych wyłącznie z pustaków można wykonywać mury z pustaków w połączeniu z cegłą pełną konstrukcyjną lub lekką. Na przykład zewnętrzną powierzchnię muru możemy wykonać z pustaków konstrukcyjnych, a od wewnątrz dla akumulacji ciepła dajemy cegłę lekką. Albo też można od wewnątrz dać lekkie pustaki z wypełniaczem z trocin (higroskopijne), a od zewnątrz - nienasiąkliwą cegłę cementowo-glinianą (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami