Czym się różni patron od kierownika praktyki?

Ustawa deregulacyjna dotycząca wprowadziła w zakresie prawa budowlanego definicję patrona praktyki. Wielu kandydatów na uprawnienia budowlane zastanawia się nad tym, jaka jest różnica między patronem a kierownikiem praktyki. Najważniejszą różnicą między patronem a kierownikiem praktyki jest zależność formalno-prawna z osobą odbywającą praktykę zawodową. W przypadku, gdy tego typu zależność istnieje, można mówić o kierowniku praktyki. Przykładowa sytuacja – jeśli praktykant zatrudniony jest w firmie na postawie umowy stażu lub praktyki i odbywa praktykę zawodową, a w ramach swoich obowiązków podporządkowany jest kierownikowi robót, budowy lub projektantowi, który potwierdza praktykę, to można mówić o kierowniku praktyki (opinie o programie).

Czym się różni patron od kierownika praktyki?

W przypadku, gdy nie ma zależności formalno-prawnej, można mówić o patronie praktyki. Zgodnie z definicją ze słownika patronem jest osoba, która opiekuje się kimś lub czymś. Przykładem takiej zależności może być praktyka zawodowa u projektanta będącego znajomym lub krewnym kandydata. Wówczas nie ma obowiązku zawierania umowy z nim lub jego firmą. Praktyka zawodowa pod patronatem jest dopuszczalna jedynie w przypadku uprawnień projektowych, przy czym każdy 1 rok praktyki jest traktowany tak samo jak bezpośrednie uczestniczenie w pracach projektowych.

Patron praktyki musi posiadać pasujące uprawnienia oraz być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Bardzo ważnym warunkiem jest posiadanie przynajmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania projektów w obrębie posiadanych uprawnień budowlanych. Jak więc widać, jedynym ułatwieniem w przypadku odbywania praktyki pod patronatem jest brak konieczności zawierania z nim umowy. Zgodnie z założeniami ustawy deregulacyjnej przepis ten miał ułatwić dostęp do zawodu, ponieważ miał zwiększyć liczbę podmiotów, w których można odbyć praktykę. Niestety zdarza się, że w niektórych izbach praktyki pod patronatem nie są akceptowane, co uzasadniane jest brakiem możliwości weryfikacji praktyki. Takie postępowania jest niezgodne z założeniami i treścią obowiązującej ustawy deregulacyjnej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami