Blog

10.05.2019

Jakie studia?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – jakie studia są odpowiednie, a jakie pokrewne?

Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić tylko osoby, które mają ukończone studia na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). W rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokładnie określono, jakie wykształcenie uważane jest za pokrewne, a jakie za odpowiednie dla poszczególnych specjalności (program na komputer).

Uprawnienia budowlane – jakie studia są odpowiednie, a jakie pokrewne?

Kwalifikacji oraz weryfikacji wykształcenia jako odpowiednie lub pokrewne dokonuje komisja kwalifikacyjna, która kieruje się załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia (program na telefon). Pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, który potwierdzony jest podpisem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni ukończonej przez kandydata.

Szczegółowy spis kierunków znajduje się w w/w rozporządzeniu (opinie o programie). Dla każdej specjalności określone są kierunki odpowiednie i pokrewne:
• specjalność architektoniczna bez ograniczeń – kierunek odpowiedni architektura i urbanistyka, a w ograniczonym zakresie kierunek odpowiedni jest taki sam, a pokrewny to budownictwo,
• specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń – kierunek odpowiedni to budownictwo, a dla uprawnień w ograniczonym zakresie kierunek odpowiedni to budownictwo, a pokrewny inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna oraz melioracja (segregator aktów prawnych).

Inne specjalności

Dla uprawnień w specjalności drogowej i mostowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie odpowiedni kierunek studiów to budownictwo, natomiast w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym kierunek odpowiedni to budownictwo lub transport (promocja 3 w 1).

Zupełnie inne kierunku odpowiednie wymagane są w przypadku specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – konieczne jest ukończenie studiów na kierunku transport lub elektrotechnika (program egzamin ustny). Kierunki pokrewne to automatyka i robotyka oraz elektroenergetyka.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami