Podstawowe procesy robocze

Podstawowe procesy robocze

Podstawowe procesy robocze przy układaniu przewodu są następujące:
- kopanie rowu,
- układanie podłoża,
- układanie przewodu z rur,
- uszczelnianie połączeń,
- zasypywanie rowu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zasadniczym wiodącym procesem roboczym jest najbardziej pracochłonny proces - kopanie rowu. Zakłada się, po odpowiednim przeliczeniu wydajności (uwzględniając głębokość, szerokość, kategorię gruntu itp.) w ciągu jednej doby, pracując na dwie zmiany, że zespół kopaczy wykona dziennie np. 25 mb rowu. Dla wszystkich pozostałych procesów roboczych należy wyznaczyć odcinki o tej samej długości, przy czym układanie przewodu odbywać się będzie również na dwie zmiany dziennie, a pozostałe procesy robocze jako mniej pracochłonne, wykonywane będą przy jednej zmianie dziennie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dotychczasowe rozważania o metodzie pracy równomiernej i jej stosowaniu w budownictwie odniosły się do jej najbardziej efektywnej odmiany, a mianowicie
odmiany opartej na prostych ciągach organizacyjnych cyklicznych i rytmicznych zharmonizowanych w jeden ogólny (złożony) cykliczny i rytmiczny ciąg organizacyjny.

Przebieg budowy zorganizowany na zasadach zharmonizowanych ciągów cykliczno-rytmicznych charakteryzuje się najwyższą, spośród wszystkich możliwych rodzajów ciągów organizacyjnych, przejrzystością i prostotą, a kierowanie tak zaplanowaną budową sprowadza się w rzeczywistości tylko do usuwania napotykanych przeszkód w jej realizacji.
Jednakże warunkiem realizacji budowy za pomocą metody pracy równomiernej, opartej na ciągach organizacyjnych cykliczno-rytmicznych, jest zachowanie niezmienności (lub tylko nieznacznych odchyleń, np. ok. 10%) podstawowych parametrów (tj. cyklów i rytmu) przebiegu robót. Ponieważ taki warunek może nieraz natrafić na obiektywne trudności w praktyce, dlatego konieczne jest opracowanie takich sposobów postępowania, przy stosowaniu których można by było także i przy odchyleniach w wielkościach parametrów ciągów organizacyjnych zachować dotychczas ustalone zasady ciągów cykliczno-rytmicznych zarówno prostych, jak i ogólnych (złożonych) (uprawnienia budowlane).

niekorzystne wpływy atmosferyczne

Obiektywnymi przyczynami zmian parametrów ciągów cykliczno-rytmicznych budowy realizowanej metodą pracy równomiernej mogą być:
- zmiany w wydajności dziennej pracy zespołów roboczych i maszyn,
- niekorzystne wpływy atmosferyczne (program egzamin ustny).

Celem zachowania mimo tych przeszkód zasad i zależności charakterystycznych dla ciągów cykliczno-rytmicznych najlepiej jest posługiwać się metodą tzw. stref czasowych, stanowiących rezerwę czasu niezbędną dla ewentualnych odchyleń czasu wywołanych zmianami w wydajności pracy robotników i maszyn oraz niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi (opinie o programie).
Wielkość stref czasowych ustala się za pomocą odpowiednich zmian w wielkościach rytmu ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego w porównaniu z rytmem ustalonym dla ciągu organizacyjnego, w którym główne parametry przebiegu budowy są niezmienne.

Zmiany w wydajności pracy robotników i maszyn uwzględnia się w przebiegu ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego przez przyjęcie strefy czasowej, w granicach której przebiega realizacja poszczególnych prostych ciągów organizacyjnych. Natomiast ogólny (złożony) ciąg organizacyjny tworzy się poprzez powiązanie stref czasowych, przeznaczonych dla poszczególnych prostych ciągów organizacyjnych stanowiących procesy proste (segregator aktów prawnych).
Wielkość odchyleń czasu cyklów powodowana zmiennością dziennej wydajności pracy, na przestrzeni całego przebiegu robót, uzależniona jest od należytego nadzoru kierownictwa budowy.

Jeśli kierownictwo budowy będzie w sposób stały regulowało ten przebieg, to można przyjąć z wystarczającą ścisłością, że wielkość tych odchyleń podczas całego przebiegu realizacji ciągu nie przekroczy odchylenia występującego przy wykonaniu jednego cyklu (promocja 3 w 1).
Stąd też rytm ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego, obejmujący również rezerwę czasu na ewentualne odchylenia czasu wykonania poszczególnych procesów roboczych spowodowane zmiennością wydajności pracy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !