Prawo budowlane a tymczasowe obiekty budowlane


Roboty budowlane można rozpocząć oraz prowadzić wyłącznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W polskim prawie funkcjonuje również możliwość zgłoszenia budowy, co wiąże się ze zwolnieniem od pełnej reglamentacji związanej z pozwoleniem na budowę dla niektórych inwestycji. Oznacza to, że tego rodzaju inwestycje muszą być poddane administracyjnej reglamentacji, ale nieco mniej rygorystycznej. Zgłoszenie budowy uwzględniane jest nie w drodze aktu administracyjnego, ale jako tzw. milcząca zgoda organ administracji, która w rzeczywistości polega na niepodejmowaniu czynności. Niektóre zamierzenia budowlane można więc realizować bez pozwolenia na budowę, ale nie oznacza to, że kompetencje właściwych organów sprawujących nadzór budowlany są wyłączone. Jest wręcz przeciwnie, ponieważ brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie wyklucza stosowania instrumentów kontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach może zostać wydany nakaz rozbiórki.
Pozwolenie na budowę nie jest potrzebne do stawiania tymczasowych obiektów budowlanych, które nie są w sposób trwały połączone z gruntem lub są przewidziane do przeniesienia lub rozbiórki w terminie określonym w zgłoszeniu, przy czym termin ten nie może przekraczać 180 dni od znajdującej się w zgłoszeniu daty rozpoczęcia budowy.
W ustawie wskazane są dwa rodzaje tymczasowych obiektów budowlanych. Przede wszystkim terminem tym objęte są obiekty budowlane, które przeznaczone są do użytkowania czasowego w okresie krótszym niż wynosi ich trwałość techniczna, a także obiekty, które przeznaczone do są rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. W tym wypadku tymczasowość wynika przede wszystkim z cech konstrukcyjnych, zastosowanej technologii oraz trwałości materiałów czy zastosowanego projektu budowlanego. Poza tym obiektem tymczasowym może być obiekt budowlany, który nie jest trwale połączony z gruntem. Do tego rodzaju obiektów zalicza się m.in. barakowozy, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe, hale czy namioty.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !