Środki ochronne

Środki ochronne

Jastrych należy skutecznie zagęścić. Jeśli to możliwe, powinno się stosować wibratory powierzchniowe. Powierzchnię zagęszczonego jastrychu należy obciągnąć dokładnie spoziomowaną łatą, a następnie zatrzeć na gładko. Konieczne jest zachowanie przewidywanych w normach tolerancji stosownie do przeznaczenia jastrychu. Zatarcie packę z filcem (gębkę) podnosi szorstkość powierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Gotowy jastrych powinien przez co najmniej 7 dni być utrzymywany w wilgoci, a następnie przez co najmniej 14 dni chroniony przed wysychaniem. Otwory budynku (okna i drzwi) powinny więc zostać zamknięte przed rozpoczęciem układania jastrychu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po ułożeniu należy jastrych zwilżyć i na 7 dni nakryć np. folię poliestrowę. Środki ochronne można uprościć, gdy zastosuje się dodatki specjalne, np. roztwory dyspersyjne żywic syntetycznych, poprawiające zdolność zaprawy do zatrzymywania wody. Należy skutecznie uniemożliwić dostęp do powierzchni świeżo pokrytych jastrychem.

W licznych przypadkach stwierdzono, że jastrych pływający, ułożony w podłogach niepodpiwniczonych parterów lub piwnic, uległ uszkodzeniu na całej powierzchni (uprawnienia budowlane). Szkody występowały wówczas, gdy płyta podłogowa stykała się z gruntem, a nie była uszczelniona nie licząc warstwy przerywającej podciąganie włoskowate. Zarówno warstwa jastrychu, jak i warstwa izolacji cieplnej (czy tłumiącej) pod nim były wilgotne, a gdy izolację wykonano z materiałów roślinnych, ulegała ona gniciu. Również wykładziny podłogi były uszkodzone (program egzamin ustny).

Izolacja cieplna

Szkody tego rodzaju stwierdzono także w przypadku płyt podłogowych zaopatrzonych w izolację przeciwwilgociową, jeśli była ona wykonana w postaci jedynie warstwy szczelnego betonu lub szczelnej wyprawy. W przypadkach gdy izolację wykonano z klejonych materiałów bitumicznych z rolki lub z folii z tworzyw sztucznych i gdy była ona szczelnie połączona z poziomą izolacją ścian, szkody na skutek zawilgocenia stwierdzono tylko wzdłuż ścian (opinie o programie).

Elementy budynku stykające się z gruntem są stale zagrożone przez wilgoć na skutek podciągania włoskowatego i dyfuzji, a jeżeli woda w gruncie występuje w postaci swobodnej (fj. nie tylko związanej z ziarnami gruntu), to również na skutek działania ciśnienia hydrostatycznego. Także płyty podło gowe oddzielone od gruntu pustą przestrzenią są narażone na silne działanie wilgoci.

Podłożom jastrychu pływającego stawia się zaostrzone wymagania co do suchości. Wynika to zarówno z faktu, że jastrychy takie stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach mających zapewniać szczególnie dobre warunki użytkowania, jak i z tego, że wilgoć może uszkodzić jastrych, warstwę izolacyjną i wykładzinę podłogi (segregator aktów prawnych).

Podsypki przerywające podciąganie włoskowate, warstwy szczelnego betonu lub wyprawy uszczelniające niedostatecznie hamują dostęp wilgoci w płycie żelbetowej w wyniku dyfuzji czy włoskowatości. Natomiast uszczelnienie z dwóch warstw izolacji z rolki sklejanej na całej powierzchni lub z folii z tworzywa sztucznego zapewniają dobre zabezpieczenie przed zawilgoceniem, nawet w przypadku zaostrzonych wymagań co do suchości podłogi, pod warunkiem jednak, że izolacja ta odełnie dostęp wody i wilgoci także w obszarze połączenia ze ścianami.

Postanowienia uzupełniające do normy DIN 4108 „Izolacja cieplna w budownictwie ogólnym" żądają wartości oporu cieplnego co najmniej 0,86 m2 • K/W (współczynnik przenikania ciepła k ^ 0,97 W/(m2 • K)). Zarządzenie dotyczące izolacji cieplnej (wydane w 1977 r.) żąda sprawdzenia izolacyjności i wykazania oporu cieplnego o wartości 2^0,94 m2-K/W (współczynnik przenikania ciepła k ^ 0,90 W/(m2 • K)) (promocja 3 w 1). W obliczeniach wolno uwzględniać jedynie warstwy leżące wewnątrz izolacji przeciwwilgociowej, chyba że chodzi o materiały do izolacji cieplnej lub akustycznej (np. tłoczoną piankę poliuretanową), których umieszczanie poza izolacją jest dopuszczone przez przepisy budowlane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami