Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych


Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych

 

Aby mieć możliwość formalnej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zamiar ten należy zgłosić stosownemu organowi. Organ ten ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku, począwszy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Po upływie tego czasu, jeżeli oczywiście decyzja wydana przez organ nie będzie przeciwna zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, można przystąpić do realizacji swoich planów.

 

Zgodnie z polskim prawem za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego uznać można sytuacje takie jak:


- podjęcie bądź zaniechanie działalności, która zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska,
- zmiana w obiekcie budowlanym jego wielkości lub układu obciążeń.

Aby zwiększyć swoje szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku, musi być on poprawnie napisany i zawierać następujące dane:
- rysunek wraz z opisem dokładnie określające usytuowanie obiektu budowlanego,
- krótki opis techniczny, zawierający rodzaj i charakterystykę konstrukcji jaką posiada dany obiekt budowlany,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z miejscowym planem zagospodarowania terenu ( takie zaświadczenie odpowiednio wydane zostać może przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
- jeżeli sytuacja tego wymaga konieczna może być także dołączona do wniosku ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą do tego celu stosowne uprawnienia.

 

Choć znaczna większość wniosków otrzymuje decyzje pozytywne, to jednak zdarza się, że zmiana sposobu użytkowania danego obiektu z wielu powodów nie jest możliwa, dlatego stosowny organ wydaje decyzję wyrażającą sprzeciw. Może być to spowodowane między innymi:


- koniecznością wykonania robót, które wymagają pozyskania pozwolenia na ich przeprowadzenie,
- narusza stan zagospodarowania przestrzennego,
- zmiana sposobu użytkowania może zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców budynku,
- zmiana sposobu użytkowania niesie zagrożenie dla zwiększenia uciążliwości okolicznych terenów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !