Uprawnienia budowlane - blog

27.01.2021

Plan robót ziemnych

Plan robót ziemnych Plan robót ziemnych wykonujemy w sposób następujący: na planie sytuacyjnym zakładu przemysłowego rysujemy siatkę, zgodnie z przyjętym…

26.01.2021

Układ mieszany

Układ mieszany Układ mieszany łączy w sobie cechy wszystkich wymienionych poprzednio układów. Jest to układ najczęstszy, gdyż umożliwia najlepsze wykorzystanie…

26.01.2021

Układ czołowy

Układ czołowy Przy wyborze schematu układu kierować się należy następującymi wytycznymi: a) Transport kolejowy powinien zapewniać najkrótszy prostolinijny przebieg ładunków…

26.01.2021

Tor łącznikowy

Tor łącznikowy Każda bocznica w związku z funkcjami, jakie pełni, składa się w zasadzie z toru łącznikowego, toru zdawczego, odbiorczego…

26.01.2021

Zakłady niższej kategorii

Zakłady niższej kategorii Między liniami zabudowy wymienionych zakładów należy w miarę możności lokalizować: zakłady o mniejszym wskaźniku zagęszczenia, zakłady niższej…

26.01.2021

Przemysł tekstylny

Przemysł tekstylny Górnictwo: kopalnie rudy, torfu, soli kamiennej. Materiały budowlane: wytwórnie eternitu, łupku, cegły, materiałów ogniotrwałych, szkła, fajansu, porcelany. Przemysł…

26.01.2021

Wymagania sanitarne

Wymagania sanitarne Przy lokalizacji zakładu przemysłowego należy dążyć do tego, aby zakłady o produkcji uciążliwej dla otoczenia, to jest: hałaśliwe,…

26.01.2021

Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki Przedszkola i żłobki należy sytuować na terenie osiedla mieszkaniowego. Umieszczenie żłobka w pobliżu zakładu przemysłowego (przy wejściu…

26.01.2021

Wybór rodzaju zabudowy

Wybór rodzaju zabudowy W zakładach przemysłowych odróżniamy trzy rodzaje zabudowy: a) parterową pawilonową, b) parterową jednolitą (pod jednym dachem), c)…

26.01.2021

Usytuowanie budynków

Usytuowanie budynków Usytuowanie budynków produkcyjnych musi odpowiadać schematowi produkcyjnemu zakładu przemysłowego z uwzględnieniem niżej podanych wytycznych. Dążyć należy do podziału…

26.01.2021

Zasady opracowania planów generalnych

Zasady opracowania planów generalnych Opracowanie każdej dokumentacji technicznej, a więc i planu generalnego wykonuje się zgodnie z instrukcją PKPG Nr…

25.01.2021

Opracowanie planu generalnego

Opracowanie planu generalnego Ostateczne opracowanie planu generalnego musi zapewnić całkowitą zgodność zagadnień technologii, transportu, komunikacji, instalacji, ekonomiki i plastyki (program…

25.01.2021

Przemysł w gospodarce socjalistycznej

Przemysł w gospodarce socjalistycznej Przemysł w gospodarce socjalistycznej stanowi jeden z głównych elementów miastotwórczych, a budownictwo przemysłowe jest w kompozycji…

25.01.2021

Znajomość wartości wytrzymałości betonu

Znajomość wartości wytrzymałości betonu Często na wielu budowach osiągana przez beton wytrzymałość na ściskanie (znajomość tego parametru jest najbardziej pożądana)…

25.01.2021

Woda zarobowa

Woda zarobowa Woda zarobowa może być ochładzana lub częściowo zastępowana lodem kruszonym. Lód jest bardzo efektywnym środkiem schładzającym; 1 kg…

25.01.2021

Występowanie porowatej fazy

Występowanie porowatej fazy Występowanie porowatej fazy uwodnionych krzemianów wapniowych C-S-H pomiędzy ziarnami cementu stwierdzono obserwując proces za pomocą mikroskopu elektronowego…

25.01.2021

Kombinacja metod

Kombinacja metod W praktyce wykonawczej często mamy do czynienia z kombinacją przedstawionych wyżej metod prowadzenia robót betonowych w warunkach zimowych…

25.01.2021

Metoda zachowania ciepła

Metoda zachowania ciepła Metoda zachowania ciepła polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepła zakumulowanego…

25.01.2021

Technologia prowadzenia robót betonowych

Technologia prowadzenia robót betonowych Technologia prowadzenia robót betonowych z wykorzystaniem „ciepłej mieszanki’* wymaga stosowania deskowań o odpowiednio dużej izolacyjności cieplnej,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami