Miesiąc: Październik 2022

28.10.2022

Wysokość funduszu płac

Wysokość funduszu płac określona jest w kosztorysie na podstawie ilości i asortymentów robót, jakie mają być przy budowie danego obiektu…

28.10.2022

Fundusz majsterski

Funduszem majsterskim dysponuje majster na uznaniowe premiowanie podległych robotników: za wykonanie konkretnych, z góry określonych zadań, zwłaszcza za:wykonanie robót o…

28.10.2022

Zarobek brygady

Zarobek brygady dzieli się między robotników według ilości przepracowanych godzin i kategorii zaszeregowania, niezależnie od rodzaju robót wykonywanych przez każdego…

28.10.2022

Akord ryczałtowy

W stosunku do robotników stale przekraczających normy dozwolone jest obliczanie zaliczki z uwzględnieniem średniego procentu wykonania normy z tym jednak,…

28.10.2022

Uprawnienia robotnika

Po wykonaniu przez brygadę zleconych robót, kierownik budowy powołuje komisję w celu stwierdzenia należytego wykonania zadań i spełnienia warunków przewidzianych…

28.10.2022

Przebywanie robotników na budowie

W przypadku gdy przestój został spowodowany z winy inwestora, protokół powinien być podpisany również przez inspektora nadzoru. Praca oraz przebywanie…

28.10.2022

Karty kontroli ilości robót

Karty kontroli ilości robót, wykonanych według zleceń roboczych, mają na celu zapobieżenie niedopuszczalnym rozbieżnościom między ilością wykonanych robót ujętych w…

28.10.2022

Wprowadzenie skrótów

Jeżeli zlecenie obejmuje okres przekraczający koniec okresu obrachunkowego (koniec miesiąca), zlecenie należy zamknąć na ostatni dzień okresu obrachunkowego i dokonać…

28.10.2022

Płaca robotników

Głównym celem ewidencji płacy robotników jest: określenie wysokości płacy należnej robotnikom zgodnie z ich kwalifikacjami, czasem pracy i jej wynikami;kontrola…

28.10.2022

Kontrola obecności robotników

Majster prowadzący kontrolę obecności robotników otrzymuje dwa egzemplarze książki kontroli, z których jeden przeznaczony jest na pierwszą połowę, a drugi…

28.10.2022

Ewidencja zatrudnienia

Obowiązkiem kierownika budowy jest zwerbowanie chętnych do nauki robotników w celu nauczenia ich zawodu czy też podniesienia kwalifikacji (program uprawnienia budowlane…

28.10.2022

Oddelegowanie czasowe

Przy przeniesieniu z budowy na budowę w ramach tego samego kierownictwa robotnik otrzymuje kartę pracowniczą, w której podana jest wysokość…

28.10.2022

Nowo zatrudniony robotnik

Regulamin powinien być wywieszony na każdej budowie w miejscach widocznych i utrzymany w stanie czytelnym. Przyjęcie do wiadomości i stosowania…

28.10.2022

Karty obmiaru robót

Bieżące prowadzenie w sposób tu przedstawiony i systematyczne sprawdzanie księgi obmiarów przyczynia się do: dokładnego i prawidłowego ujęcia robót kosztorysowych,…

28.10.2022

Elementy konstrukcji stalowych

Zanikającymi nazywamy roboty, których ilości po ukończeniu nie można ani stwierdzić, ani obmierzyć. Należą do nich roboty przy odgruzowaniu i…

28.10.2022

Księga obmiarów robót

Ponadto należy na pierwszej stronie dziennika wpisywać, i w miarę zachodzących zmian uaktualniać, dane dotyczące składu brygady montażowej i znajomości…

28.10.2022

Roboty w toku

Protokoły sporządzane w toku wykonywania robót powinny być w zasadzie spisywane w dzienniku budowy. Protokólarne stwierdzenia wpisywane do dziennika budowy…

28.10.2022

Kroniki budowy

Podstawowym dokumentem budowy, prowadzonym w toku wykonywania robót i odzwierciedlającym w porządku chronologicznym ważniejsze zdarzenia zachodzące w czasie wznoszenia budowli,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami