Miesiąc: Styczeń 2023

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 15 Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 16 Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 17 Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 18 Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 19 Podsystem wodny

Zmiana środka transportu może mieć charakter jednorazowy - model B: pociąg-samochód, pociąg-rower, lub wielokrotny: pociąg, potem samochód, potem łódź, potem…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 20 Podsystem kolejowy

Typowym przykładem, jednocześnie powiązanym z najwyższą kategorią dróg, będą Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) położone przy drogach ruchu szybkiego. Szczególnie dotyczy…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 21 Aktywizacja funkcji turystycznej

Aktywizacja funkcji turystycznej Zalewu Wiślanego wykazuje bardzo silne uwarunkowanie komunikacyjne o poważnym kontekście międzynarodowych i transgranicznych przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych (program…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 22 System kanalizacji oczyszczania ścieków

Wielodziesięcioletnie organiczne związki funkcji tego obszaru z jego walorami przyrodniczymi (funkcja rybacka, letniskowo-wypoczynkowa) oraz ustanowione prawnie obszary chronione: parki krajobrazowe,…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 24 Maksymalny obszar

Na tle dowartościowania walorów przyrodniczych Polski Północnej, strefy funkcjonalnej Wisły oraz terenów położonych po obu stronach granicy północno-wschodniej Polski, które…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 25 Wkomponowanie diagnozowania

Wkomponowanie diagnozowania w funkcjonowanie systemu sterowania ekorozwojem umożliwiłoby: ciągłość procesu programowania i prognozowania ekorozwoju i projektowania zagospodarowania przestrzennego na podstawie…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 26 Ciągłość monitorowania

Głównym narzędziem zapewniającym ciągłość programowania rozwoju ekologicznie uwarunkowanego, oprócz kompleksowej analizy środowiska przyrodniczego i oceny jego potencjału, jest stworzenie systemu…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 27 Program kształtowania systemu

Z dokonanego rozpoznania wynika, że szczególnego znaczenia z punktu widzenia celów strategii nabierają cztery główne problemy: dokonanie analizy i oceny…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 28 Konfliktowość wielu procesów

Strategia ta ma charakter wielofazowy, zakładając sekwencyjność działań dla uzyskania kolejnych efektów: zahamowania postępującej degradacji podstawowych elementów środowiska oraz niekorzystnych…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 29 System celów strategicznych

W centralnej strefie przemysłowo-urbanizacyjnej ekoregionu zakres realizacji strategii proekologicznej byłby niestety jedynie wypadkową ograniczonych możliwości inwestycyjnych państwa i samorządów terytorialnych…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 30 Priorytetowe znaczenie Wisły

Bezwzględnie priorytetowe znaczenie Wisły i jej dorzecza w opanowaniu deficytu wodnego Polski oraz współzależna z nim ekologizacja procesów rozwoju i…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 31 Europejski obszar problemowy

W stosunku do tego, znaczenie transportowe Wisły wydaje się znacznie mniejsze, tym bardziej że nie może być osiągnięte bezkonfliktowo. Już…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 32 Miernik jakości wody

Przesłankami kreującymi podjęcie strategicznego problemu EW są: Narastający deficyt wody wynikający z ograniczonych i nierównomiernych zasobów oraz z nieracjonalnego ich…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 33 Idea ekorozwoju

Podstawą nowej koncepcji zagospodarowania Wisły, uwarunkowanej sytuacją wynikającą z narastającego deficytu wody i współzależnej z nowym systemem gospodarowania nią w…

30.01.2023

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 34 Regionalny charakter działań

Regionalny charakter działań związanych z kaskadą jest dostrzegany w środowiskach naukowych gospodarki wodnej: „Projektowana Kaskada Dolnej Wisły jest bardzo złożonym…

Regionalny charakter działań zdjęcie nr 41 Regionalny charakter działań zdjęcie nr 42 Regionalny charakter działań zdjęcie nr 43
Regionalny charakter działań zdjęcie nr 44
Regionalny charakter działań zdjęcie nr 45 Regionalny charakter działań zdjęcie nr 46 Regionalny charakter działań zdjęcie nr 47
Regionalny charakter działań zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Regionalny charakter działań zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Regionalny charakter działań zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami