Miesiąc: Styczeń 2023

30.01.2023

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

30.01.2023

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

30.01.2023

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

30.01.2023

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

30.01.2023

Podsystem wodny

Zmiana środka transportu może mieć charakter jednorazowy - model B: pociąg-samochód, pociąg-rower, lub wielokrotny: pociąg, potem samochód, potem łódź, potem…

30.01.2023

Podsystem kolejowy

Typowym przykładem, jednocześnie powiązanym z najwyższą kategorią dróg, będą Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) położone przy drogach ruchu szybkiego. Szczególnie dotyczy…

30.01.2023

Aktywizacja funkcji turystycznej

Aktywizacja funkcji turystycznej Zalewu Wiślanego wykazuje bardzo silne uwarunkowanie komunikacyjne o poważnym kontekście międzynarodowych i transgranicznych przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych (program…

30.01.2023

System kanalizacji oczyszczania ścieków

Wielodziesięcioletnie organiczne związki funkcji tego obszaru z jego walorami przyrodniczymi (funkcja rybacka, letniskowo-wypoczynkowa) oraz ustanowione prawnie obszary chronione: parki krajobrazowe,…

30.01.2023

Maksymalny obszar

Na tle dowartościowania walorów przyrodniczych Polski Północnej, strefy funkcjonalnej Wisły oraz terenów położonych po obu stronach granicy północno-wschodniej Polski, które…

30.01.2023

Wkomponowanie diagnozowania

Wkomponowanie diagnozowania w funkcjonowanie systemu sterowania ekorozwojem umożliwiłoby: ciągłość procesu programowania i prognozowania ekorozwoju i projektowania zagospodarowania przestrzennego na podstawie…

30.01.2023

Ciągłość monitorowania

Głównym narzędziem zapewniającym ciągłość programowania rozwoju ekologicznie uwarunkowanego, oprócz kompleksowej analizy środowiska przyrodniczego i oceny jego potencjału, jest stworzenie systemu…

30.01.2023

Program kształtowania systemu

Z dokonanego rozpoznania wynika, że szczególnego znaczenia z punktu widzenia celów strategii nabierają cztery główne problemy: dokonanie analizy i oceny…

30.01.2023

Konfliktowość wielu procesów

Strategia ta ma charakter wielofazowy, zakładając sekwencyjność działań dla uzyskania kolejnych efektów: zahamowania postępującej degradacji podstawowych elementów środowiska oraz niekorzystnych…

30.01.2023

System celów strategicznych

W centralnej strefie przemysłowo-urbanizacyjnej ekoregionu zakres realizacji strategii proekologicznej byłby niestety jedynie wypadkową ograniczonych możliwości inwestycyjnych państwa i samorządów terytorialnych…

30.01.2023

Priorytetowe znaczenie Wisły

Bezwzględnie priorytetowe znaczenie Wisły i jej dorzecza w opanowaniu deficytu wodnego Polski oraz współzależna z nim ekologizacja procesów rozwoju i…

30.01.2023

Europejski obszar problemowy

W stosunku do tego, znaczenie transportowe Wisły wydaje się znacznie mniejsze, tym bardziej że nie może być osiągnięte bezkonfliktowo. Już…

30.01.2023

Miernik jakości wody

Przesłankami kreującymi podjęcie strategicznego problemu EW są: Narastający deficyt wody wynikający z ograniczonych i nierównomiernych zasobów oraz z nieracjonalnego ich…

30.01.2023

Idea ekorozwoju

Podstawą nowej koncepcji zagospodarowania Wisły, uwarunkowanej sytuacją wynikającą z narastającego deficytu wody i współzależnej z nowym systemem gospodarowania nią w…

30.01.2023

Regionalny charakter działań

Regionalny charakter działań związanych z kaskadą jest dostrzegany w środowiskach naukowych gospodarki wodnej: „Projektowana Kaskada Dolnej Wisły jest bardzo złożonym…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami