Miesiąc: Wrzesień 2022

30.09.2022

Budowanie związków fizycznych

Z powodów wymienionych praktyczne znaczenie przy określaniu cech mechanicznych gruntu mogły mieć jedynie próby ściskania. W celu poznania proporcji pomiędzy…

30.09.2022

Odkształcenie w gruncie

Z podanej wyżej dyskusji wyników prostych badań własności mechanicznych gruntu wynika, że jest on materiałem nieliniowym o własnościach spręży stoleplco-plastycznych.…

30.09.2022

Wzrost ciśnienia

Richardson i Whitman [21] próbują znaleźć wyjaśnienie przyczyny wpływ prędkości odkształcenia na charakterystyki gruntu, jak i na wzrost jego wytrzymałości…

30.09.2022

Obciążenia zewnętrzne

Niejednorodność ta wpływa z kolei na rozkład naprężeń i odkształceń w miarę rozwoju procesu obciążania. Wpływ ten uwidacznia się w…

30.09.2022

Wpływ odkształceń postaciowych

Wzajemne przesuwanie się cząstek powoduje ich nieuniknioną rotację i zmianę struktury gruntu. Stroganow [24] podaje, że wzrost objętości jest wprost…

30.09.2022

Kształt walca

Badań takich do chwili obecnej wykonano niewiele. Z: żyło się na to wiele przyczyn, dotyczących zarówno technologii samych badań skomplikowanej…

30.09.2022

Materiał lepki

Ustalenie tych praw jest możliwe wyłącznie na drodze doświadczalnej. W prostych doświadczeniach bada się wówczas próbki materiału poddane jednorodnemu stanowi…

30.09.2022

Ciągłość procesu

W piaskach zjawisko to nie występuje, ponieważ grubość wody błonkowej jest nich znikoma, jak również mała jest wysokość podciągania kapilarnego.…

30.09.2022

Konstrukcja siatki

Konstrukcję siatki wykonuje się zazwyczaj metodą kolejnych przybliżeń w sposób następujący: Wykreśla się szereg linii ekwdpotencjalnych, których położenie jest określone…

30.09.2022

Przepływ burzliwy

W hydraulice wyróżnia się dwa rodzaje przepływu: laminarny i turbu- lentny (burzliwy). Pierwszy charakteryzuje się ruchem cząstek po torach równoległych,…

30.09.2022

Granica plastyczności gruntu

Dla wyróżnienia tych trzech konsystencji zostały wprowadzone pojęcia granic konsystencji gruntów spoistych. A więc pomiędzy konsystencją zwartą a plastyczną istnieje…

30.09.2022

Klasyfikacje dwuczłonowe

Przy tym podziale ma istotne znaczenie przyjęcie granicy pomiędzy frakcjami pyłową i iłową, gdyż zgodnie z treścią punktu 1.3 najdrobniejsze…

30.09.2022

Działanie sił zewnętrznych

Według Z. Wiłuna tiksotropowe własności mają grunty, które zawierają cząstki iłowe o wymiarach koloidów (< 0,0002 mm) mimo że szkielet…

30.09.2022

Ruchy Browna

Strukturę klaczkowatą posiadają grunty o bardzo drobnym uziarnieniu. Cząstki w tym przypadku są na tyle drobne, że wykonują w wodzie…

30.09.2022

Struktura gruntu

Termin struktura gruntu określa układ ziarn lub cząstek w gruncie, uwarunkowany siłami wzajemnego oddziaływania na siebie elementów wchodzących w skład…

30.09.2022

Wiązania wodno-koloidowe

Gazy rozpuszczone w wodzie w zależności od ich składu chemicznego mogą w różny sposób wpływać na minerały wchodzące w skład…

30.09.2022

Para wodna

Para wodna może się przesuwać w gruncie łącznie z całą fazą gazową, w której znajduje się, lub niezależnie od gazów…

30.09.2022

Siła wiążąca wodę

Woda adsorbowana tworzy powłokę wodną na powierzchni cząstki gruntu skutek przyciągania drobin wody wraz z kationami przez aniony na powierzchni…

29.09.2022

Woda gruntowa grawitacyjna

Woda tego typu zapełnia wolne przestrzenie między ziarnami lub cząstkami gruntu i może poruszać się pod własnym ciężarem lub być…

29.09.2022

Energia ruchów cieplnych

Kationy te są stale związane z powierzchnią graniczną i są na niej unieruchomione. Ładunki elektryczne kationów pierwszej warstwy nie równoważą…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami