Miesiąc: Czerwiec 2021

24.06.2021

Cechy strukturalne materiałów

Cechy strukturalne materiałów Cechy strukturalne materiałów niedostrzegalne bez pomocy mikroskopu nazywa się mikrostrukturą. Ze względu na strukturę rozróżnia się ciała…

24.06.2021

Wypadkowa odporu gruntu

Wypadkowa odporu gruntu Wypadkowa odporu gruntu pochylona jest pod kątem tarcia wewnętrznego (P do normalnej płaszczyzny odłamu, a wypadkowa odporu…

24.06.2021

Przebieg osiadania gruntu niespoistego

Przebieg osiadania gruntu niespoistego Przebieg osiadania gruntu niespoistego można prześledzić wykonując badania edometryczne próbki pobranej z rozpatrywanej warstwy. Jeśli przyjmie…

24.06.2021

Zbiorniki terenowe

Zbiorniki terenowe Większość omawianych budowli (zbiorniki terenowe, rurociągi, pompownie) wywołuje mniejsze naprężenia w gruncie od pierwotnych; następuje więc odciążenie podłoża.…

24.06.2021

Zapewnienie trwałości

Zapewnienie trwałości Przewiduje się natomiast remonty wyposażenia i wykończenia budowli oraz instalacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobry stan techniczny…

24.06.2021

Proces technologiczny

Proces technologiczny Zadanie postawione przed inżynierem sanitarnym polega zwykle na opracowaniu procesu technologicznego z dziedziny zaopatrzenia w wodę lub usuwania…

23.06.2021

Składniki surowcowe i mieszaniny

Składniki surowcowe i mieszaniny Składniki surowcowe i mieszaniny oraz uwodnione cementy badano metodą analizy termicznej na urządzeniu systemu F. Paulik,…

23.06.2021

Wytrzymałość próbek kompozytów

Wytrzymałość próbek kompozytów Jak wykazały badania, wytrzymałość próbek kompozytów szklanocementowych z klasycznego cementu portlandzkiego wynosiła po naparzeniu tylko 53,9%, co…

23.06.2021

Próby produkcyjne

Próby produkcyjne W Katedrze Materiałów Wiążących w Kijowskim Instytucie Politechnicznym przeprowadzono badania otrzymanego klinkieru. Rozdrabniano go w młynie kulowym do…

23.06.2021

Proces hydratacji cementów

Proces hydratacji cementów Proces hydratacji cementów zawierających siarczany odbiega w zasadniczy sposób od procesu hydratacji zwykłego cementu portlandzkiego (program uprawnienia…

23.06.2021

Krzywe termiczne zestawów

Krzywe termiczne zestawów Na krzywej termicznej zestawu kreda-krzemionka pokaolinowa występuje wyraźny efekt endotermiczny rozkładu CaC03 z minimum w temperaturze 910°C.…

23.06.2021

Proces klinkieryzacji

Proces klinkieryzacji Dla każdego składu przygotowano cztery zestawy, które wypalano w dwóch wartościach temperatury. Wytrzymałości próbek, przy okresie twardnienia 3,…

23.06.2021

Cementy zawierające siarczany

Cementy zawierające siarczany Jak wiadomo, próby wykorzystania fosfogipsu do otrzymywania gipsu budowlanego przez prażenie w kotłach-prażalnikach nie dały pożądanych wyników.…

23.06.2021

Różne mineralizatory

Różne mineralizatory W celu intensyfikacji procesu wypalania klinkieru stosuje się w przemyśle cementowym od dłuższego czasu różne mineralizatory. Obok klasycznych…

23.06.2021

Cementy ekspansywne

Cementy ekspansywne Wzrost kryształów uwodnionych siarczanoglinianów wapniowych prowadzi do częściowego zniszczenia krystalicznego szkieletu uwodnionych nowych faz, co powoduje okresowy spadek…

23.06.2021

Cementy ekspansywne

Cementy ekspansywne Cementy ekspansywne uzyskiwane z cementu glinowego i spieków gipsowo-wapiennych Jako materiał podstawowy autorzy zastosowali cement glinowy, zawierający znaczną…

23.06.2021

Perspektywiczne znaczenie

Perspektywiczne znaczenie Wyroby produkowane ze spoiw glinowo-fosforanowych opisano w pracy. Ich produkcja nie wymaga wypalania w wysokiej temperaturze (program uprawnienia…

23.06.2021

Odporność na wstrząsy termiczne

Odporność na wstrząsy termiczne Odporność na wstrząsy termiczne cementu glinowo-fosforanowego wzrasta również ze zwiększeniem powierzchni właściwej fazy a A1203 i…

23.06.2021

Środkowe wartości czynnika

Środkowe wartości czynnika Kierując się względami technologicznymi i wynikami wstępnych doświadczeń wybrano dla każdego czynnika Zź zakres jego zmian (górny…

23.06.2021

Mechaniczne właściwości cementów

Mechaniczne właściwości cementów Próbki przygotowane z wodorotlenku glinowego i fazy y A1203, pomimo bardziej porowatej struktury, co z reguły wpływa…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !