Miesiąc: Luty 2021

27.02.2021

Zagęszczenie mieszanki gruntocementowej

Zagęszczenie mieszanki gruntocementowej Zagęszczenie wykonuje się walcem ogumionym o ciężarze 8-r-15 T. Górną powierzchnię należy zagęszczać walcem drogowym gładkim o…

27.02.2021

Sprofilowanie korony drogi

Sprofilowanie korony drogi Bardzo istotne dla jakości robót jest należyte sprofilowanie korony drogi, odpowiadające projektowi tak pod względem przekroju poprzecznego,…

27.02.2021

Przydatność materiałów

Przydatność materiałów   Według dotychczasowych doświadczeń optymalne własności wytrzymałościowe gruntocementu przedstawiają się w sposób następujący: dla warstwy górnej podbudowy dwuwarstwowej…

27.02.2021

Betony nawierzchniowe

Betony nawierzchniowe Grunty nie wykazujące powyższych właściwości można poprawić przez doziarnienie (piaskiem, pyłami dymnicowymi itp.) lub wstępną obróbką wapnem względnie…

27.02.2021

Materiał miejscowy

Materiał miejscowy   Biorąc pod uwagę powyższe dodatnie właściwości gruntocementu oraz możliwość wykonania go szybko i z materiału miejscowego, a…

27.02.2021

Wytrzymałość na ściskanie surowca

Wytrzymałość na ściskanie surowca Do nawierzchni tej stosowane są następujące materiały. Tłuczeń o wielkości ziarn 40-T-60 (kształt równomierny) lub 25-MO…

27.02.2021

Zalety podbudowy betonowej

Zalety podbudowy betonowej Do zalet podbudowy betonowej należy zaliczyć: - dużą jej nośność i sztywność, przez co uzyskuje się korzystne…

27.02.2021

Układanie płyt

Układanie płyt Układanie płyt odbywa się za pomocą żurawi samochodowych o nośności około 1,0 T (ciężar 1 płyty wynosi około…

27.02.2021

Konstrukcja uchwytu

Konstrukcja uchwytu Pod względem konstrukcyjnym płyty wykonuje się w formie prostopadłościanu, przy czym grubość ich może być nieco mniejsza w…

27.02.2021

Nawierzchnie sprężone

Nawierzchnie sprężone Na łukach poziomych i pionowych nawierzchni drogowych konieczne jest uwzględnienie powstawania dodatkowych sił odśrodkowych oddziaływających na nawierzchnię (program…

27.02.2021

Wydłużenie płyty

Wydłużenie płyty Przyczółki dzielą się na sztywne i sprężyste. W pierwszym przypadku mamy płytę drogową sztywnie zaciśniętą, a więc sprężoną…

27.02.2021

Wielkość sprężania

Wielkość sprężania Inny sposób polega na układaniu kabli ukośnie do osi w dwóch kierunkach do siebie prostopadłych lub tworzących między…

27.02.2021

Niskie koszty

Niskie koszty Tymczasem badania prowadzone w Związku Radzieckim w latach 1955-1957 na odcinkach doświadczalnych nawierzchni ze struno- i kablobetonu wykazały…

27.02.2021

Natura ekonomiczna

Natura ekonomiczna Niezależnie od korzyści natury ekonomicznej sprężenie daje i korzyści natury eksploatacyjnej. Należy zaliczyć do nich znacznie mniejszą ilość…

27.02.2021

Profil podłużny i poprzeczny

Profil podłużny i poprzeczny Profil podłużny i poprzeczny sprawdza się odpowiednio za pomocą instrumentu niwelacyjnego, łaty profilowanej z poziomnicą, łaty…

27.02.2021

Zagęszczenie masy betonowej

Zagęszczenie masy betonowej Przyczyny tego rodzaju rozbieżności mogą być różne i w zasadzie dotyczą sposobu i stopnia zagęszczenia masy betonowej…

27.02.2021

Badania kontrolne

Badania kontrolne Badania kontrolne powinny mieć charakter systematycznych badań kompleksowych i powinny być prowadzone w takim stopniu, aby nie dopuścić…

27.02.2021

Urządzenia budowy

Urządzenia budowy Na urządzenia budowy będą miały wpływ również warunki miejscowe, jak robocze drogi dojazdowe, drogi objazdowe dla ruchu drogowego,…

27.02.2021

Całkowite zapotrzebowanie wody

Całkowite zapotrzebowanie wody Całkowite zapotrzebowanie wody dla tych celów składa się z: - wody potrzebnej do zwilżania podłoża, - wody…

27.02.2021

Składy materiałowe

Składy materiałowe Do wad należy zaliczyć: - nieprodukcyjne duże straty materiałów (rozkurz), - konieczność wielokrotnego przewożenia baraków, silosów oraz wytwórni…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami