Miesiąc: Listopad 2022

30.11.2022

Zbrojenie podporowe

W fazie eksploatacyjnej siłę poprzeczną przenosi beton wypełniający spoinę złącza. Dla zapewnienia mechanicznej współpracy betonu świeżego ze starym powierzchnie prefabrykatów…

30.11.2022

Grubość warstwy zaprawy

W przypadku nieobetonowanych wsporników stalowych konieczne jest wykonanie przeciwpożarowej warstwy ochronnej. Wykonuje się ją najczęściej w postaci zaprawy cementowej na…

30.11.2022

Różnice poziomów dna kielicha

W złączach niewypełnionych zaprawą lub betonem, strefy przyzłączowe, z uwagi na przerwanie ciągłości zbrojenia podłużnego słupów, traktuje się jak elementy…

30.11.2022

Dobre wypełnienie spoiny

Dobre wypełnienie spoiny, bez pustek, jest warunkiem osiągnięcia pełnej nośności złącza. Istotnym elementem warunkującym pracę złącza jest wyeliminowanie skurczu zaprawy…

30.11.2022

Zbrojenie podłużne słupów

Konstrukcja najczęściej stosowanych sztywnych złączy stalowych między słupami polega bądź na zastosowaniu blach czołowych, bądź kołnierzy opasujących końce łączonych słupów.…

30.11.2022

Konstrukcja złącza

Z uwagi na zwiększone zużycie stali przegubowe złącza stalowe należą do rzadko stosowanych w budownictwie ogólnym. Konstrukcja takich złączy zbliżona…

30.11.2022

Złącza cylindryczne

W USA stosuje się przekładki z elastomerów, laminowanej bawełny przesyconej naturalną gumą wysokiej jakości, włókna syntetycznego i gumy oraz tetrafluoroetylenu…

30.11.2022

Projektowanie połączeń

Ponadto do grupy połączeń zaliczyć należy jeszcze połączenia między konstrukcją szkieletową a ścianami usztywniającymi. Z uwagi na rodzaj konstrukcji złącza…

30.11.2022

Oddziaływanie najniższego stropu

W budynkach ze szkieletem o węzłach sztywnych, ze względu na siły wewnętrzne w ramach, udział ram w przenoszeniu obciążeń poziomych…

30.11.2022

Zbrojenie podporowe

Jeżeli przekrój zbrojenia na podporze jest mniejszy niż potrzebny z uwagi na występujący tu moment zamocowania, ale jednocześnie przekrój zbrojenia…

30.11.2022

Moment podporowy

Przy sprawdzaniu nośności mamy natomiast do czynienia z odpowiednio większym obciążeniem obliczeniowym i mniejszą efektywnością zakotwienia, w konsekwencji czego warunki…

30.11.2022

Momenty w ścianie

Obliczanie momentu Mh od oddziaływań stropu na ścianę można prowadzić wg zasad dla konstrukcji prefabrykowanych, przyjmując, że węzły ramy są…

30.11.2022

Wpływ obciążenia poziomego

Wpływ obciążenia poziomego, przyłożonego bezpośrednio na ściany, na wartość mimośrodu wypadkowego uwzględnia się przyjmując za Mp moment występujący w połowie…

30.11.2022

Warunki mechaniczne i geometryczne

W pierwszym etapie wyznacza się położenie siły N w płaszczyźnie kontaktu ściany ze złączem poziomym (niezależnie przy górnej i dolnej…

30.11.2022

Uproszczone metody obliczeń

Uproszczone metody obliczeń, podawane w normach i instrukcjach projektowania wielu krajów (w Polsce BN-78/8812-01 i BN-78/8812-02) pozwalają na dostatecznie dokładne…

30.11.2022

Obciążenie równomiernie rozłożone

Obciążenie równomiernie rozłożone na stropie krzyżowo zbrojonym przekazuje się na ściany nośne z przylegających trójkątnych lub trapezowych fragmentów płyty. Jeżeli…

30.11.2022

Moment przęsłowy

W obliczeniach nośności i ugięć stropu pomija się moment zginający od wzajemnie nieosiowego ustawienia ścian na podporze, jakkolwiek w określonych…

30.11.2022

Model mechaniczny

Przechodząc do wyznaczania momentów przywęzłowych i w przypadku ściany odpowiadających im mimośrodów przy górnej i dolnej krawędzi rozpatrywanej ściany wydziela…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami